Upphandling med klimathänsyn

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan tar nu ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete. Under våren ska inköpsområden med stor klimatpåverkan identifieras, och de krav som kan ställas vid upphandling av sådana varor och tjänster ska vässas i syfte att minska klimatavtrycket.
klimathänsyn upphandling

Under våren ska Matilda Buske, upphandlingsansvarig och Anton Grenholm, miljösamordnare, tillsammans med en miljökonsult arbeta med att identifiera vilka av högskolans alla inköpsområden som påverkar klimatet mest. Därefter ska förslag på klimatkrav formuleras som på bästa sätt främjar en minskad klimatpåverkan från de inköpta varorna och tjänsterna.
– Det känns bra att ta nästa steg i vårt arbete inom hållbarhet kopplat till inköp, och som utgångspunkt kommer vi att använda oss av den klimatrapport som vi arbetade fram 2020, berättar Matilda Buske.

Klimatrapporten är en kartläggning av de klimatpåverkande utsläpp som högskolans verksamhet medför. För 2019 års verksamhet identifierades och beräknades utsläpp från sådant som uppvärmning, elanvändning, tjänsteresor samt inköp av varor och tjänster. Genom en så kallad miljöspendanalys kartlades och kategoriserades alla inköp som hade gjorts under året. De summor som spenderats inom varje inköpskategori kopplades sedan samman med ett mått på klimatbelastning per krona för olika typer av inköp. Kartläggningen visade att högskolans inköp av varor och tjänster har stor klimatpåverkan i förhållande till andra områden inom verksamheten.
– Vi blev lite förvånade när resultatet var klart. Vi förstod att våra inköp hade stor påverkan men inte så här stor, säger Anton Grenholm.

Både egna mål och kommande lagskärpning

Med anledning av Klimatrapportens resultat togs upphandling med som ett övergripande mål när hållbarhetsmål beslutades förra våren, med följande formulering: ”Klimatpåverkan och annan miljöpåverkan från varor och tjänster ska minska genom högt ställda hållbarhetskrav i upphandlingar och genom ökad grad av återanvändning och återvinning.”
– Det målet har gjort att min avdelning nu fått konkreta uppdrag i sin verksamhetsplan för att utveckla upphandlingen. Det känns så bra att vi redan nu tar detta steg. Regeringen arbetar aktivt med att få offentlig upphandling att vara en motor för förändring. Till sommaren kommer troligen en lagskärpning som gör att vi som upphandlande organisation ska beakta klimatet, människors hälsa och djuromsorg vid offentlig upphandling, avslutar Matilda Buske.

Kontakt
Upphandlingsansvarig
Senast granskad:
Senast granskad: