Miljörevision som verktyg

Någon har kallat det förbättringsmöten. Men det handlar om intern miljörevision som är en del av högskolans systematiska miljöarbete.
En lila prinsesstårta på ett guldfat. Tårtan tar texten "50:e" på sig.
Ett femtiotal förbättringar ha nu inkommit i miljörevisionen. Anton Grenholm

Sedan snart 15 år tillbaka ska alla statliga myndigheter ha ett miljöledningssystem för att vara föredömen i arbetet att uppnå en ekologiskt hållbar utveckling. Det här innebär bland annat att myndigheterna ska ha koll på sin miljöpåverkan, sätta upp mål och jobba med åtgärder. I miljöledningssystemet ingår också att fortlöpande följa upp arbetet, bland annat genom interna miljörevisioner. På Högskolan Dalarna har man därför flera gånger ordnat internutbildning för miljörevisorer och i dagsläget finns en grupp om sex revisorer.

Under november och december 2023 genomfördes miljörevision på tre av våra institutioner: Institutionen för kultur och samhälle, institutionen för lärarutbildning och institutionen för språk, litteratur och lärande. 
– Ordet miljörevision kan låta byråkratiskt och krångligt, men rätt använt är det ett bra verktyg som kan ge information om i vilken riktning man är på väg, säger Anton Grenholm som är sammankallande för revisorsgruppen.

Mål med revisionen: Hitta förbättringar

Till största delen består revisionerna av intervjuer med medarbetare och chefer och ibland kompletteras dessa med dokumentgranskningar och rundvandringar. När man gör revisioner inom verksamhetsstödet kan det handla om mer specifika frågor kring hur man ställer miljökrav i upphandling, vilka städkemikalier man använder och liknande. På institutionerna brukar samtalet handla mycket om tjänsteresor och inte minst om hur hållbarhetsaspekter kan integreras i undervisningen.

– Vi pratar hellre om ”samtal” än intervjuer för ordet kan verka laddat, säger Susanne Römsing som är en av internrevisorerna. Men vi gör ju detta för att bli bättre tillsammans! Det är inget förhör utan ett samtal för att försöka hitta förbättringar, få mindre miljöpåverkan och i förlängningen också nöjdare medarbetare och studenter. Det blir oftast väldigt trevliga möten!

Det konkreta resultatet blir ofta att man identifierar ett eller flera förbättringsförslag. Dessa dokumenteras och skickas vidare till den chef som skulle kunna göra verklighet av förslaget. Ibland upptäcks en avvikelse, vilket är detsamma som att högskolan inte följer de krav som finns. Det kan vara krav i lagar och förordningar eller åtaganden som Högskolan Dalarna på egen hand har beslutat om. Även dessa dokumenteras och skickas till berörd chef.

Femtio förbättringsförslag

Alla genomförda revisioner fram till och med våren 2023 hade renderat i totalt 49 förbättringsförslag.
– Inför revisionen med IKS slog vi på stort och beställde en tårta, berättar Maria Ström som också ingår i revisorsgruppen. Och visst kom det 50:e förslaget! Det handlade om behovet av ökad tydlighet i våra regler för möten och resor.

Senast granskad:
Senast granskad: