Kurs FÖ3043

Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa specialiserad metodkunskap inom företagsekonomi. (1)

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa analytiska förmågor utifrån olika forskningsmetoder och tekniker, (2)
  • muntligt och skriftligt presentera och diskutera teoretiska ansatser, argument och slutsatser i vetenskapliga artiklar eller avhandlingar i företagsekonomi och från dessa kunna formulera forskningsproblem och identifiera relevanta kunskapsgap, (3)
  • självständigt utarbeta och presentera (muntligt och skriftligt) en forskningsplan inom en bestämd tidsram, (4)
  • motivera val av teorier, forskningsdesigner och metoder för en vetenskaplig undersökning. (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och individers ansvar för hur den används, (6)
  • visa medvetenhet om etiska aspekter avseende forsknings- och utvecklingsarbete. (7)