Inriktning för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering 2023-2025

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kunskap och kompetens om jämställdhetsintegrering, lika möjligheter till karriärvägar, jämställd studie- och arbetsmiljö samt jämställd utbildning är de fyra fokusområden som sammanfattar inriktningen för högskolans jämställdhetsarbete de kommande åren.
Högskolan Dalarna flagga, vimpel med svenska flaggan mot blå himmel.
Kristoffer Skog

Under höstterminen 2021 fick en särskild arbetsgrupp i uppdrag att arbeta fram en uppdaterad jämställdhetsintegreringsplan för remiss och beslut. Med stöd i tidigare analyser, forskning, dialog med Jämställdhetsmyndigheten och tillgänglig intern statistik och information har vi nu en uppdaterad plan för de kommande tre åren.

Fyra inriktningar för det fortsatta arbetet

1. Kunskap och kompetens om jämställdhetsintegrering

En förutsättning för ett lyckat arbete är förankring och kunskap i organisationen. Detta handlar dels om att tillgängliggöra information om arbetet men det handlar också om kompetens att uppmärksamma och agera på ojämställdhetsproblem i vardagen. Målet är att alla, utifrån sin roll, ska ha god kännedom och förståelse för jämställdhetsintegrering och det egna ansvaret i jämställdhetsarbetet.

2. Lika möjligheter till karriärvägar

Mot bakgrund av de ojämställdhetsproblem som finns i akademin, tar denna inriktning sikte på att skapa lika möjlighet till meritering och karriär. Detta är inte bara begränsat till anställningar och befordringsärenden, utan inkluderar även fördelning av forskningsmedel och hur meriterande och icke-meriterande arbetsuppgifter fördelas. Målet är att alla som har en direkt påverkan på beslutsfattande ska förstå hur bakomliggande normer och attityder kan påverka bedömning av kompetens och meriter. Men också att jämställdhetsaspekten ska beaktas i tjänsteplanering samt fördelning av såväl arbetsuppgifter som medel.

3. Jämställd studie- och arbetsmiljö

Den tredje inriktningen fokuserar på jämställd studie- och arbetsmiljö. För medarbetare handlar detta om till exempel anställningstrygghet och hälsa. Området innefattar också arbete mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier och annan typ av utsatthet för såväl medarbetare som studenter. Målet är ett aktivt arbete för att diskriminering, trakasserier eller andra kränkningar inte uppstår. Det handlar också om att förstå och förebygga orsaker till ojämställd sjukfrånvaro.

4. Jämställd utbildning

Ett av de jämställdpolitiska målen lyfter att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor gällande utbildning, studieval och personlig utveckling. Vi som lärosäte har här ett ansvar att motverka könsbundna studieval och använda utbildningens innehåll och utformning för att medvetandegöra och utmana föreställningar och strukturer. Målet är att alla, med relevant förberedelse och god motivation, ska ha möjlighet att delta i högre studier. Men också att studenterna ska förvärva den kunskap som krävs för att motverka ojämställdhet i sin kommande yrkesutövning.

Bakgrund

Sedan 2016 har samtliga statliga lärosäten haft uppdraget att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all in verksamhet. Uppdrag har ytterligare förtydligats genom regleringsbrevet.

Ur regleringsbrevet 2022:

Universitet och högskolor ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Lärosätena ska identifiera jämställdhetsproblem i kärnverksamheten som de kan bidra till att lösa. Universitet och högskolor ska senast den 1 september 2022 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2023–2025 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet). Universitet och högskolor ska också redovisa hur de beaktar jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel. Uppdraget kan med fördel samordnas med andra uppdrag.

Lär dig mer om jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder löpande kompetensutveckling i frågor som rör jämställdhet. För en snabb introduktion till Jämställdhetsintegreringsuppdraget finns bland annat webbutbildningen Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter.

Senast granskad:
Senast granskad: