Roger Johansson

Univ lektor maskinteknik, Maskinteknik