Utbildningsplan

Magisterprogram i engelska – lingvistik60 högskolepoäng

Programkod
HLINA
Programansvarig
Annelie Ädel
Fastställd
Fastställd av Områdesnämnden Humaniora och språk 2017-02-23.
Gäller fr.o.m. HT 2017.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

För magisterexamen skall studenten:
Kunskap och förståelse
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa
delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad
information,
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar
samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter
inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera
sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för
dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar
med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete,
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i
samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta
ansvar för sin kunskapsutveckling. (SFS 2006:1053)

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
– visa förtrogenhet med området tillämpad engelsk språkvetenskap,
– visa förtrogenhet med centrala forskningsmetoder och problemställningar inom tillämpad engelsk språkvetenskap,

Färdighet och förmåga
– samla in och analysera komplext material relaterat till teoribildning inom området och valda forskningsfrågor,
– med hög grad av självständighet planera, avgränsa och utföra en forskningsuppgift inom området och sedan försvara arbetet,
– visa på sådan muntlig och skriftlig språklig förmåga och färdighet som krävs för att på en klar och tydlig akademisk engelska redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
– visa förmåga att interagera med andra i en kritiskt granskande och konstruktiv miljö,
– visa förmåga att reflektera över forskningsetiska dimensioner.

2. Huvudsaklig uppläggning

Utbildningen har som övergripande mål att erbjuda studenten fördjupning inom tillämpad lingvistik, vilket inbegriper “studiet av språk och språkrelaterade problem i specifika situationer där människor använder och lär sig språk” (översättning av nyckelformulering i tidskriften Applied Linguistics) och då specifikt i relation till det engelska språket. Programmet profilerar sig mot diskursanalys, andraspråksinlärning, sociolingvistik, korpuslingvistik och datormedierad kommunikation.
Programmets första termin inleds med kurserna Kärnområden i tillämpad engelsk lingvistik och Teman inom tillämpad engelsk lingvistik på vardera 7,5 hp. Sedan läses kurserna Diskursanalys på 7,5 hp samt Metoder inom tillämpad engelsk lingvistik på 7,5 hp. Den andra terminen inleds med kursen Engelsk språkvetenskap i tal och skrift på 7,5 hp och avslutas med Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik på 15 hp. Programmet innehåller en valfri kurs om 7,5 hp som kan läsas vid valfritt lärosäte och som lämpligen ska vara relevant för examensarbetet och väljas i samråd med programansvarig.

3. Programmets kurser

Alla kurser utom den valfria ingår i huvudområdet Tillämpad engelsk lingvistik

- Kärnområden i tillämpad engelsk lingvistik (7,5 hp)
- Teman inom tillämpad engelsk lingvistik (7,5 hp)
- Diskursanalys (7,5 hp)
- Metoder inom tillämpad engelsk lingvistik (7,5 hp)
- Engelsk språkvetenskap i tal och skrift (7,5 hp)
- Valfri kurs (7,5 hp)
- Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik (15 hp)
- Valfri kurs i engelska på avancerad nivå, som exempelvis Datormedierad kommunikation (7,5 hp) eller Förstaspråksinlärning (7,5 hp)

4. Examensbenämning

Filosofie magisterexamen, huvudområde: Tillämpad engelsk lingvistik (Degree of Master of Arts (60 Credits), Main Field of Study: Applied English Linguistics).

5. Behörighetskrav

  • Filosofie kandidatexamen med språkvetenskaplig inriktning omfattande minst 180 hp innehållande en uppsats i ämnet Engelska. Innehållet i uppsatsen och den metod som används ska vara relevanta för vald specialisering i magisterprogrammet. Uppsatsen måste vara skriven på engelska. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet i engelska i form av något av följande internationella erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov); Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B) eller IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del under 7)

6. Summary in English

On completion of the programme the student will be able to:

Knowledge and understanding
– demonstrate knowledge of the area of applied English linguistics,
– demonstrate knowledge of key methods and main issues in applied English linguistics,

Competence and skills
– gather and process complex theoretical material of relevance to the field of study and the chosen research question,
– with a high degree of independence plan, delimit and carry out a research task in the area and then defend the work,
– demonstrate the oral and written ability and proficiency necessary to report on and discuss in clear academic English his or her conclusions and the knowledge and arguments on which they are based,

Judgement and approach
– demonstrate the ability to interact with others in a critical and constructive environment,
– demonstrate the ability to reflect on the ethical dimensions of research.