Stöd för validering av reell kompetens

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som person besitter oberoende av hur de förvärvats.

Validering

Att validera reell kompetens innebär att högskolor erkänner sådant som studenter kan sedan tidigare även om kunskapen inte har förvärvats genom formella studier. Validering kan antingen handla om tillträde eller tillgodoräknande. Den praktiska bedömningen ser olika ut för de två sorternas validering, men gemensamma principiella utgångspunkter finns.

Validering är en process i flera steg som innehåller ansökan, kartläggning, bedömning och beslut. Valideringsprocessen på Högskolan Dalarna finns beskriven i Valideringsmanualen.

Tillträdesvalidering

Tillträdesvalidering innebär en kvalificerad bedömning av den sökandes samlade kompetenser och om förutsättningar finns att klara en viss utbildning trots avsaknad av formellt betyg för behörighet.

Tillgodoräknandevalidering

Tillgodoräknandevalidering innebär en kvalificerad bedömning om en students tidigare kunskaper och färdigheter genom yrkesverksamhet eller annan utbildning än högskoleutbildning motsvarar lärandemål i en hel eller delar av en kurs.

Senast granskad: