Northvolts etablering öppnar för nya samverkansmöjligheter för våra forskare, lärare och studenter

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

För att möta den nya batterifabrikens behov av kompetensförsörjning vill vi utveckla både utbildningar och forskning i samverkan med Northvolt.
Maria Jansdotter Samuelsson sitter vid ett cafébord i ljusgården på Campus Falun.
Madelene Håll

Maria Jansdotter Samuelsson tillträdde som vicerektor för hållbar utveckling och samverkan i februari. Hon har ett övergripande ansvar att utveckla högskolans arbete med hållbar utveckling och ser möjligheter till kunskapsutveckling och samarbeten i och med Northvolts etablering.

Vad tycker du om att Northvolt etablerar sig i Dalarna?

Det är positivt på alla sätt. Drar till sig kompetens och genererar utveckling och arbetstillfällen inom många områden.

Northvolts produktion ligger också i linje med insatser för klimatomställning där vi på högskolan redan samverkar med regionala aktörer på olika sätt. Nu kan vi etablera ett ännu mer kraftfullt arbete i riktning mot ett mer hållbart samhälle.

Vad innebär etableringen av Northvolt för Högskolan Dalarna?

Helt klart kommer det att påverka utvecklingen framöver. Vad gäller samverkan så har vi nu en ny framträdande industriaktör med långsiktigt fokus i regionen, vilket kommer att möjliggöra nya kontaktytor för samverkan och utveckling.

Northvolts etablering kommer troligen påverka vårt befintliga utbildningsutbud i relation till den kompetens som Northvolt efterfrågar., En del av det vi idag erbjuder matchar förmodligen behoven, men annat behöver vi utveckla, och då handlar det såväl om reguljära utbildningsprogram och kurser som uppdragsutbildningar. De nya ingenjörsutbildningarna vi utvecklar i projektet teknik 500 i institutionen för information och teknik innebär också att vi är väl förbereda med att utbilda utifrån kompetensbehov i regionen.  

Samma gäller förstås forskningen. Även här kan det bli aktuellt med nyrekryteringar för högskolan för att fullt ut kunna etablera en utbildnings- och forskningsprofil som ligger i linje med Northvolts kompetensbehov.

Hur arbetar Högskolan Dalarna med samverkan?

Samverkan handlar om att skapa kontakter och utbyten med såväl näringsliv som offentligfinansierade aktörer för att åstadkomma ömsesidig utveckling. Vi ska också vara en aktör som både syns och hörs i det regionala samtalet och arbetet mot ett hållbart samhälle, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt. Vi utbildar studenter för morgondagens behov och vi bidrar med praktiknära och tillämpad forskning inom olika områden.

Högskolan verkar för att etablera och underhålla relationer med regionala aktörer där vi på olika sätt uppnår ömsesidig nytta. Näringslivet är förstås viktigt, och kommer ofta i centrum när man diskuterar samverkan, men vi har också många goda exempel på nära samverkan inom utbildning och forskning kopplat till skola, vård och omsorg. Utbildningar inom de fälten förutsätter praktikplaceringar för studenter under en ganska stor del av utbildningstiden, och vi bedriver också omfattande praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete inom dessa områden. För att detta ska fungera krävs en ömsesidig och förtroendefull relation.

Hur samarbetar vi med andra företag i regionen?

Det kan handla om utvecklingsprojekt kopplat till något forskningsområde, i vårt samverkansavtal med Hitachi är till exempel solenergiforskningen särskilt aktuell. Samverkan runt examensarbeten och medverkan i undervisning eller kompetensutveckling är andra vanliga exempel.

Se tidigare nyhet: Högskolan Dalarna utökar samarbetet med Hitachi ABB Power Grids

Vad vill du driva för frågor inom samverkan? 

Vi behöver förstärka det interna stödet för forskare som vill utveckla samverkansprojekt, här ingår också insatser för stöd till ansökningar om extern finansiering av samverkan där högskolan med säkerhet har goda möjligheter till framgång.

Läs även en nyhet om utbildning och forskning kopplat till Northvolts behov av kompetens på vår externa webbplats du.se

Kontakt
Maria Jansdotter Samuelsson
Vicerektor hållbar utveckling och samverkan (Tjänstledig)
Senast granskad:
Senast granskad: