Kommunikationsinsatser för studentrekrytering

Avdelningen för kommunikation har uppdraget att samordna och genomföra övergripande studentrekryteringsaktiviteter, ett arbete som sker i samråd med högskolans ledning i styrgruppen för studentrekrytering.

Styrgruppen för studentrekrytering

Högskolans strategiska beslut och prioriteringar om studentrekryteringen fattas i styrgruppen för studentrekrytering. Styrgruppens syfte är att verka för en tydligare profilering, enad bild av Högskolans Dalarna och bidra till att rätt rekryteringsprioriteringar görs. Styrgruppen består av vicerektor för utbildning (ordförande), vicerektor för forskning, prefekter, chef för studentservice, kommunikationschef samt studentrepresentant.

För att ett visst utbildningsområde eller program ska prioriteras i marknadsföringen behöver frågan diskuteras och beslutas om i styrgruppen. Ta kontakt med din prefekt för att få upp dina behov i styrgruppen. I juni varje år fattar styrgruppen beslut för strategiska prioriteringar för nästkommande år. 

Målgruppskännedom leder vägen för rekryteringsarbetet

Vi tar avstamp i egna och nationella målgruppsundersökningar som handlar om valet av utbildning och undersöker hur vi kan matcha det utifrån vårt utbud och erbjudande. Det är en viktig grund för hur vi organiserar studentrekryteringen.

Undersökningar om våra yngre målgrupper, det vill säga de som ska eller nyligen har tagit studenten, visar att generationen är trygghetssökande, att familj och tjäna pengar blir allt viktigare och det finns en lägre tendens att vilja resa och flytta. De äldre målgrupperna (25–40 år) har ett ökande intresse kring att studera senare i livet, det kan handla om att vidareutbilda sig inom sitt yrke eller att byta bana och karriär.

Studentrekrytering hela året

Under tiden när ansökan är öppen intensifieras marknadsföringen av vårt erbjudande. Men att arbeta med studentrekrytering är något vi gör hela året. Det handlar om regionala och nationella aktiviteter som till exempel utbildningsmässor med 20 000-tals besökare, öppet hus där vi bjuder in alla gymnasieskolor i Dalarna och gymnasiebesök i och omkring Dalarna.

Avdelningen för kommunikation arbetar planerat och proaktivt med studenterkrytering. Vi planerar och producerar under halvåret inför vårens sökomgång, och under våren genomför vi planerade aktiviteter. Övergripande ser året ut på följande sätt:

Sommar: Beslut om inriktning för kommande år

Beslut om strategi och strategiska satsningar för det kommande året fattas i styrgruppen för studentrekrytering i juni månad. 

Hösten: Förberedande arbete

Detta är den bästa tiden för dig som programansvarig att gå igenom innehållet på programsidor.

Avdelningen för kommunikation arbetar med att samla in målgruppernas behov, intressen och utifrån det välja kanaler, budskap och aktiviteter. Vi startar upp det förberedande arbetet med produktion och planering av aktiviteter i fysiska och digitala kanaler.

Under höstens ansökningsomgång genomförs även en digital annonsering. 

Vinter: Insatser påbörjas

Sista dagen att besluta om en kampanj i sociala medier är den 1 december.

Den digitala marknadsföringen färdigställs och vi startar kampanjer. Under den här perioden medverkar högskolan med studentambassadörer och studie- och yrkesvägledare på Saco utbildningsmässa där cirka 20 000 gymnasieelever deltar. 

Information på du.se färdigställs och information om programmen förs därefter in på studentum.se. 

Vår: Genomförande av planerade insatser

Det här är en intensiv period där planerade aktiviteter genomförs. I februari bjuder vi in till öppet hus på högskolan och vi genomför därefter skol- och gymnasiebesök och deltar på regionala utbildningsmässor.

Under den här perioden pågår digital annonsering utifrån beslutad plan.  

Vår och sommar: Efter ansökan

Efter ansökan kontaktar vi vid flera tillfällen alla som har sökt till högskolans utbildningar via mejl och för de som vill via telefon. Vi genomför också en kampanj i sociala medier för sen ansökan. 

Budskap som genomsyrar kommunikationen

Budskapen är grunden i vår kommunikation, det handlar om allt från att vi utbildar studentambassadörer i dess budskap och att de återfinns i våra annonser. Budskapen formuleras om utifrån målgrupp, kanal och aktivitet.

 • 68 program och över 1000 kurser: Vi har ett brett utbud av utbildningar med intressant och aktuellt innehåll.
 • Bra jobbmöjligheter: Vi samarbetar med dina framtida arbetsgivare för att du ska bli attraktiv på arbetsmarknaden.
 • Personligt och lagom stort lärosäte: Du lär känna dina lärare och du försvinner inte i mängden. Vi vill att du ska lyckas!
 • Lång erfarenhet av studier på distans: 70 % av våra studenter studerar på distans!
 • Dalarna – en attraktiv plats att leva och bo i: En växande karriärregion med vacker natur, grön omställning och världsledande företag.

Strategiska satsningar 2024

Huvudfokus i studentrekryteringen är högskolans utbud och erbjudande som helhet. Utöver det gör vi särskilda satsningar som styrgruppen för studentrekrytering beslutat om, för 2024 är det:

 • Intresseområdet lärarutbildning: Med särskilt fokus på ämnes- och grundlärarprogrammen.
 • Intresseområdet teknik: Med särskilt fokus på utbildningar på grundläggande nivå: högskoleingenjör i hållbara energisystem, produktionstekniker i maskinteknik och gemensamma insatser för programmen inom bygg.
 • Tema samverkan: För målgrupperna är det viktigt att utbildningarna leder till jobb. Därför visar vi upp bredden av högskolans nära samarbeten inom offentlig- och privat sektor. Vi vill visa upp på vilket sätt det skapar värde för våra studenter under och efter sin studietid.  
 • Tema distans/nätbaserad undervisning: Varannan person som vill studera i åldern 25-50 är intresserad av distansstudier. Här har högskolan en god möjlighet att rekrytera fler studenter. Vi har ett brett utbildningsutbud på distans och en lång erfarenhet, det innebär att våra lärare är erfarna och tekniken möjliggör för att varje student – oavsett på distans eller på campus – ska höras, synas och vara delaktig på lika villkor.

Kommunikationsaktiviteter 2024

Huvudfokus i studentrekryteringen är högskolans utbud och erbjudande som helhet. Utöver det gör vi särskilda satsningar på utvalda intresseområden utifrån strategiska ställningstaganden som diskuteras fram i styrgruppen för studentrekrytering. Under våren görs särskilda satsningar för intresseområdena teknik och media.

Tema: Samverkan

Här vänder vi oss till målgrupper i åldrarna 25–50 år. Kopplingen till arbetsmarknaden och till arbetsgivarna i regionen är viktig för målgruppen och vi vill därför särskilt belysa att Högskolan Dalarna finns i en växande karriärregion med flera stora och internationella arbetsgivare. viktigt är också att vi får med praktik i budskapen. :

Samverka med oss, du.se

Tema: Studera på distans

Distansstudier är högt efterfrågat från både yngre och äldre målgrupper. Tidigare har vi inte haft någon information i rekryteringsarbetet som samlar information om vårt erbjudande om nätbaserad undervisning. Nu har vi samlingssidan ”Studera på distans” och kopplar flera kommunikationsaktiviteter hit, bland annat annonsering i sociala medier.

Studera på distans, på du.se

Särskilda satsningar inom teknik och lärarutbildningar

Inom teknik har bland annat arbetat programsidorna för grundutbildningarna. Vi har också startat Google Ads annonsering som gör att dessa utbildningar kommer rankas högre i sökträffarna på Google. Vi kommer också att göra annonsering i sociala medier för att inspirera fler att välja teknikutbildning vid Högskolan Dalarna. Teknik har också pass vid öppet hus för gymnasieskolor och för allmänheten. 

Teknik, du.se

För våra lärautbildningar arbetar vi med att inspirera fler till att bli lärare genom en sociala medie-kampanj med bilder från en skola med en befintlig student. Vi gör också särskild annonsering för idrottslärare och för arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL). 

Lärarutbildning, du.se

Övriga insatser

Här är ett urval av insatser:

 • Webben är den viktigaste kanalen i studentrekryteringen, flera insatser har gjorts och mer därtill kommer att göras för att vår webb ska vara aktuell och vårt erbjudande attraktivt och lätt att hitta utifrån målgruppernas behov och intressen.
 • Sociala medier är ett tacksamt sätt för marknadsföring eftersom det går att segregera mellan olika målgrupper och därför använder vi främst Instagram och Facebook att annonsera olika budskap, för olika målgrupper. Nytt för i år är att vi har hämtat hem annonseringsarbetet och utformar annonser på högskolans avdelningen för kommunikation. Dessutom har vi startat upp högskolan instagramkonto som ett ”take-over-konto” där studenter och alumner berättar om sina studier och liv efter studierna.
 • Vi har ett fortsatt samarbete med Studentum, som är den största privata aktören för att jämföra utbildningar. Det innebär att våra utbildningar nu syns i deras sök, och Högskolan Dalarnas sida på Studentum har fått ett helt annat utseende.

Högskolan Dalarna på Studentum

Så kan du marknadsföra en utbildning

Det här är en vägledning för att marknadsföra en utbildning på Högskolan Dalarna. Nedan finns förslag på insatser som du kan hjälpa till med i studentrekryteringen av en utbildning.

Marknadsför en utbildning

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för kommunikation
Senast granskad: