Inställda BHU kurser VT24

Rektor kommer på rekommendation från UFN fatta beslut om att inte ge BHU I och BHU II vårterminen 2024.

Anledningen är att nämnden genomförde en kvalitetsgranskning av kurserna 2021 och det finns fortfarande delar som till fullo inte är åtgärdade, vilket innebär att nämnden inte ser att HDa har förutsättningarna att driva kurserna i dess nuvarande form. Det har inte varit brister i själva kursinnehållet och studenterna som läst kurserna har varit nöjda. Däremot handlar det om andra frågor som miljöns placering i organisationen, möjlighet till forskning, etc.

HDa kommer att arbeta vidare med frågan om hur lärosätet ska kunna erbjuda lärare högskolepedagogisk utbildning. Under vårterminen 2024 kommer HDa dock inte kunna erbjuda kurserna i egen regi. 

Senast granskad:
Senast granskad: