Distansarbete

Här återfinns information om distansarbete och distansavtal som teknisk och administrativ personal vid högskolan har möjlighet i dialog med chef ingå avtal för.

Distansarbetet styrs av högskolans beslutade Riktlinjer vid distansarbete för teknisk och administrativ personal. Det är alltid verksamhetens behov som styr om möjlighet för distansarbete finns och det är varken en rättighet eller en skyldighet att arbeta på distans. Distansarbete kan uppgå till max 40% per kalendermånad. 

Definition distansarbete

Distansarbete definieras som ”ett sätt att organisera och/eller utföra arbete med användande av informationsteknik inom ramen för ett anställningsavtal eller anställningsförhållande, där arbete, som också kunde utföras i arbetsgivarens lokaler, regelbundet utförs utanför dessa lokaler”.

Tillvägagångssätt för ingående av distansavtal 

  1. Det är du som medarbetare som ansvarar för att initiera en dialog med din chef om att ingå ett distansavtal.
  2. Om chefen beslutar att det är möjligt att ingå distansavtal ska Riktlinjer vid distansarbete för teknisk och administrativ personal efterföljas och den mall som finns framtagen för distansavtal används för avtalsskrivande.

Det är alltid verksamhetens behov som styr om det är möjligt för dig som medarbetare att arbeta på distans. Ibland kan det finnas olika möjligheter för olika medarbetare att arbeta på distans och då skall detta tydliggöras för medarbetaren av chef. 

Frågor med svar om distansarbete

Vad är skillnaden på sporadiskt hemarbete och distansarbete?

Distansarbete definieras som ”ett sätt att organisera och/eller utföra arbete med användande av informationsteknik inom ramen för ett anställningsavtal eller anställningsförhållande, där arbete, som också kunde utföras i arbetsgivarens lokaler, regelbundet utförs utanför dessa lokaler”

Sporadiskt hemarbete definieras som arbete i hemmet av tillfällig natur, alltså arbete som utförs utanför ramen om överenskommelse om distansarbete. Sporadiskt hemarbete förutsätter muntligt medgivande från närmaste chef vid varje tillfälle.

Jag har redan jobbat på distans länge, varför måste jag ingå ett avtal nu?

Alla anställda har enligt gällande Lokalt avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal närvaroplikt. Sker arbete på annan plats ska detta alltid ske genom en överenskommelse med närmaste chef. Genom att ingå avtal så blir det tydligt om förväntningarna på varandra, vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för parterna. Vidare blir det en spårbarhet vid chefsomsättning.

När ska jag ingå ett avtal om distansarbete?

Om du önskar arbeta regelbundet på distans vänder du dig till din närmaste chef för dialog. Det är din chef som avgör utifrån verksamhetens behov om det går att arbeta på distans.

Får jag jobba max 40% på distans eller finns det möjlighet att jobba mer?

Huvudregel är att distansarbete får uppgå till max 40 % av din arbetstid per kalendermånad. Om det finns ett behov av att jobba på distans i större omfattning sker det i dialog med din närmaste chef som kan fatta beslut om det.

Kan jag som ingått avtal om distansarbete även jobba sporadiskt hemifrån?

Det går att kombinera. Det är din närmaste chef som avgör om det fungerar för verksamheten. 
Sporadiskt hemarbete kräver endast muntlig överenskommelse mellan chef och medarbetare. Observera att sporadiskt hemarbete är av tillfällig natur och inte återkommande. 

Exempel: Du pendlar från Ludvika och har ett inbokat läkarbesök hos vårdcentralen i Ludvika. Du vänder dig till din närmaste chef och frågar om du kan sporadiskt arbete hemifrån just den dagen. Om din närmaste chef anser det fungerar för verksamheten kan du denna dag jobba sporadiskt hemifrån.

Vad händer med min kontorsarbetsplats på högskolan om jag jobbar hemma? 

Utgångspunkten är att arbetsgivaren ska tillhandahålla en arbetsplats för alla anställda vid högskolan. Närmaste chef avgör vad som behövs utifrån verksamhetens behov. Viktigt att ha en dialog om detta vid ingående om distansarbete. Det ska vara tydlig vad som gäller för alla parter.

Vilken utrustning får jag ta med mig till hemmakontoret?

Förutom laptop finns till distansarbetsplatsen ett hyrpaket, som framgår av distansavtalet. I hybridpaket standard ingår:

  • Extern skärm
  • Tangentbord
  • Datormus
  • Dockningsstation

All övrig utrustning skall ske i överenskommelse med närmaste chef. 

I riktlinjerna står följande: Medarbetaren ansvarar för att distansarbetsplatsen är funktionell, både fysisk och psykosocialt. Distansarbetsplatsen ska också vara ergonomisk. Utformningen ska vara i enlighet med gällande regelverk. 

Alla medarbetare som ingår ett avtal om distansarbete skall genomgå en ergonomisk e-utbildning. Vidare finns en rekommendation framtagen av fysioterapeut vid Falck för hur du som medarbetare ska utforma din distansarbetsplats på bästa sätt.

Jag vill inte att arbetsgivaren kommer hem och besöker min distansarbetsplats?

Arbetsgivaren har ett långt gående arbetsmiljöansvar för sin personal. Det innebär att arbetsgivare har en skyldighet att kontrollera medarbetarens arbetsplats, vilket också inkluderar distansarbetsplatsen. Se § 9 Arbetsmiljö i Riktlinjer om distansavtal.

Vad gäller med försäkringar vid distansarbete?

När du som medarbetare ingår avtal om distansarbete, åtar du dig skyldigheten att se till att du har en hemförsäkring. 

Arbetsgivaren ansvarar för att du som anställd är försäkrad mot arbetsskada, det vill säga skador som sker i direkt anslutning till det arbete du utför på distansarbetsplatsen.

Vid arbete någon annanstans än på huvudarbetsplatsen kommer försäkringsgivaren att göra en bedömning av om skadan har uppkommit i anslutning till arbetets utförande, vilket betyder en striktare tolkning. Det är försäkringsgivaren som fattar beslut om skadereglering vid uppkommen skada, och arbetsgivaren kan inte påverka detta.

Senast granskad: