Samverkan

I samverkan omvandlas problem till utmanande projekt. Vi samarbetar tätt med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Tillsammans har vi möjlighet att skapa verklig skillnad.

Högskolan Dalarna samverkar med omvärlden på flera olika sätt, både i Dalarna, i övriga Sverige och internationellt. Genom samverkan blir verkliga utmaningar hos företag och andra verksamheter till intressanta och utvecklande projekt för våra studenter och forskare. Det kan handla om allt ifrån att utbyta erfarenheter, att lösa specifika problem och utmaningar tillsammans, till att genom branschråd utveckla högskolans utbildningar och genomföra större forskningsprojekt.

De verksamheter som samverkar med oss får tillgång till vetenskapligt baserad kunskap och resurser samtidigt som våra forskare och studenter erbjuds möjlighet till värdefull kunskap och erfarenheter som våra samverkanspartners besitter. Samverkan blir därför något som förstärker och utvecklar alla involverade parter. 

Kontaktytor och plattformar för vår samverkan

Centrum för besöksnäringsforsking, CeTLeR

Bidrar till ny kunskap om besöks- och turistnäringen i Sverige och internationellt

CeTLeR arbetar med att skapa och förmedla kunskap om besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt. Genom vår utbildning och forskning samt genom ett nära erfarenhetsutbyte med verksamheter i branschen bidrar vi till att skapa framtidens besöksnäring. CeTLeR har genomfört studier i samverkan med Peace & Love-festivalen i Bor­länge, Classic Car Week i Rättvik och Svenska Skidspelen i Falun, bland annat kring de ekonomiska effekterna, besökarnas upplevelser och volontärernas motiv till deltagande.

Energikompetenscentrum, EKC

Skapar utveckling och innovation inom energisektorn i samverkan med näringslivet

Energikompetenscentrum (EKC) är den naturliga kanalen för samverkan mellan Högskolan Dalarna och alla företag eller andra organisationer som vill arbeta med kunskapsöverföring, utveckling och innovation inom energisektorn. Vi har en samordnande roll och tillhandahåller kompetens och resurser i olika verksamheters utvecklingsprocesser och verkar för en öppen regional innovationsarena inom energieffektiv samhällsbyggnad.

Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna, IKUD

Bidrar till skapandet av ny kunskap kring kulturmöten och kulturell mångfald

IKUD är ett kompetenscentrum som främjar samverkan och samskapande mellan Högskolan och kommuner, myndigheter, civilsamhälle och företag. Centret bidrar också till utveckling av forskningsbasen för utbildningar inom interkulturell utveckling och kunskap för ett gott samhälle, också i internationella nätverk. IInterkulturellt utvecklingscentrum är en dialogpartner i kulturmötesfrågor inringat av begreppen interkulturalitet, kulturell identitet och kulturell gestaltning.

Person bakom glasruta

Knowledge transfer partnerships, KTPK

Ger verksamheter möjlighet till utvecklingskompetenser för halva kostnaden

Behov av att utveckla era marknader, produkter eller processer? Genom KTP kan ditt företag få stöd i att hitta rätt kompetens för verksamhetens tillväxtbehov. Vi erbjuder en KTP-projektledare (en nyutexaminerad akademiker) som med stöd av en handledare från Högskolan och en coach från näringslivet tar sig an olika utmaningar i din verksamhet. Ett KTP-projekt kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering. KTP-projektledaren erhåller marknadsmässig lön där företaget betalar hälften av personalkostnaderna och resterande finansieras med projektmedel.

Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna - PUD

Verkar för att utveckla pedagogiken i skolor och utbildningar

PUD är en mötesplats för lärare, skolledare och forskare som vill arbeta med att utveckla verksamheten i skolan. Här bedrivs kompetensutveckling och forskningsprojekt inriktade mot undervisning, lärande, fostran och omsorg i en mångkulturell pedagogisk praktik. PUD är en viktig utvecklingskraft för skola och lärarutbildning samt ett betydelsefullt nätverk med andra lärosäten och myndigheter. Pedagogiskt utvecklingscentrum erbjuder även arbetsintegrerad lärarutbildning vilket ger studenteren unik möjlighet att kombinera arbete med studier.

