Kommunikationsinsatser för studentrekrytering

Avdelningen för kommunikation har uppdraget att samordna och genomföra övergripande studentrekryteringsaktiviteter, ett arbete som sker i samråd med högskolans ledning i styrgruppen för studentrekrytering.

Styrgruppen för studentrekrytering

Högskolans strategiska beslut och prioriteringar om studentrekryteringen fattas i styrgruppen för studentrekrytering. Styrgruppens syfte är att verka för en tydligare profilering, enad bild av Högskolans Dalarna och bidra till att rätt rekryteringsprioriteringar görs. Styrgruppen består av vicerektor för utbildning (ordförande), vicerektor för forskning, prefekter, chef för studentservice, kommunikationschef samt studentrepresentant.

För att ett visst utbildningsområde eller program ska prioriteras i marknadsföringen behöver frågan diskuteras och beslutas om i styrgruppen. Ta kontakt med din prefekt för att få upp dina behov i styrgruppen. I maj varje år fattar styrgruppen beslut för strategiska prioriteringar för det kommande året. 

Målgruppskännedom leder vägen för rekryteringsarbetet

Vi tar avstamp i egna och nationella målgruppsundersökningar som handlar om valet av utbildning och undersöker hur vi kan i kan matcha det utifrån vårt utbud och erbjudande. Det är en viktig grund för hur vi organiserar studentrekryteringen.

Undersökningar om våra yngre målgrupper, det vill säga de som ska eller nyligen har tagit studenten, visar att generationen är trygghetssökande, att familj och tjäna pengar blir allt viktigare och det finns en lägre tendens att vilja resa och flytta. De äldre målgrupperna (25–40 år) har ett ökande intresse kring att studera senare i livet, det kan handla om att vidareutbilda sig inom sitt yrke eller att byta bana och karriär.

Studentrekrytering hela året

Under tiden när ansökningsperioder är öppna intensifieras marknadsföringen av vårt erbjudande. Men att arbeta med studentrekrytering är något vi gör hela året. Det handlar om regionala och nationella aktiviteter som till exempel utbildningsmässor med 10 000-tals besökare, öppet hus där vi bjuder in alla gymnasieskolor i Dalarna och gymnasiebesök i och omkring Dalarna.

Budskap som genomsyrar kommunikationen

Budskapen är grunden i vår kommunikation, det handlar om allt från att vi utbildar studentambassadörer i dess budskap och att de återfinns i våra annonser. Budskapen formuleras om utifrån målgrupp, kanal och aktivitet.

  • 68 program och över 1000 kurser: Vi har ett brett utbud av utbildningar med intressant och aktuellt innehåll.
  • Bra jobbmöjligheter: Vi samarbetar med dina framtida arbetsgivare för att du ska bli attraktiv på arbetsmarknaden.
  • Personligt och lagom stort lärosäte: Du lär känna dina lärare och du försvinner inte i mängden. Vi vill att du ska lyckas!
  • Lång erfarenhet av studier på distans: 70 % av våra studenter studerar på distans!
  • Dalarna – en attraktiv plats att leva och bo i: En växande karriärregion med vacker natur, grön omställning och världsledande företag.

Kommunikationsaktiviteter 2023:

Högskolan som helhet är huvudfokus, särskilda satsningar på teknikutbildningar

Huvudfokus i studentrekryteringen är högskolans utbud och erbjudande som helhet. Utöver det gör vi särskilda satsningar på utvalda intresseområden utifrån strategiska ställningstaganden som diskuteras fram i styrgruppen för studentrekrytering. Under våren görs särskilda satsningar för intresseområdena teknik och media.

Här är några exempel på tematiserade insatser vi gör:

Tema: Kunskap och kompetensutveckling genom hela livet

Här vänder vi oss till målgrupper i åldrarna 25–40 år som vill bredda din kunskap, fördjupa sig inom sitt yrkesområde eller byt spår och bana i livet. Detta är en särskild intressant målgrupp för oss eftersom vi har en relativt hög medelålder på 32 år och intresset för att studera senare i livet är väldigt högt. Det kan vi till exempel se i trycket på det nya omställningsstudiestödet. Kommunikationsaktiviteterna är exempelvis reportage i magasinet Hit och Dit och annonser i sociala medier som leder till samlingssidan:

Kunskap och kompetensutveckling genom hela livet, på du.se

Tema: Studera på distans

Distansstudier är högt efterfrågat från både yngre och äldre målgrupper. Tidigare har vi inte haft någon information i rekryteringsarbetet som samlar information om vårt erbjudande om nätbaserad undervisning. Nu har vi samlingssidan ”Studera på distans” och kopplar flera kommunikationsaktiviteter hit, bland annat annonsering i sociala medier.

Studera på distans, på du.se

Särskilda satsningar inom teknik och media

Inom teknik har bland annat arbetat programsidorna för grundutbildningarna. Vi har också startat en Google Ads annonsering som gör att dessa utbildningar kommer rankas högre i sökträffarna på Google. Utöver det har vi inlett ett samarbete med Hitachi som innebär att de kommer följa med på vissa gymnasiebesök på skolor med teknikprofil. Vi har studentreportage i magasinet Hit och Dit, som distribueras på Tåg i Bergslagen, samt större evenemang i Dalarna. Utöver det samarbetar vi kring till exempel vid Teknikmässan och lyfter våra teknikutbildningar på Instagram.

Magasinet Hit och Dit - Livskvalitet och framtidstro i Dalarna

För våra medieutbildningar arbetar vi med innehållet på du.se. Vi kommer också ha ett antal riktade annonser som direkt går till intresseområdet kultur, medier och design.  

Övriga insatser

Här är ett urval av insatser:

  • Webben är den viktigaste kanalen i studentrekryteringen, flera insatser har gjorts och mer därtill kommer att göras för att vår webb ska vara aktuell och vårt erbjudande attraktivt och lätt att hitta utifrån målgruppernas behov och intressen.
  • Sociala medier är ett tacksamt sätt för marknadsföring eftersom det går att segregera mellan olika målgrupper och därför använder vi främst Instagram och Facebook att annonsera olika budskap, för olika målgrupper. Nytt för i år är att vi har hämtat hem annonseringsarbetet och utformar annonser på högskolans avdelningen för kommunikation. Dessutom har vi startat upp högskolan instagramkonto som ett ”take-over-konto” där studenter och alumner berättar om sina studier och liv efter studierna.
  • Vi har startat ett samarbete med Studentum, som är den största privata aktören för att jämföra utbildningar. Det innebär att våra utbildningar nu syns i deras sök, och Högskolan Dalarnas sida på Studentum har fått ett helt annat utseende.

Högskolan Dalarna på Studentum

Så kan du marknadsföra en utbildning

Det här är en vägledning för att marknadsföra en utbildning på Högskolan Dalarna. Nedan finns förslag på insatser som du kan hjälpa till med i studentrekryteringen av en utbildning.

Marknadsför en utbildning

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för kommunikation
Senast granskad: