E-signering och digitala attester

På denna sida hittar du information och vägledning om de verktyg som finns för e-signering och digitala attester.

För att underlätta beslutfattande och dokumentation, men även för att uppnå målet i högskolans strategi om att bli det mest digitala lärosätet, har elektroniska beslutsvägar införts. På denna sida hittar du information och vägledning om de verktyg som finns för e-signering och digitala attester.

Vad är e-signering och digitala attester?

Högskolan har ett antal verksamhetssystem med digitala flöden och inbyggda beslutspunkter/attester. Att rätt person attesterar ett beslut eller handling säkerställs genom inloggning och de behörigheter som är satta i systemet, till exempel Agresso och Primula.

I mötes- och beslutshanteringsverktyget BeHDa signeras högskolans internt fattade beslut och är ett sätt att kvalitetssäkra hela beslutsprocessen.

EduSign kan användas av alla lärosäten som har anslutit sig till tjänsten via avtal med SUNET. Exempelvis avtal mellan lärosäten kan hanteras i tjänsten. 

För andra dokument som behöver kunna äkthetskontrolleras, till exempel civilrättsliga avtal med extern part eller avtal med andra myndigheter som inte är anslutna till eduSign, har högskolan en e-signaturstjänst som använder sig av DIGG:s rekommendationer.

Vem får signera eller attestera?

För att få signera eller attestera för högskolans räkning behövs bemyndigande, dvs att inneha rätten att fatta beslut eller att ingå avtal. Vem som har dessa rättigheter framgår av dokumentet Rektors och verksamhetschefers delegationer och i vissa fall vidaredelegeringar. I det fall det finns beslut om vidaredelegeringar för vissa beslut/avtal/överenskommelser ska detta finnas dokumenterat i beslut i diariet.

Att signera och attestera

Högskolan erbjuder flera olika e-signeringstjänster. Vilken dokumenttyp avgör vilken av e-signeringstjänsterna som ska användas.

Se exempel på dokumenttyper längre ner på sidan.  

BeHDa och Enskild signering

Interna beslut hanteras i högskolans mötes- och beslutshanteringsverktyg BeHDa. Processerna kring beslutsfattandet är inbyggda i verktyget vilket säkerställer att den information som vi använder för beslut och beredning är korrekt och tillförlitlig samt att lagar uppfylls. Behörighetshanteringen i verktyget säkerställer att rätt person signerar rätt beslut.

Den Enskilda signeringen möjliggör att beslut tas mellan möten alternativt i personärenden som inte ska hanteras i möten.

Vid frågor kontakta respektive sekreterare/administratör för den beslutsfattare/forum det gäller. 

Exempel: Chefsbeslut såsom rektorsbeslut, prefektbeslut, högskoledirektörsbeslut, protokoll, individuella studieplaner för forskarstuderande. 

Mötes- och beslutshanteringsverktyg BeHDa

Enskild signering

Manual - Signera beslutspunkter i BeHda och Enskild signering

Signeringsportalen i diariet – BankID

De typer av dokument som kräver en högre grad av autenticitet i nivå med BankID, exempelvis olika typer av avtal med extern part hanteras via diariets signeringsportal. Här krävs att signatärerna har BankID och alla signeringar kräver tvåfaktorautentisering. Innan e-signering initieras måste extern part informeras om att högskolans intention är att digitalt signera dokumentet.

Exempel: Anställningsavtal, konsultavtal, upphandlingsavtal, övriga civilrättsliga avtal (uppdragsforskning), licensavtal, högskolestyrelsens protokoll. 

Signeringsportalen administreras av sekreterare/administratörer vid avdelningar och institutioner. Ska dokument eller avtal signeras kontakta sekreterare/administratör för hjälp med signeringen.

Signeringsportalen

Manual - Signeringsportalen för handläggare (pdf)

eduSign

EduSign är Sunets verktyg för e-signering som alla medarbetare vid högskolan har behörighet till. Till skillnad från BeHDa kan eduSign användas för e-signering av dokument med externa parter om dessa också har tillgång till tjänsten (till exempel anställda vid andra lärosäten). Signeringsuppdrag skickas ut från systemet via e-post och dokumenten e-signeras med du-konto.

Det är den person som skickar ut ett dokument för signering som ansvarar för att dokumentet diarieförs. Läs mer under rubriken Hantering och diarieföring längre ner på sidan.

Exempel: Överenskommelser mellan lärosäten såsom forskningssamarbeten.

Vid frågor kontakta registrator.

eduSign

Wiki - eduSign

Anslutna organisationer | Sunet: 

Verksamhetssystem

Inom ramen för vissa verksamhetssystem används digitala signering och benämns då ofta attestering och dokumenteras via verksamhetssystemets funktioner för arbetsflöden, loggning och versionshantering. Denna typ är helt beroende av verksamhetssystemets gränssnitt och dokumentation för att de ska kunna förstås, tolkas och bibehålla sin autenticitet. 

Attester i verksamhetssystem och bästa stället att göra det på.

Exempel: Hantering av fakturor i ekonomisystemet Agresso, betyg, beslut om tillgodoräknande mm. i studieadministrativt system (LADOK), hantera medarbetarärenden såsom bevilja ledighet Primula. 

E-signeringstjänster hos extern part 

Det är den person som signerar ett dokument hos extern part som ansvarar för att dokumentet laddas ner och diarieförs hos oss. Det är viktigt att det är den PDF-fil som systemet genererar som diarieförs, annars kan inte signeringen verifieras.

Exempel: Avtal hos Skolverket, Formas, Forte, Vetenskapsrådet.

Signering med utländsk part

När det gäller avtal med utländska parter har högskolan idag ingen e-signaturslösning att erbjuda.  

Hantering och diarieföring

Om ett avtal signeras digitalt av en part och fysiskt av en annan måste båda versionerna arkiveras.

För att kunna verifiera det signerade dokumentet måste det sparas i det format som det signeras i. Om ett digitalt signerat dokument skrivs ut eller konverteras till annat format är signaturen ej längre giltig.

Samma regler för diarieföring gäller för digitala dokument som för pappershandlingar. Dokument som attesteras i BeHDa kan diarieföras i samband med att de fastställs. 

Vid e-signering behöver dokumenten tas om hand för diarieföring efter att signeringen har slutförts enligt gällande rutiner.

Observera att det är den person som skickar ut ett dokument för signering som ansvarar för att dokumentet diarieförs. Det är viktigt att det är den PDF-fil som systemet genererar som diarieförs, annars kan inte signeringen verifieras. Sidor kan alltså inte tas bort eller läggas till efter signeringen och PDF:en kan inte heller modifieras på något annat sätt. E-signerade filer kan inte heller skrivas ut, eller kombineras med andra typer av digitala attester eller signaturer. Görs det förstörs verifieringsmöjligheten. 

Signerade dokument skickas till registrator@du.se med hänvisning till eventuellt diarienummer alternativt information om ärendet för ny registrering.

Läs mer om diarieföring

 

Handlingstyp E-signering Verksamhetssystem
Leda verksamheten    
Protokoll, enskild förhandling eduSign / Bank ID Diariet
Protokoll, MBL BeHDa Diariet
Protokoll, interna mötesforum BeHDa Diariet
Beslut, styrdokument BeHDa Diariet
Beslut, verksamhetsberättelse BeHDa Diariet
Beslut, verksamhetsplan, respektive verksamhet och övergripande högskolan BeHDa Diariet
Beslut, verksamhetsuppdrag (inkl reviderade verksamhetsuppdrag) BeHDa Diariet
Remiss och remissvar BeHDa Diariet
Avtal, förlängning av avtal, uppsägning av avtal, ex. konsultuppdrag eduSign / Bank ID Diariet
Avtal, förlängning av avtal, uppsägning av avtal eduSign / Bank ID Diariet
Avtal, övergripande för högskolan, ex. samarbetsavtal eduSign / Bank ID Diariet
Beslut av rektor, prorektor, dekan, prefekt, högskoledirektör, avdelningschef etc. BeHDa Diariet
Beslut, organisationsförändringar BeHDa Diariet
Beslut, verksamhetsförändringar BeHDa Diariet
Stödja verksamheten    
Administrera utbildning på grund- och avancerad nivå
   
