Kurs FÖ3043

Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2022

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa specialiserad metodkunskap inom företagsekonomi. (1)

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa analytiska förmågor utifrån olika forskningsmetoder och tekniker, (2)
  • muntligt och skriftligt presentera och diskutera teoretiska ansatser, argument och slutsatser i vetenskapliga artiklar eller avhandlingar i företagsekonomi och från dessa kunna formulera forskningsproblem och identifiera relevanta kunskapsgap, (3)
  • självständigt utarbeta och presentera (muntligt och skriftligt) en forskningsplan inom en bestämd tidsram, (4)
  • motivera val av teorier, forskningsdesigner och metoder för en vetenskaplig undersökning. (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och individers ansvar för hur den används, (6)
  • visa medvetenhet om etiska aspekter avseende forsknings- och utvecklingsarbete. (7)
Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande examen, samt 15 hp på avancerad nivå i företagsekonomi eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3AF4
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88