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna, SUD

Verkar för utveckling av det sociala välfärdsområdet och närliggande hälso- och sjukvård

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) är ett samverkansorgan mellan Högskolan Dalarna och yrkeslivet inom det sociala välfärdsområdet. Genom SUD ska högskolan och yrkeslivet gemensamt främja utbildning, forskning och evidensbaserad verksamhetsutveckling. SUD erbjuder bland annat kompetensutveckling och stöd i genomförandet av utvärderingsuppdrag eller forskningsprojekt. Genom SUD finns även Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård där vårdpersonal kan ta del av en kunskapsbank och hämta information som kan bidrar till att utveckla arbetet.

Tema arbetsliv

Bidrar till ökad motivation och engagemang för bättre arbetsplatser

På Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna forskar, utbildar och bidrar vi med smarta metoder för att skapa en bättre arbetsmiljö. Oavsett verksamhet är det oftast människorna som gör den största skillnaden och vi står för kunskap baserad på en blandning av praktik och forskning. Vi bidrar med smarta metoder från internationell spetskompetens till vardagsnära praktiskt arbete för att utveckla bättre arbetsmiljöer.

Samverkansinsatser

Smart Specialiseringsområdet Avancerad Industri

Samverkanscentrum inom Smart Specialiseringsområdet Avancerad Industri

Under 2020 undersöker Högskolan Dalarna förutsättningarna för att etablera ett samverkanscentrum på Högskolan för företagen inom Smart Specialiseringsområdet Avancerad Industri. Ett tänkt centrum avser även fungera som kanalen till Högskolans andra kunskapsområden som företagen inom industrin kan ha nytta av, så som analyser inom business intelligence, arbetsmiljökunskap, företagsekonomi, marknadsföring och andra områden.

Ingenjörspoolen

Samarbete med ingenjörsstudenter i stora och små uppdrag

Genom Ingenjörspoolen kan ditt företag få hjälp av en ingenjörsstudent inom något av teknikämnena bygg-, energi, maskin- och materialteknik samt industriell ekonomi. Det kan till exempel gälla att utveckla en detalj, studera en process, eller att göra en analys. 

Korta vägen

Ger arbetsmarknaden möjlighet till kompetens genom utländska akademiker

Korta vägen gör det lättare för akademiker från andra länder att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt får arbetsgivare möjlighet till kompetens och resurser för sin verksamhet. Korta vägen öppnar möjligheter för utländska akademiker att arbeta med något som stämmer överens med deras utbildning och examen.

Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård 

Förändrings- och utvecklings­arbete för personer som är i behov av kommunal vård och omsorg

Här kan vårdpersonal kan ta del av en kunskapsbank och hämta information som bidrar till och utveckla arbetet

Teknikerjakten 

Stärker intresset för teknik och natur hos både ungdomar och lärare

Teknikerjakten verkar för att stärka intresset bland ungdomar att välja naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Syftet är att skapa goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för elever och lärare och sätta den naturvetenskapliga och tekniska undervisningen i ett sammanhang som upplevs som relevant. Tävlingen Teknikåttan är en del, Gymnasieforskarskolan en annan. 

Senast granskad:

Kontakt

Vicerektor hållbar utveckling och samverkan

Medlem i det nationella nätverket KLOSS-Net 

Partnerskap med Uppsala Universitets innovationskontor (UUI)

Nyheter

Fler nyheter

Några av våra samverkanspartners

Företag

Borlänge Energi
Byggdialog Dalarna
Dala Energi AB
DalaFrakt AB
Dellner Coupler AB
Hitachi
Hushagen AB
Invent i Falun AB
Kopparstaden AB
Leksand Resort AB
Morakniv AB
Ovako
ScandRail Sweden AB
Smedjebacken Energi AB
Spendrups
SSAB
Tunabyggen AB


Kommuner, offentliga och statliga organisationer

Avesta kommun
Borlänge kommun
Falu kommun
Gagnef kommun
Hedemora kommun
Leksand kommun
Ludvika kommun
Malung-Sälen kommun
Mora Kommun
Orsa kommun
Rättvik kommun
Smedjebacken kommun
Säter kommun
Vansbro kommun
Älvdalen kommun
 
Arbetsförmedlingen
Länsstyrelsen Dalarna
Region Dalarna
Trafikverket


Andra samhällsaktörer

2047 Science center
Dalarna Business
Dalarnas Idrottsförbund
Dalarna Science Park
Falun-Borlängeregionen
Företagarna
Invest in Dalarna
IUC Dalarna
Ljungbergsfonden
Mellansvenska Handelskammaren
Rekryteringslots Dalarna
Samarkand2015
Triple Steelix
Visit Dalarna

Senast granskad: