Dekanerna informerar – januari 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ta del av information och aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs mer om val till UFN och FUN som närmar sig, om arbetet med principer för fördelning av interna forskningsmedel och uppdatering av ett flertal regel- och policydokument.

På gång

Vi söker ny ledamot i AFU

En vakans har uppstått inom Anställningsförslagsutskottet, AFU. Vi välkomnar särskilt intresseanmälningar från Institutionen för hälsa och välfärd, IHOV, i vår strävan efter att ha representation från alla fem institutioner i utskottet. Du anmäler ditt intresse genom att kontakta Pierre Vogel senast den 13 februari.

Mer om arbetet i AFU

På väg mot valet: Valberedningen fastställd

Efter förslag från UFN har rektor beslutat om valberedning för de kollegiala valen för UFN och FUN. Den består av Chris Bales (IIT), Patrik Larsson (ISLL), Albina Pashkevich (IKS), Mats Tegmark (ILU) och Lars Wallin (IHOV). 

Förberedelserna fortsätter även i övrigt som planerat. Nästa steg är att listor över valbara och röstberättigade publiceras för påseende i slutet av februari. Det är viktigt att du då ser över att dina egna uppgifter stämmer.

FUN har uppdaterat dokument

Forskarutbildningsnämnden, FUN, har uppdaterat ett flertal regel- och policydokument. Främst har dokumenten anpassats efter den nya organisationen, men mindre justeringar har också gjorts. Bland annat har Regler för examination på forskarnivå justerats för att undvika att situationer uppstår där samtliga deltagare i betygsnämnder vid disputation kommer från Högskolan Dalarna.

  • Regler för examination på forskarnivå 
  • Regler för byte av handledare doktorander 
  • Regler för kursplaner i forskarutbildning

Fortsatt arbete med principer för fördelning av interna forskningsmedel

En arbetsgrupp har tillsatts för att utvärdera och arbeta vidare med de principer för fördelning av interna forskningsmedel som styrelsen beslutade om 2021. Dessa har succesivt införts och tillämpats under 2022. Det gäller bland annat basanslagsdelen som nu fördelas utifrån tidigare prestationer baserat på erhållna externa medel, publikationer, antal disputerade forskare, antal doktorander och antal helårsstudenter. Diskussionerna handlar nu bland annat om hur prestationer inom samverkan ska kunna påverka basanslaget. Arbetsgruppen behandlar även kriterier för kommande äskanden och tilldelning av strategiska forskningsmedel. I arbetsgruppen ingår: Farhana Borg (ILU), Reneé Flacking (IHOV), Tobias Heldt (IKS), Carl Olsmats (IIT) och Åsa Wedin (ISLL).

Välkommen Anne Söderlund - ny extern ledamot!

Vi välkomnar Anne Söderlund från Mälardalens Universitet som ny extern ledamot av UFN. Anne är professor i fysioterapi och har mångårig erfarenhet från arbete med forskning och utbildning. Hon kommer att påbörja sitt uppdrag i mars.

Presentation av Anne Söderlund (Mälardalens universitets webbplats)

Kontakt
Anna Annerberg
Universitetslektor pedagogik
Senast granskad:
Senast granskad: