Hållbarhetsrapport 2021: Hur går det med vårt hållbarhetsarbete?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rådet för hållbar utveckling har sammanställt ”Hållbarhetsrapport 2021 - uppföljning av Mål och uppdrag för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna 2021-2026” som visar hur arbetet har fortlöpt under det första året.
Bild på åker med traktorspår där en person går med sin cykel.
Yasir Imam

Det är lätt att enas kring uppfattningen att hållbar utveckling är en viktig och prioriterad fråga för ett ansvarstagande lärosäte. Kraven i Högskolelagen sätter dessutom en ram för vilka frågor som ett lärosäte förväntas arbeta med. I praktiken är arbetet dock komplext och väcker en rad frågor om vad ett hållbart lärosäte är, hur tillståndet ser ut i vår verksamhet, vad vi behöver göra för att röra oss i rätt riktning och inte minst vem som i praktiken ska utföra arbetet.

En grundläggande tanke med Mål och uppdrag för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna 2021-2026 var att definiera vilka områden vid behöver adressera, men också att definiera konkreta uppdrag som ska bidra till de övergripande målen. En bärande princip har också varit att arbetet ska vara väl förankrat i vardagspraktiken, genom tydlig ansvarsfördelning och dialog i den ordinarie verksamhetsuppföljningen.

Rapportens slutsatser

Rådet för hållbar utveckling har sammanställt Hållbarhetsrapport 2021 - uppföljning av Mål och uppdrag för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna 2021-2026 som visar hur arbetet har fortlöpt under det första året. Rapporten illustrerar i vilken utsträckning uppdragen har införlivats i verksamhetsuppdrag och även till vilken grad uppdragen har genomförts enligt plan. Resultatet visar att cirka två tredjedelar av uppdragen som gällde 2021 återspeglades i prioriterade kvalitetsuppdrag. En tredjedel av uppdragen bedöms vara uppfyllda, en tredjedel delvis uppfyllda och resterande tredjedel inte uppfyllda.

Arbetet fortsätter

- Tack vare våra beslutade mål och aktiviteter kan vi enkelt följa upp hur vi ligger till med hållbarhetsarbetet på Högskolan Dalarna. Den hållbarhetsrapport vi nu fått ger värdefull information till avdelningarnas fortsatta planering, säger Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor för hållbar utveckling och samverkan.

De övergripande målen för perioden 2021-2026 ligger fast och uppdrag finns definierade för 2021-2023. Rådet för hållbar utveckling arbetar just nu, i dialog med stöd för ledning och styrning, med att förbättra förutsättningarna för planering, förankring och uppföljning av hållbarhetsarbetet framåt.  

Vidare läsning 

Sedan UKÄs utvärdering 2017 har det kommit en rad intressanta rapporter som visar hur lärosäten arbetar med frågan om hållbar utveckling. Exempel är Björn Brorström och Birgitta Påhlsson rapport Hållbara lärosäten - medel och mål som undersöker organisation och ideal i arbetet för en hållbar utveckling, samt Fem år med kursen Lärande för hållbar utveckling – erfarenheter och lärdomar som beskriver hur kompetensutveckling för lärare utformas för att gynna integration av hållbar utveckling i undervisningen.

Senast granskad:
Senast granskad: