Stöd för bedömning av tillgodoräknande

Du som bedömer eller på annat sätt kommer i kontakt med studentärenden gällande tillgodoräknande, hittar här information om och anvisningar till hur Högskolan Dalarna hanterar tillgodoräknandeärenden för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tillgodoräknanden – för vem, vad och varför?

Den som är student kan ansöka om att tillgodoräkna tidigare meriter. Den som är antagen och bedriver studier vid Högskolan Dalarna räknas som student.

Syftet med ett tillgodoräknande är att en student inte ska behöva studera något som den redan har motsvarande utbildning, kunskaper eller färdigheter i. Det kan gälla tidigare högskoleutbildning, annan utbildning eller yrkesverksamhet.

Varje ansökan om tillgodoräknande måste prövas och beslutas utifrån det enskilda fallet. En ansökan om tillgodoräknande ska ges bifall om inga väsentliga skillnader finns mellan de meriter som åberopas och det som tillgodoräknandeansökan avser. Tillgodoräknanden regleras i högskoleförordningen, 6 kap. 6-8 §§.

Det är viktigt att vara generös i sin bedömning. Denna generösa hållning gäller endast utbildning inom europaregionen enligt Lissabonkonventionen (SÖ 2001:46).

Ansökningar om tillgodoräknade ska hanteras skyndsamt. Det betyder att handläggningstiden normalt inte ska vara längre än två månader från det att en komplett ansökan inkommit till högskolan. Tänk på att vi är är skyldiga att handlägga alla ansökningar om tillgodoräknande som inkommer. Det betyder att  även ansökningar som skickas in via  exempelvis via post eller e-post måste handläggas.

En ansökan om tillgodoräknande som har blivit beviljad kan i regel inte återtas då det är ett gynnande förvaltningsbeslut. Det betyder också att studenten inte har rätt att läsa och få betyg på samma kurs som den fått beslut om tillgodoräknande på.

Olika tillgodoräknandeärenden

Högskolan Dalarna använder olika typer av tillgodoräknanden.

Tillgodoräknande innebär att studentens tidigare studier kan motsvara en kurs eller del av kurs vid Högskolan Dalarna.

Med tillgodoräknande genom reell kompetens menas den samlade, faktiska kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har förvärvats.

Vid tillgodoräknande och tillgodoräknande genom reell kompetens görs bedömningen mot lärandemål av ämnesföreträdare eller huvudområdesföreträdare.

Ersättande av kurs används endast inom utbildningsprogram och innebär att den ersättande kursen passar lika väl in i programmets kontext som den kurs den ersätter. Det är endast hel kurs kan ersättas. Det är programansvarig gör bedömningen mot utbildningsprogrammets mål vid ersättande av kurs.

Tillgodogörande innebär att kurs som lästs och godkänts vid ett annat svenskt lärosäte får inkluderas i ett examensbevis och där redovisas med sin egen benämning. Beslut fattas i samband med utfärdandet av examensbeviset. En sådan kurs kan bara inkluderas om överlappning av innehåll inte förekommer.

Process för handläggning

När en student ansöker om tillgodoräknande tas den emot, handläggs och beslutas av Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration. I handläggningsprocessen yttrar sig berörd institution angående ämnesbedömning.

Studenten ansöker

Studenten ansöker om tillgodoräknande. Till ansökan ska studenten bifoga kursplan och litteraturlista.

Om studenten ansöker om tillgodoräknande genom validering av reell kompetens ska även intyg som visar på aktuell yrkesverksamhet och en självvärdering/kompetensbeskrivning som utförligt motiverar på vilket sätt lärandemålen i kursplanen har uppnåtts bifogas ansökan.

När ansökan skickas in diarieförs den automatiskt.

Handläggare kontrollerar, sammanfattar och skickar för bedömning

Efter att ansökan är inskickad kontrollerar en handläggare att ansökan är fullständig och att den kommer från en student vid Högskolan Dalarna.

Om ansökan inte är komplett, ger handläggare studenten möjlighet att komplettera sin ansökan.

För att skapa bra förutsättningar för bedömare på institutionen skriver handläggare en kort sammanfattning av ärende och skickar sedan den kompletta ansökan vidare till ämnesbedömare vid aktuell institution. Vid ersättande av kurs är det programansvarig som gör bedömningen.

Institutionen bedömer och föreslår beslut

Ämnesbedömare gör en bedömning i förhållande till den aktuella kursens lärandemål. En student kan tillgodoräkna sig kunskaper och färdigheter som motsvarande en specifik kurs eller del av en specifik kurs. 

Programansvariga bedömer vid ersättande av kurs i förhållande till det aktuella programmets programmål om det leder till en generell examen. 

Efter att bedömningen är gjord föreslår bedömaren ett beslut. Om förslaget är delvis avslag eller avslag är viktigt att det finnas en klargörande motivering som är lättbegriplig, saklig och koncis och påvisar för studenten var den väsentliga skillnaden finns. Bedömning skickas till handläggaren.

Handläggare upprättar beslutet

Handläggare upprättar beslutet som beslutas enligt delegatiosordningen. Efter att beslutet är fattat dokumenterar handläggare beslut i Ladok och delger studenten beslutet. Alla handlingar i ärendet arkiveras digitalt i diariet.

Om ansökan inte beviljats enligt den sökandes önskemål kan beslutet överklagas enligt anvisning i beslutet.

Bedömningsprinciper

Överensstämmelse – väsentliga och icke-väsentliga skillnader

För att ett tillgodoräknande ska komma ifråga ska den åberopade meritens innehåll, omfattning och nivå huvudsakligen överensstämma med den måluppfyllelse som tillgodoräknandet avser. Högskoleförordningens bestämmelser om tillgodoräknande ska tolkas generöst och bedömaren ska ta hänsyn till syftet med utbildningen/examen som helhet i stället för att jämföra kurs mot kurs i detalj.

Tillgodoräknandeansökan bifalles om icke‐väsentliga skillnader föreligger. En väsentlig skillnad är en skillnad som är så stor att studenten till exempel inte kan vara framgångsrik i sina efterföljande studier.

Komponenter för bedömning

Fem komponenter fordras för att definiera en kvalifikation/merit:

  • lärandemål: förståelse, förmåga, värderingsförmåga, förhållningssätt 
  • kvalitet (högskolemässig),
  • nivå (kunskap, färdigheter, kompetens),
  • omfattning (poäng/nominell tid), samt
  • profil och syfte (inriktning/ämnestillhörighet).
Senast granskad: