Utbildningsplan

Informationsdesign – kandidatprogram180 högskolepoäng

Programkod
DIDFG
Programansvarig
Josefina Cederberg
Anna Skogbergs
Fastställd
Fastställd i Områdesnämnden Teknik och naturvetenskap 2019-03-05.
Gäller fr.o.m. HT 2019.
Reviderad
Reviderad 2022-05-10.
Revideringen är giltig fr.o.m. VT 2022.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
–  förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

För kandidatexamen ska studenten

Kunskap och förståelse
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

För kandidatexamen ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
– förklara och använda metoder inom den grafiska designprocessen, webbutveckling och förändringsarbete, och
– förklara hur en informationsbärande visualisering anpassas för specifika målgrupper och användningsområden genom användning av relevanta vetenskapliga teorier och metoder.

Färdighet och förmåga
– sammanställa och analysera data för att förmedla information begripligt med hjälp av informationsdesign där grafik, text, bild, färg, form, estetik eller andra beståndsdelar samverkar,
– för digital publicering skapa funktionella, meningsbärande och hållbara visualiseringar i dialog med berörda parter,
– lösa avancerade designuppgifter samt producera grafiska original med avsedd kvalitet, och
– på ett strukturerat sätt utföra datafångst, bearbetning, lagring, analys/modellering, visualisering och skapa underlag för beslut, dvs. sekvensen i mikrodataanalyskedjan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
– värdera, bedöma och förbättra en design med avseende på dess användbarhet, funktionalitet, meningsbärande och tekniska kvalitet, och
– kritiskt diskutera och reflektera över etiska aspekter hos informationsdesign och dess betydelse för samhällelig utveckling.

2. Huvudsaklig uppläggning

Det övergripande målet med Informationsdesign är att studenten efter avslutad utbildning kan kartlägga och analysera behov hos företag och organisationer för att skapa informationsdesign och datavisualiseringar för digital publicering.

Programmet Informationsdesign ska ge studenten förmågan att, utifrån ett synsätt baserat på huvudområdet Informatik, förstå olika perspektiv på relationen människa, information, design och IT. Interaktionen människa–dator är central och studenten planerar, designar och studerar interaktiva digitala tjänster.

Utbildningen behandlar informationsdesign inriktat mot grafisk visualisering av händelseförlopp, produkter och system. Informationsdesignen ska underlätta användningen, vara estetiskt meningsfull och anpassad efter krav på ekonomi, material, människa, miljö, organisation och teknik. Programmets fokus ligger på design av budskap innefattande samspelet mellan texter, bilder och grafisk form i informationsmaterial anpassat för digitala kanaler.

Programmet Informationsdesign genomsyras av att information ska förmedlas begripligt, och inriktar sig främst mot publicering via digitala kanaler. Programmets upplägg syftar till att inledningsvis ge generell kompetens inom informationsdesign och digital publicering innefattande bland annat typografi, layout, responsiv respektive skalbar webbdesign, varumärkesidentitet, digital bild samt forskningsmetodik och arbetssätt för att utvärdera design.

Därefter sker fördjupning där tidigare erhållen kunskap knyts samman med statistik, databassystem, datahantering, grafik, bildoptimering, analog och digital publicering samt grafisk design. Denna fördjupning möjliggör visualisering i form av målgruppsanpassad och användbar informationsdesign för valda kanaler som uppfyller de tekniska och estetiska krav som beställare, samhälle och användare ställer. Vidare behandlas mikrodataanalyskedjan som omfattar sekvensen datafångst, bearbetning, lagring, analys/modellering, visualisering och beslutsstöd.

Programmet omfattar följande delområden i samverkan:
1) informationsdesign och
2) digital publicering.

Delområdet informationsdesign behandlar datavisualisering med hjälp av bland annat grafisk design, text, grafik och bild. Fokus ligger här på att utifrån människans kognitionsförmåga analysera information, varumärke och målgrupp för att skapa informationsdesign som attraherar och orienterar, samt få flera kanaler att samverka. Ytterligare fördjupning ges inom grafisk design med fokus på strategisk kommunikation, designens roll i samhället, människornas ansvar för hur den används samt etiska aspekter. Skillnaden mellan olika publiceringsmöjligheter analyseras inklusive den miljöpåverkan som olika publiceringsmetoder ger.

Delområdet digital publicering innefattar progression inom webbdesign, webbutveckling, databaser och programmeringstekniker för klient och server. Delområdet behandlar design och publicering av digitalt material, olika teorier för informationsarkitektur, användbarhet, datavisualisering och metoder för verksamhetsutveckling.
Undervisningen fokuserar på att ge studenten en teoretisk kunskapsbas och praktiska färdigheter. Undervisningsformerna varierar och enskilt arbete varvas med grupparbete. Lämpliga arbetsmetoder och modeller för projektarbete behandlas i teori och praktik.
Examensarbetet ger utrymme för fortsatt fördjupning inom informationsdesign och/eller digital publicering.

Programmets upplägg ger behörighet till vidareutbildning på magister- och masternivå inom mikrodataanalys.

3. Programmets kurser

(* ingår i huvudområdet Informatik)

– Användarcentrerad design, 7,5 hp*
– Data- och informationshantering, 15 hp
– Databassystem, 7,5 hp*
– Digital bild, 7,5 hp*
– Dynamiska webbapplikationer, 7,5 hp*
– Examensarbete för kandidatexamen i Informatik, 15 hp*
– Forskningsmetodik, 7,5 hp
– Grafisk design, 7,5 hp*
– Grafisk produktion, 7,5 hp
– Informationsdesign, 15 hp*
– Interaktionsdesign, 7,5 hp*
– Kollaborativt projekt, 15 hp*
– Layout och typografi, 7,5 hp*
– Objektorienterad programmering, 7,5 hp*
– Responsiv webbdesign, 7,5 hp*
– Statistisk analys, 7,5 hp
– Strategisk kommunikation, 7,5 hp
– System- och verksamhetsutveckling, 7,5 hp*
– Visualisering, 7,5 hp
– Visuell identitet, 7,5 hp

4. Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Informatik (Degree of Bachelor of Science, Main Field of Study: Informatics).

5. Behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper

6. Summary in English

The overall objective of this programme in Information Design is that upon graduation, the student will be able to establish and analyse the needs of companies and organisations so as to create information design and data visualisations for digital publishing.

Upon completion of this bachelor’s degree programme, the student shall be able to:

Knowledge and Understanding
– explain the methods used in the graphic design process, web development and change management, and
– explain how an informative visualisation is adapted for specific target groups and areas of application through the use of relevant scientific theories and methods.

Skills and Abilities
– compile and analyse data in order to convey information in an intelligible manner using information design in which graphics, text, image, colour, shape, aesthetics and other elements interact,
– design functional, meaningful, useful and sustainable visualisations for digital publishing in dialogue with stakeholders,
– complete advanced design assignments and produce graphic originals with the right level of quality, and
– work in a structured manner with the collection, processing, storage, analysis/modeling, and visualisation of data to facilitate decision-making (also known as the microdata analysis chain).

Evaluation Ability and Approach
– evaluate, assess and improve a design with respect to its usability, functionality, and informational and technical quality, and
– discuss critically and reflect on the ethical aspects of information design and its significance for societal development.

7. Övrigt

Programnamnet Informationsdesign kan på begäran vid examensansökan ersättas av programnamnet Grafisk design och webbutveckling om den studerande med godkänt resultat har genomfört och blivit godkänd på programmets samtliga kurser.

Vissa kurser i utbildningen kan genomföras på engelska.