Tentamen

Information för dig som är kursansvariga och undervisande lärare om bokning, administration och genomförande av tentamen.

Rutiner för lärare

Tentamensbeställningar görs av lärare senast 31 dagar innan tentamenstillfället, alternativt via schemaunderlaget inför varje kommande period. (Sistnämnda gäller enbart Campus Borlänge och efter utsatta deadlines).

Enligt likabehandlingsplanen på högskolan Dalarna har studenterna rätt att få veta ordinarie tentamensdatum två veckor innan kursstart.

Tentamen skickas in 7 dagar i förväg, detta då 25% av alla tentor sker på annan ort. En salstentamen tar mindre tid att förbereda än en digital tentamen. Vi önskar därför att online/digital tentamen läggs upp i canvas/learn/inspera inom samma tidsutrymme, så vi hinner förbereda.

Information gällande tentamen, såsom hjälpmedel och särskilda regler är det viktigt att du för in vid beställningen alternativt att det står på tentamens framsida. Vi har viss information lagrad och den säkerställer vi jämte den information som lämnats på tidigare tentamen i den specifika kursen, momentet samt med den läraren. Är vi osäkra skickar vi ut ett excelformulär till läraren som angetts som tentamensansvarig och som fylls i av dig och återsänds till tentamensfunktionen.

Beskriving av förenklad tentamensprocessBeskrivning av tentamensporcessen. Klicka på bilen för att få upp den i ett större format.

Uppsamlinsgtentamen i sal på Campus Borlänge – inställd 

All salstentamen på Campus Borlänge inför terminsstart hösten 2024, är inställd på grund av campusflytt.  

Onlinetentamen kommer ske i huvudsak vecka 34-35. 

Vill du ha tentamen under uppsamlingsveckorna och ännu ej beställt, gör gärna det innan vecka 22. Då dessa skall publiceras senast den 6 juni för studenterna. Tentamen ska vara hos tentamensfunktionen senast 7 dagar innan tentamenstillfället. 

Avhämtning av tentamen sker senast den 20 juni kl 13.00.

Tentamen som sker på annan ort under veckorna 23-25 kommer högskolan att ta in digitalt från lärcentrum/lärosäten så att vi kan underlätta för samtliga inblandade. Tentor som finns kvar på tentamensfunktionen på Campus Borlänge efter deadline kommer att skickas till Campus Faluns motsvarighet. 

Digitalisering av salstentamen samt enande av tentamensfunktionen

Två campus – en funktion. Vi hänvisar all mailkontakt till tentamen@du.se, inklusive inskick av tentamen - detta för att vi som funktion ska kunna hantera era ärenden snarast möjligast. Mailar du direkt till samordnare/assistent kan det fastna i dennes inkorg i flera dagar, då ingen inom funktionen arbetar 100% med tentamen.

Pågående projekt 2023-2024 är att digitalisera salstentamen i Inspera. Liksom att se över samtliga rutiner inom tentamensfunktionens ramar.

Skriva på annan ort

Alla tentamen som sker skriftligt och digitalt i sal ger alltid möjlighet att skriva på annan ort. Ska det inte vara möjligt behöver du i samband med tentamensbeställning meddela att tenamen bara ska var möjligt att göra på campus. Läsåret 2022/2023 skrevs 395 tentor på annan ort, ca 25% av alla tentor på Högskolan Dalarna.

Arbete pågår med att öka samarbete med lärcentrum och andra högskolor och universitet särskilt runt storstadsregioner för att öka möjligheter för de tentander som önskar att skriva på annan ort.

Onlinetentamen

Alla tentamen som sker online, skrivs okodat och är därmed inte anonymiserade. Det beror på att vi ännu inte har en teknisk lösning på hur vi ska kunna säkerställa att rätt student lämnat in rätt tentamen. Det är viktigt att du skriver i vilket system tentamen kommer gå i vid tentamensbeställning.

Rekommendationer gällande tentamen i Learn

BYOD-tentamen

Det är viktigt att du skriver i vilket system tentamen kommer gå i när du gör din tentamensbeställning. BYOD-tentamen där studenter skriver sin tentamen hos en icke svensktalande anordnare får tentamen på papper, av rättssäkerhetsskäl.

Digitaliserad salstentamen

Det pågår ett projekt för att digitalisera salstentamen. Är du intresserad av att delta i Pilotprojektet för digitaliserad salstentamen i verktyget Inspera kontaktar du S-UF via inspera@du.se.

Inspera erbjuder nedlåsning av tentamen i Safety Exam Browser, vilket gör att studenten inte kan ha andra program öppna utan tillåtelse från tentamensfunktionen.

Mer infomration om inspera (inspera.com).

Rutiner för studenter med pedagogiskt stöd

Från vårterminen 2024 kommer studenter med pedagogiskt stöd att kunna lämna in sin stödanmälan via Tentamenstjänster, samtidigt som hen anmäler sig för att skriva tentamen.

För att dessa studenter ska kunna erbjudas samma anonymitet som övriga studenter kommer lärare inte att delges NAIS-intyg. Om vi inom tentamensfunktionen misstänker att hjälpmedlet som studenten blivit beviljad inte går ihop med examinationsformens ur ett rättssäkerhetsperspektiv tar vi kontakt med dig som lärare.

Rättssäkerhet gällande tentamen

Idag har vi störst rättssäkerhet på skriftlig salstentamen. Men med hjälp av Inspera och nedlåsning av tentamen i SEB (Safety Exam Browser) hoppas vi kunna erbjuda digital salstentamen.

Vi har svårt att rättssäkra onlinetentamen idag. Inte minst på grund utav chat-GTP, men även för att vi har mycket liten kontroll över studentens tentamensmiljö.

Kostnader för genomförande av tentamen

Fördelningen av tentamenskostnaderna görs efter en ekonomisk rapport på vilka objekt som tentamensvärdar bokats på. Från det får ekonomi ut en procentuell fördelning som kostnaderna bokförs utifrån. Pedagogiskt stöd ingår inte i den rapporten och belastar inte institutionerna.

Har ni frågor kring kostnader gällande tentamen, kan ni kontakta tentamen@du.se

Senast granskad: