Utbildningsplan

Audiovisuell produktion - kandidatprogram180 högskolepoäng

Programkod
KAPKG
Programansvarig
Tanja Jörgensen
Andrew Scott
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden 2021-03-23.
Gäller fr.o.m. HT 2021.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten kunna:
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten kunna:
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten kunna:
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter genomförd utbildning ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
– visa kunskap om relationen mellan teori, teknik och gestaltning i audiovisuella produktioner
– redovisa kunskaper om aktuella förändringar i mediebranschens produktionsvillkor, särskilt vad gäller den audiovisuella teknologins utveckling
– visa kritisk förståelse om audiovisuella produktioners kommunikativa möjligheter
– visa för ämnesområdet relevanta kunskaper i inspelnings-, bearbetnings- och presentationsteknologier och metoder.


Färdighet och förmåga
– på ett självständigt sätt visa kunskap om hur relevanta teknologier kan användas i olika audiovisuella produktionsmoment
– initiera, planera, leda, genomföra och redovisa audiovisuella produktioner inom flera komplexa och specialiserade tillämpningsområden
– beskriva, diskutera och kritiskt analysera audiovisuella produktioner teknologiskt, estetiskt och kontextuellt, i dialog med både specialister och icke-specialister
– initiera, planera, genomföra och i uppsatsform redovisa ett vetenskapligt arbete på grundnivå inom huvudområdet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
– självständigt värdera audiovisuella produktioner utifrån kännedom om genrekonventioner och enligt det audiovisuella fältets praxis
– kritiskt bedöma och värdera audiovisuella processer och produktioner utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
– självständigt utföra en kritisk granskning av ett vetenskapligt arbete på grundnivå
– utvärdera sitt eget lärande inom området audiovisuell produktion och identifiera behovet av ny kunskap för fortsatt lärande.

2. Huvudsaklig uppläggning

I det nutida mediesamhället är information, kommunikation och estetiska uttryck i stigande grad audiovisuellt medierade. Nya teknologier, metoder och uttrycksformer samt nya plattformar för kommunikation och distribution utvecklas kontinuerligt. Programmets upplägg syftar till att förbereda studenterna för arbetsmarknaden och de krav som ställs på ett kreativt, flexibelt och brett kunnande. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund, men stor vikt läggs även vid det kreativa inslaget i produktionsarbetet, liksom vid förmågan att skapa audiovisuella produktioner för olika tillämpningsområden.

Programmets examensarbete är förlagt till mitten av termin fem, Kandidatexamensarbete 15 hp. Det utgörs av ett vetenskapligt arbete av mindre omfattning som studenten utför med tillgång till handledning.

Under programmets första termin studeras grundläggande historiska utgångspunkter för samtida audiovisuella produktioner tillsammans med de vanligaste produktionsverktygen. Terminen innehåller två kurser: den första lägger teoretiska grunder medan den andra sätter gestaltande uttryck i centrum.

Under den andra terminen vidareutvecklar studentens produktionsförmågor i riktning mot berättande och gestaltning utifrån estetiska och etiska perspektiv. Terminen innehåller också en introduktion till vetenskapligt skrivande.

Under tredje terminen fördjupar sig studenten i olika audiovisuella uttrycksformer genom produktion av, och reflektion kring, utställningar i offentlig miljö samt performance på scen.

Under den fjärde termin behandlass audiovisuell produktion från olika arbetsmarknadsrelaterade perspektiv med kurser i medie- och kommunikationsvetenskap, entreprenörskap och projekthantering.

Under femte terminen studeras vetenskapliga teorier och metoder och studenten skriver ett självständigt examensarbete inom huvudområdet. Terminen avslutas med en kurs i konceptutveckling inom medieproduktion.

Under den sjätte terminens kurs Projektarbete inom medieproduktion, fo¨rdjupningskurs 15 hp, genomförs en produktion i samverkan med andra yrkesföreträdare. Under programmets sista kurs Arbetsplatsfo¨rlagd utbildning i medieproduktion 15 hp genomförs en produktion i samverkan med andra yrkesföreträdare. Den avslutande kursen ska vara förlagd till någon ljud- eller musikproduktionsverksamhet.

3. Programmets kurser

Samtliga kurser ingår i huvudområdet Ljud- och musikproduktion.

Termin 1:
Introduktion till audiovisuell produktion15 hp
Audiovisuellt berättande, 15 hp

Termin 2:
Audiovisuell komposition, 15 hp
Audiovisuell gestaltning 7,5 hp
Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion 7,5 hp

Termin 3:
Audiovisuella installationer, 15 hp
 Audiovisuell performance, 15 hp

Termin 4:
Kommunikationsteorier 7,5 hp
Entreprenörskap för medieproducenter 7,5 hp
Medieproduktion som projektarbete, 15 hp

Termin 5:
Vetenskapsteori och metod i Ljud- och musikproduktion 7,5 hp
Kandidatexamensarbete i Ljud- och musikproduktion , 15 hp
Konceptutveckling inom medieproduktion för Ljud- och musikproduktion  7,5 hp

Termin 6:
Projektarbete inom medieproduktion, fo¨rdjupningskurs 15 hp
Arbetsplatsfo¨rlagd utbildning i medieproduktion 15 hp

4. Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Ljud- och musikproduktion (Degree of Bachelor of Arts, Main Field of Study: Sound and Music Production).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

6. Summary in English

Upon completion of the programme, students will be able to:

Knowledge and Understanding
- demonstrate knowledge of the relation between theory, technology  and expression in audiovisual productions
- demonstrate knowledge of current changes within the media industry, in particular with regard to the development of audiovisual technology
- demonstrate critical understanding of the communicative possibilities of  audiovisual productions
- demonstrate relevant knowledge of recording, processing and  presentation technologies and methods.

Competence and Skills
- in an independent manner demonstrate knowledge of how relevant technologies can be applied in different stages of audiovisual production
- initiate, plan, head, complete and present audiovisual productions in  several complex and specialised areas of application
- describe, discuss and critically analyse audiovisual productions in terms of technology, aesthetics and context in dialogue with both   specialists and non-specialists
- initiate, plan, complete and, in the form of an academic paper, present a piece of academic research at the undergraduate level in the main field of study.

Judgement and Approach
- independently evaluate audiovisual productions based on knowledge and understanding of genre conventions and according to praxis in the audiovisual field
- critically assess and evaluate audiovisual processes and productions  based on scientific, societal and ethical aspects
- independently conduct a critical review of scientific work at the  undergraduate level
- evaluate their own learning in the field of audiovisual production and be able to  identify the need for new knowledge for continued learning.

7. Övrigt

De två sista terminerna läses tillsammans med andra medieproduktionsprogram.

För att inkludera programmets namn i examensbeviset fordras minst 150 hp av programmets kurser. I dessa ska kursen Kandidatexamensarbete 15 hp ingå.