Beslut, inrätta huvudområde, samt återtagande BeHDa Diariet
Beslut, fastställa utbildningsplan och kursplan BeHDa Diariet
Beslut, nominera student till utbytesstudier ? Diariet
Beslut, utse examinatorer BeHDa Diariet
Beslut, utse kursansvarig BeHDa Diariet
Beslut, utse programansvarig BeHDa Diariet
Beslut, ärenden i disciplinnämnd BeHDa Diariet
Beslut, byte av examinator BeHDa Diariet
Beslut, ämnesföreträdarskap BeHDa Diariet
Administrera utbildning på forskarnivå    
Beslut, individuell studieplan (ISP) BeHDa Diariet
Beslut, utse handledare för student på forskarutbildning BeHDa Diariet
Beslut, inrätta forskarutbildningsämne BeHDa Diariet
Beslut, fastställa allmän studieplan på forskarnivå BeHDa Diariet
Beslut, antagning till forskarutbildning ? Diariet
Beslut, anta student till forskarutbildningskurs BeHDa Diariet
Administrera uppdragsutbildning    
Avtal, uppdragsutbildning BankID Diariet
Hantera anställning och lön    
Beslut, anställning/antalllnigsavtal BankID Diariet
Anställningsbekräftelse, avtal? BankID  
Beviljande av semester och annan ledighet Attest/godkännande Primula
Beslut, avbryta tillsättning BeHDa Diariet
Beslut, bemanning av organisationen, ex. ledamöter i nämnder och råd efter val BeHDa Diariet
Beslut, emerita, emeritus, inkl ev. överenskommelser om resurser BeHDa Diariet
Beslut, oavlönad docentur BeHDa Diariet
Beslut, rekrytering, utlysning av tjänst   Bevaras i protokoll från personalberedningen, som diarieförs
Beslut, tillsättning, inkl. förordnande   Diariet
Beslut, uppdrag i tjänst BeHDa Diariet
Beslut, uppdrag som huvudområdesföreträdare BeHDa Diariet
Avtal, uppsägning av kollektivavtal eduSign / Bank ID? Diariet
Hantera ekonomi    
Godkänna fakturor Attest/godkännande Agresso
Hantera inköp och upphandling    
Avtal, konsultavtal för uppdrag, köp av tjänst BankID  
Avtal, ramavtal kontrakt BankID  
Beslut, direktupphandling BeHDa  
Beslut, upphandling eller avrop BeHDa  
Hantera lokaler, infrastruktur och säkerhet    
Avtal, gällande utrustning, betalningar, bevakning, friskvårdstjänster, restaurang etc. BankID Diariet
Avtal, gällande IT-system (drift, underhåll, uppgradering etc.) BankID Diariet
Avtal, om licenser BankID Diariet
Hantera allmänna handlingar och personuppgifter    
Beslut, neka lämna ut allmän handling eller lämna ut med förbehåll BeHDa Diariet
Rekrytera och anta studenter    
Beslut om tillgodoräknande Attest/godkännande LADOK
Beslut, antagning till utbildning Attest/godkännande NyA
Utbilda och utveckla studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå    
Beslut, examen Attest/godkännande LADOK
Beslut, betyg Attest/godkännande LADOK
Avtal, handledare forskarutbildning eduSign / Bank ID Diariet
Avtal, finansiering doktorand eduSign / Bank ID Diariet
Bedriva och kommunicera forskning    
Avtal, med finansiär, kontrakt, inkl ev. förändringar eduSign / Bank ID Diariet
Beslut, expenser BeHDa Diariet
Avtal, övrigt gällande forskningsprojekt, ex. sekretessavtal eduSign / Bank ID Diariet
Personuppgiftsbiträdesavtal eduSign / Bank ID Diariet
Beslut, ansökan om externa forskningsmedel BeHDa Diariet
Beslut, interna forskningsmedel, inkl beslut om förlängning BeHDa Diariet
Samverka regionalt och globalt    
Avtal, med projektpartners, ex. samarbetspartners eduSign / Bank ID Diariet
Avtal, övriga internationella utbyten, ex. Nordplus m.fl BankID? Diariet

 

Senast granskad: