Utsläppen från tjänsteresor lägre än innan pandemin

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förra året var tjänsteresornas klimatpåverkande utsläpp 43 procent lägre än innan pandemin. Resan mot fossilfrihet har bara börjat och vi behöver prata mer om attityder och möjliga åtgärder framöver menar högskolans miljösamordnare.
Laddstolpe elbilar utomhus.
Madelene Håll

Tjänsteresor är ett av de områden i högskolans verksamhet som har stor klimatpåverkan genom utsläpp av koldioxid. Under pandemiåren minskade utsläppen radikalt då det mesta av resandet sattes på paus. Nu har vi haft ett år utan restriktioner och högskolan tycks ha behållit en del av de nya beteenden vi fick vänja oss vid under pandemin.

­– Det var med viss spänning som jag sammanställde utsläppsstatistiken för 2022. Jag hade nog förväntat mig en utveckling liknande den i Sverige i stort, där inte minst flygresandet snabbt närmat sig de volymer som rådde före pandemin, säger Anton Grenholm, samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Totalt var utsläppen till följd av tjänsteresor 43 procent lägre under 2022 jämfört med 2019. Detta kan bero på att restriktioner med anledning av covid-19 fortfarande var aktuella i början av året. Därför undersöktes utsläppen separat för kvartal tre och fyra och dessa var 32 procent lägre förra året jämfört med samma kvartal 2019.

­– En viktig orsak till utfallet är att arbetsmöten, konferensdeltagande och liknande i större utsträckning än tidigare har skett digitalt, fortsätter Anton. Sett till antalet resor ser vi nästan en halvering av såväl flyg som tåg- och bilresor jämfört med innan pandemin. De långväga flygresorna har inte minskat lika mycket.

Vi ligger att par år före vad vi har utlovat enligt våra hållbarhetsmål, men hur fortsätter vi att minska våra utsläpp? Anton lyfter fram att vi behöver fortsätta att utveckla formerna för att ses och samverka digitalt, och att majoriteten av högskolans leasingbilar snart ska bytas ut mot elbilar. Viktigast är dock att minska klimatpåverkan från flygresor som står för hela 85 procent av tjänsteresornas utsläpp. Här menar Anton att det behövs mer diskussion om vilka flygresor som är helt nödvändiga och vilka vi kan ersätta med digitala möten. Det handlar om att samtala om attityder och beteenden, ompröva behov och diskutera vägar framåt för att nå uppsatta klimatmål.

­– Vi kan inte slå oss till ro och hoppas att utsläppen ska fortsätta nedåt utan aktiva åtgärder. Bara två av totalt åtta åtgärder som var planerade de senaste åren för att minska resandets klimatpåverkan har blivit genomförda. Det finns många goda idéer och förslag på hur vi kan jobba vidare för att nå uppsatta klimatmål, men då behövs tid och resurser, avslutar Anton.

Kontakt
Rådet för hållbar utveckling
Senast granskad:
Senast granskad: