Charlotte Roos disputerar i vårdvetenskap

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 22 april disputerar Charlotte Roos i ämnet vårdvetetenskap med avhandlingen "Promoting dignity and well-being in residential care facilities: older persons' perceptions and experiences of important aspects and associated factors".
Leende kvinna som står inomhus.
Charlotte Roos vid spikningen av avhandlingen. Anna Hermansson

Disputationen genomförs fredagen den 22 april klockan 09.00 på Campus Falun och digitalt via Zoom.

5 frågor till Charlotte Roos

Berätta lite om dig själv, vem är du?

– Jag är legitimerad sjuksköterska och har under mina doktorandstudier även undervisat på sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Dalarna. Innan jag påbörjade mina doktorandstudier har jag arbetat som både sjuksköterska och enhetschef på vård- och omsorgsboenden för äldre personer.

Vad handlar din avhandling om?

– Bakgrunden till min avhandling är att Sverige har lagstiftat om en nationell värdegrund i äldreomsorgen – Värdigt liv och välbefinnande. I mitt arbete som både sjuksköterska och enhetschef på vård- och omsorgsboenden såg jag ett behov av mer kunskap, utifrån de äldres perspektiv, kring vad som är viktigt för att främja de äldres upplevelse av värdighet och välbefinnande. Jag är därför väldigt glad att jag nu genom min forskning kan bidra med kunskap inom området.

Vad är det viktigaste resultatet i din avhandling?

– Resultatet i min avhandling visar att vård- och omsorgspersonalens attityder och vårdmiljön, vilken innefattar inomhus, utomhus och måltidsmiljön är viktiga faktorer att ta hänsyn till för att främja äldre personers upplevelser av värdighet och välbefinnande. En intervention som använde självreflektion och dialog som arbetsmetoder utvecklade vård- och omsorgspersonalens attityder positivt. Resultatet visar också att fokus behöver läggas på vårdmiljön och dess inverkan på de äldres upplevelser av värdighet och välbefinnande då äldre personer som var missnöjda med inomhus, utomhus och måltidsmiljön hade mycket höga odds för att vara missnöjda med värdighet och välbefinnande. Utöver det är det viktigt att ta hänsyn till individuella faktorer som självskattad hälsa, rörlighet och demenssjukdom, då äldre personer som skattade sin hälsa som låg, hade svårigheter att röra sig eller hade en demenssjukdom hade högre odds att vara missnöjda med värdighet och välbefinnande.

Hur har du upplevt din tid som doktorand på Högskolan Dalarna?

– Att forska på högskolan är fantastiskt! Forskningsmiljön jag tillhör är otroligt stimulerande med kompetenta och inkluderande kollegor och det känns väldigt viktigt med en sådan miljö när man är doktorand och är i en lärandeprocess. Jag är otroligt glad över att ha fått möjligheten att bedriva min forskning på Högskolan Dalarna!

Vad kommer du göra nu efter avklarad disputation?

– Jag kommer, tillsammans med Maria Fjellfeldt som är lektor i socialt arbete på högskolan, att arbeta i ett projekt med fokus på att utvärdera hur länsgemensamma stimulansmedel påverkat det suicidförebyggande arbetet i län, regioner och kommuner. Uppdragsgivaren är Folkhälsomyndigheten och jag kommer att arbeta 80 procent i projektet under två år. Jag kommer också att undervisa på sjuksköterskeprogrammet och i specialistutbildningen vård av äldre. I en framtid drömmer jag om att utifrån avhandlingens resultat göra ytterligare interventioner för att främja de äldres värdighet och välbefinnande på vård- och omsorgsboenden.

Senast granskad:
Senast granskad: