Utbildningsplan

Magisterprogram i audiovisuella studier60 högskolepoäng

Programkod
HMASA
Programansvarig
Daniel Fredriksson
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-12-19.
Gäller fr.o.m. HT 2012.
Reviderad
Reviderad 2017-03-08.
Revideringen är giltig fr.o.m. VT 2017.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete (Lag 2006:173).

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3 Utbildningsprogrammets mål


Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten:
 • visa fördjupade kunskaper och förståelse för det audiovisuella fältets bredd och mångfald samt för historiska, kulturella och samhälleliga sammanhang där ljud och bild samverkar
 • visa fördjupade kunskaper i produktion av audiovisuell gestaltning samt insikt i produktionsprocessen och designteori
 • visa fördjupade kunskaper i det auditivas respektive visuellas särarter som sinnesupplevelser och uttrycksmedel samt hur det auditiva och visuella samverkar i audiovisuella konstformer och uttryckssätt.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten:
 • visa förmåga att beakta såväl ljud (ljuddesign, annat inspelat ljud och/eller musik) som bild (stillbild likaväl som rörlig bild) i audiovisuella produktioner, vilka ska kunna bedömas utifrån konstnärliga och hantverksmässiga grunder
 • visa praktisk förtrogenhet med professionella metoder för audiovisuell produktion samt adekvat ljud- respektive bildteknik
 • kunna tillämpa kulturella redskap, såväl språkliga som teknologiska och på ett flexibelt sätt integrera olika kunskapsformer (exempelvis multimodala, visual literacy)
 • visa förmåga att självständigt genomföra ett för magisternivån kvalificerat forskningsarbete, vilket redovisas genom ett vetenskapligt arbete omfattande både text och gestaltning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten:
 • visa medvetenhet om det komplexa i begrepp som t ex underhållning, kommersialism och konst, samt förmåga att diskutera och perspektivera olika slags audiovisuella produktioner i relation till dessa begrepp
 • visa insikt om audiovisuella framställningars betydelse för identitetsskapande, både på individ- och gruppnivå och särskilt uppmärksamma maktrelationer i både lokala, nationella och globala sammanhang
 • visa förståelse för likheter och skillnader mellan vetenskaplig och konstnärlig gestaltning och hur vetenskapligt och konstnärligt arbete tillsammans kan bidra till kunskaps- och färdighetsutvecklingen
 • visa insikt i forsknings- och produktionsetik.

2. Huvudsaklig uppläggning


Grundidén med programmets uppläggning är att gå från mer generella perspektiv på audiovisuell gestaltning och produktion till specifika vetenskapliga problematiseringar och genomförande av ett examensarbete. Kurserna länkar i varandra genom studentens egna val av tematiseringar och specialiseringar som innefattar såväl fördjupade litteraturstudier, vetenskapliga teori- och metodstudier som gestaltningsövningar och utforskande experiment. Det avslutande examensarbetet innefattar både en vetenskaplig text och ett gestaltande projekt. Programmets upplägg syftar till att genom såväl litteraturstudier som tillämpningar stimulera den studerandes reflektion kring dels multimodalitet, dels olika slags kunskapsformer. Designbegreppet är centralt liksom den komplexa integrationen mellan vetenskap och konst, beprövad erfarenhet och gestaltande.

Den inledande kursen är en bred orientering med fördjupande inslag i form av studentens egna val av litteraturinläsning och en mindre gestaltande övning. Den följande kursen är mer orienterad mot laborationer och experiment där audiovisuella produktionsprocesser undersöks. Den tredje kursen fördjupar de vetenskapliga och metodologiska frågorna och studenterna gör egna fördjupningar inför sina examensarbeten. Den avslutande kursen är själva examensarbetet som består av både en utforskande tillämpning eller en färdigställd produktion och av en skriven vetenskaplig text. Dessa två moment kan vara integrerade under själva kursens gång, det behöver med andra ord inte vara en produktion med en påföljande text, utan det kan vara en text som växer fram i växelverkan med en utforskande tillämpning.

3. Programmets kurser


- Audiovisuella studier: Kunskapsproduktion och gestaltning, 15 hp
- Audiovisuella produktionsprocesser, 15 hp
- Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
- Magisterexamensarbete i Audiovisuella studier, 22,5 hp

Samtliga kurser tillhör avancerad nivå 1 och ingår i huvudområdet Audiovisuella studier.

Undervisningsformen inkluderar campusförlagd undervisning och handledning kombinerat med webbaserad undervisning. Vissa examinerande moment kräver närvaro vid campus.

4. Examensbenämning

Filosofie magisterexamen, huvudområde: Audiovisuella Studier (Degree of Master of Arts [60 credits], Main Field of Study: Audiovisual Studies)

5. Behörighetskrav

 • Kandidatexamen med ett av följande huvudområden: musik, ljud- och musikproduktion, komposition, bildproduktion, audiovisuell produktion, grafisk design eller lärarexamen med inriktning mot medieproduktion eller kandidatexamen omfattande 180 hp samt dokumenterad kunskap om och erfarenhet av produktionsprocesser och aktuell teknologi inom ljud- och/eller bildområdet

6. Summary in English

Knowledge and understanding
To obtain a Master‘s Degree, the student shall:

• Demonstrate a thorough knowledge and understanding of the breadth and diversity of the field of Audiovisual Studies, as well as a knowledge and understanding of the historical, cultural and social contexts in which sound and image interact
• Demonstrate a thorough knowledge and understanding of the production of audiovisual representation and of the production process and design theory
• Demonstrate a thorough knowledge and understanding of the specific nature of auditory and visual sensory experiences and means of expression.
• Demonstrate how the auditory and visual sensory experiences work together in audiovisual art forms and expressions.


Competence and skills
To obtain a Master‘s Degree, the student shall:
• Demonstrate the ability to consider both the audio (sound design, other recorded sound and/or music) and the image (still as well as motion pictures) in audiovisual productions, which can be evaluated based on artistic and practical criteria
• Demonstrate familiarity with professional methods for audiovisual productions, as well as appropriate audio and imagery technology
• Be able to implement cultural, linguistic and technological tools in a flexible manner so as to integrate different forms of knowledge (such as multimodal, visual literacy)
• Demonstrate the ability to complete a research project independently that is at the level of a Master’s research project in terms of both text and form.


Judgement and approach
To obtain a Master‘s Degree, the student shall:
• Demonstrate an awareness of the complexities of concepts such as entertainment, commercialism and art, while also demonstrating an ability to discuss various types of audiovisual production in relation to these concepts
• Demonstrate an understanding of the significance of audiovisual design in the creation of identity at both the individual and group levels, with particular attention to relationships of power in local, national and global contexts
• Demonstrate an understanding of the similarities and differences between scientific and artistic representations
• Demonstrate how the scientific and the artistic work together to contribute to the development of knowledge and skills
• Demonstrate an understanding of research and production ethics.