Ämnet materialtekniks samverkansår 2023

Förutom utbildning och forskning utgör samverkan med det omgivande samhället ett av högskolans uppdrag och olika former av samverkan har alltid varit en viktig och betydande del av verksamheten inom ämnet materialteknik.

Under 2023 har ämnet samverkat med inte mindre än 16 företag som därmed fått tillgång till ämnets specialistkompetens och laborativa resurser för att få hjälp med olika materialtekniska frågeställningar relaterade till produkt- och processutveckling. Samverkan har inkluderat större företag (ex.vis Husqvarna, LKAB, Ovako, Sandvik och SSAB) men framför allt mindre regionala företag (ex.vis ALO Center, Dalform, Falu Rödfärg, Kuggteknik, Next Green och Orsa Stenhuggeri) vilka i många fall saknar kompetenser och resurser för att genomföra nödvändiga utvecklingsprojekt, exempelvis kopplade till den gröna omställningen.

Under de senaste åren har allt fler företag blivit intresserade av samverkansmiljöer där företag och akademi jobbar tillsammans för att lösa olika typer av problem, säger professor Mikael Olsson ämnesansvarig för ämnet Materialteknik. ”Många företag har förstått att det i tider av kompetensbrist kan vara värdefullt att ta hjälp av den kompetens som finns vid ett lärosäte.  Att enbart förlita sig på företagets egna kompetenser innebär många gånger att utvecklingsarbetet tar längre tid och blir mer kostsamt.”

Det finns flera uppenbara fördelar med denna form av samverkan fortsätter Mikael. ”Företagen får tillgång till vår kompetens och högskolans laborativa resurser och vi får en ökad insikt och kunskap i de materialrelaterade utmaningar som företagen (studenternas blivande arbetsgivare) ställs inför i deras arbeta med att utveckla nya produkter och processer. Denna kunskap är naturligtvis mycket viktig och kan utnyttjas för att göra olika utbildningsmoment mer attraktiva och stimulerande. Ett exempel är utformningen av mer ”skarpa” laborationsmoment och projekt som kan designas utifrån verkliga problem.”

”Inom forskningen kan samverkan få ytterligare positiva effekter eftersom lyckade exempel på forskningsnära samverkan kan ligga till grund för kommande ansökningar för att erhålla externa forskningsmedel, exempelvis från KK-Stiftelsen som stöder forskningssamarbeten mellan lärosäten och näringsliv.”

”Sist men inte minst ger samverkan, förutom att vara mycket stimulerande, möjlighet att stärka ämnets ekonomi vilket på sikt kan bidra till nyanställningar och kompetensuppbyggnad.”

Samverkan

Kontakt
Professor materialteknik
Senast granskad:
Senast granskad: