Innehållsmanual standardsidor på du.se

Denna manual innehåller riktlinjer för hur en standardsida byggs upp och hur innehållet ska struktureras för att följa Högskolan Dalarnas kommunikativa ramverk.

Denna manual går endast igenom struktur för standardsidor då dessa är tillgängliga för lokala redaktörer att redigera och vissa fall också skapa. Startsida, understartsidor och kampanjsidor hanteras, skapas och redigeras enbart av avdelningen för kommunikation.

Innehållsstruktur

De enskilda sidornas struktur ska gå från översiktligt till specialiserat innehåll. Strukturen ska efterlevas för att sidorna ska uppnå krav på exempelvis klarspråk, tillgänglighet, mobila skärmar och navigering. 

 1. Högst upp: Rubrik och ingress som tydligt kommunicerar sidans syfte.
 2. Högt upp: Innehåll som löser de flesta besökares uppgifter. Kan också innefatta till exempel länkar till formulär eller till mest eftersökta dokument.
 3. Medel: Mer fördjupande innehåll om detta behövs och finns.
 4. Längre ner: Fakta och eventuellt länkar till andra webbplatser som innehållet kan få stöd av.
 5. Högst upp till höger vid sidan av huvudinnehåll: Kontaktuppgifter*
 6. Högt upp till höger under kontaktuppgifter: Box med relaterade länkar/dokument.

OBS! Kom ihåg att lägga till avdelning med innehållsansvar och kontaktperson för innehållsansvar.

*Avsteg från detta görs på ämnessidor då kontakter och personal placeras längst ner på sidan.

Sidor ska kunna stå för sig själv

Vi utgår från att varje sida kan vara besökarens första på webbplatsen, och därför behöver varje sida ge en tydlig introduktion av sidans innehåll, samt ge tydliga länkar till annat material.

 • En sida ska uppfylla sitt eget syfte och inte behöva hänvisa vidare till annan sida.
 • En sida bör lösa den uppgift besökaren förväntar sig att få hjälp med efter att ha läst rubrik och ingress.

Textelement på sidan

Sidrubrik

 • Sidrubriken ska locka till läsning och beskriva sidans innehåll.
 • Skriv sidrubriken lagom lång (ca 70 tecken) och så begriplig som möjligt.
 • Eftersom sidrubriken är det som syns i menyer, sökresultat och automatiska länklistor så behöver den kunna stå för sig själv.
 • Sidrubriken ska utmärka sig i en lista med sökresultat i det interna söket. En sida som bara heter ”Personal” riskerar att hamna bredvid flera andra sidor som heter ”Personal”.
 • Sträva efter att ha med de viktigaste nyckelorden för sidan i sidrubriken.

Ingress

 • Ingressen ska sammanfatta texten för att locka läsaren till vidare läsning.
 • Ingressen bör svara på frågor som: Vem? Vad? Var? När? Hur? Varför?
 • Ingressen ska sammanfatta sidan och så kort som möjligt ta med det viktigaste i sidan. Om besökaren kan lösa sin uppgift bara genom att läsa ingressen är det ännu bättre.
 • Ingressen står sällan ensam utan visas i stort sett alltid tillsammans med sidrubriken. Du behöver därför inte upprepa sidans rubrik i ingressen.
 • Ingressen bör vara ungefär 155 tecken lång. Skriv därför det viktigaste i texten, men inget mer. Texten kan vara något längre (max 300 tecken), men det centrala bör i sådana fall framgå inom de 155 första tecknen.
 • Se till att ingressen innehåller nyckelord. Rätt nyckelord här hjälper användaren att tidigt avgöra om det är rätt sida.
 • Ingressen bör vara unik för varje sida. Identiska ingresser missgynnas av Google.
 • Skriv det viktigaste först i ingressen.
 • Undvik följande i ingressen:
  • Frågor
  • Utropstecken
  • Reklam/hänvisning till annan webbsida eller webbplats.
  • Att pressa in många nyckelord, då sökmotorer kan uppfatta det negativt.
 • Tänk på att:
  • Ha korta, direkta meningar.
  • Stryka alla onödiga ord.
  • Den ska vara lätt att läsa.

Rubriker i brödtext

 • Rubriken ska ge en rättvis bild av vad avsnittet erbjuder. På många sidor syns också rubrikerna "Rubrik 1" i översiktsmenyn till vänster. Notera hur listan med rubriker i översiktsmenyn ser ut där. Är det tydligt vilken länk man ska klicka på?
 • Undvik för långa rubriker.
 • Använd nyckelord om det är möjligt.
 • Använd editorns funktion för att ange rubriknivå (Rubrik 1, Rubrik 2, Rubrik 3). Det ger ett enhetligt sätt för besökaren att navigera i innehållet, och säkrar att sidan tolkas rätt av sökmotorer.

Brödtext

 • Låt varje resonemang få ett eget stycke, och håll stycke kortfattade (5-6 rader på dator). Om texten är tydligt uppdelad och disponerad är det lättare att få översikt och förstå hur den ska läsas.
 • Variera meningslängden.
 • Undvik förkortningar.

Listor

 • Använd punktlistor vid uppräkningar av fler än tre och rangordna punkterna med det viktigaste först.
 • Använd ordnad (numrerad) lista om punkterna har en given ordning som är tydlig för besökaren, annars används oordnad lista (punktlista).
 • Listor över rapporter, konferenser och liknande ska presenteras i kronologisk ordning eller bokstavsordning eller numrerad ordning.

Format

 • Fet stil: Används för att markera nyckelord i texten, men det ska inte överanvändas. Använd inte fet stil för att göra egna rubriker, använd alltid editorns formatlista för det.
 • Kursivt: Kan användastill exempel för boktitlar och liknande. Använd inte kursivt för att förstärka ett ord i texten. Då används fet stil.
 • Understruket: Ska inte användas. Det är reserverat för länkar.
 • Citat: Vid kortare citat i texten används citattecken ” ”. Vid tre meningar eller fler görs citatet som eget stycke och formateras som blockcitat (finns knapp i editorn). Namnet på personen som citatet är hämtat från ska vara kursivt.

Bilder, filmer och ljud

 • Fyller bilden/filmen en funktion?
 • Det ska finnas genomtänkta textalternativ för allt innehåll som inte är text. Det gäller till exempel alt-text för bilder, beskrivning av innehåll i video, ljud.

Enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen), ska filmer producerade och publicerade efter den 23 september 2020, undertextas och syntolkas. En separat syntolkad version av filmen kan vara ett alternativ till att baka ihop allt i samma produktion. Undertexter ska med fördel kunna slås på eller av via videospelaren.

Bilder

 • Bilder som saknar budskap, och är rent dekorativa, kan ha tom alt-text. Detta gäller till exempel bilder i teaser/puffar.
 • Filnamnet på bilder spelar roll, så använd filnamn som beskriver bilden.
 • Ge bilden en bildtext så att besökaren förstår hur bilden förhåller sig till resten av innehållet.

Länkar

 • Länka bara när det behövs.
 • Länktexten ska gå att förstå för sig själv, och informera besökaren om vart länken leder. Skriv i stil med ”Läs mer om disputationen på Uppsala Universitets webbplats”.
 • Kontrollera alltid att länkarna leder till den avsedda sidan.
 • Title-egenskapen i länkar bör inte användas för att informera om var man hamnar eller vad som händer (till exempel om dokument öppnas vid klick).

Länkning inom webbplatsen

 • Om det är passande kan du skriva sidrubriken på sidan du länkar till internt.
 • Öppna länkar till interna sidor (sidor inom webbplatsen) i samma fönster.

Länkning till andra webbplatser

 • Sträva efter att skriva ut webbplatsens namn om du länkar externt. Till exempel ”Läs mer om disputationen på Uppsala Universitets webbplats”.
 • Öppna länkar till externa webbplatser i samma fönster i största möjliga mån.

Länkning till dokument

 • Ange inom parentes i länktexten vilket format dokumentet är. Till exempel . ”Dokumentnamn (pdf)”.
 • PDF:er ska vara maskinläsbara. Ibland kan det vara lockande att lägga upp inskannade dokument, till exempel för att få med namnteckningar som gjorts direkt på originalet. Sådana typer av dokument är dock inte sökbara för sökmotorer och inte tillgänglighetsanpassade. Enklaste sättet att testa om en pdf är maskinläsbar är att kontrollera om du kan markera texten i pdf:en.

Tillgängligt innehåll

Från och med 23 september 2020 ska alla webbplatser i offentlig sektor leva upp till lagkrav på tillgänglighet. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) kräver att digitalt innehåll ska vara:

 • möjligt att uppfatta, oavsett eventuell nedsättning av exempelvis syn eller hörsel
 • hanterbart, det vill säga möjlig att interagera med
 • begripligt och
 • robust, det vill säga kunna användas med ett brett spektrum av olika användarprogram, såsom webbläsare eller tekniska hjälpmedel.

Redaktörsdirektiv för tillgänglighetsanpassning av du.se

Rutiner för underhåll, arkivering och gallring

Inaktuella sidor

Sidor som inte har granskats inom ett år räknas som inaktuella. Dessa kan då komma att tas bort efter dialog med innehållsansvarig.

Rutiner för granskning

Granskning av sidor ska ske på månatlig basis eller som minimum en gång per kvartal. Granskning av sidor ska ske av ägaren till innehållet i första hand, ingångsredaktören i andra hand och i tredje hand, om ägarskapet ej går att fastställa, av huvudredaktören.

Rutiner för arkivering

Arkivering av innehåll sker när en sida tas bort av e-arkivarie.

Rutiner för gallring

Gallring sker kontinuerligt när innehåll av likartad karaktär påträffas. Gallringen kan bestå av att sidor tas bort, slås ihop eller flyttas.

Checklista: skapa sida

Följande är en checklista som kan användas för att kontrollera en sida som skapas, eller för att testa en sida som redan finns.

Syfte

 • Vad är sidans syfte?
 • Är sidans syfte tydligt när du bara ögnar igenom rubriker och framträdande element?
 • Är sidans syfte tydligt när du skummar igenom den?
 • Är sidans syfte tydligt, och uppfyllt, när du läser sidan noggrant?
 • Finns fler sidor med samma syfte? Behöver de vara flera sidor?

Målgrupp

 • Vilken är målgruppen?
 • Vilka är målgruppens behov?
 • Har sidan flera målgrupper med konkurrerande behov? Dela upp i fler sidor.
 • Ansträng dig att tittat på sidan från en potentiell läsares perspektiv. Är syftet tydligt, och uppfylls syftet, för en läsare som har mindre förkunskaper, mindre tålamod, och en specifik agenda som matchar den tilltänkta personens?

Tydlighet

 • Är sidans innehåll unikt? Slå ihop sidor med samma innehåll.
 • Ligger det viktigaste (det som snabbast löser besökarens uppgift) först?
 • Visar titel+ingress vad sidan handlar om (syftet)?
 • Visar titel+ingress vem sidan vänder sig till (målgrupp)?
 • Har sidan bilder som bidrar till att uppfylla sidans syfte?
 • Är sidtiteln tydlig även i webbsidesadressen?
 • Sammanfattar ingressen det faktiska innehållet på sidan?
 • Är sidtitel, url och ingress tillsammans begripliga i ett sökresultat?
 • Är rubriker tydliga för sig själva när man skummar sidan?

Röst och tonfall

 • Är språket i aktiv form?
 • Förklaras krångliga ord?
 • Undviks språk som är könskodat i onödan?
 • Är språket tydligt och tillgängligt?

Sökmotoroptimering

 • Finns formulerade nyckelord för sidan?
 • Är nyckelorden tillräckligt specifika?
 • Förekommer viktiga nyckelord högt upp på sidan, till exempel i sidrubriken och ingressen?
 • Är rubriker specifika för sidan, och innehåller de relevanta ord?

Kvalitetssäkra

 • Besök sidan med mobiltelefon.
 • Återvänd till sidan ett par dagar senare och korrekturläs den.
 • Se till att någon annan ger konstruktiv feedback på sidan.
 • Om möjligt, be någon från målgruppen titta på sidan.
 • Kontrollera innehållet på sidan minst en gång per kvartal, men oftare om möjligt.
Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för kommunikation
Senast granskad: