Behörighet och urval

För att bli antagen till högre utbildning krävs vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighet och delas in i grundläggande och särskild behörighet. Finns det fler behöriga sökande än platser på en utbildning fördelas platserna genom urval.

All högskoleutbildning kräver grundläggande behörighet. Många utbildningar kräver ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet.

Behörigheter styrs av högskolans antagningsordning som i sin tur är styrd av Högskoleförordningen. Till stöd för den som skriver kurs- och utbildningsplaner finns också Förkunskapshandboken.

Grundläggande behörighet och särskild behörighet

För utbildning på grundnivå delas behörigheterna in i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och består av en avslutad utbildning på gymnasienivå eller kunskaper som motsvarar detta.

Till vissa utbildningar krävs mer än grundläggande behörighet, det kallas då särskild behörighet. Universitets- och högskolerådet föreskriver vilka särskilda behörigheter som ska användas för en utbildning som leder till en yrkesexamen. För övriga utbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare föreskriver UHR om vilka gymnasiekurser som högskolorna kan använda för särskilda behörigheter.

Det finns även kurser och program på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare. Då kan de särskilda behörighetskraven bestå av en eller flera högskolekurser, eller andra krav för utbildningen.

Program på avancerad nivå har en grundläggande behörighet som i de flesta fall består av en avslutad examen på högskolenivå, och särskild behörighet på motsvarande sätt som ovan. Kurser på avancerad nivå har enbart krav på särskild behörighet.

Andra krav för behörighet

Högskolan kan själv föreskriva om andra krav som går utöver vad aktuell särskild behörighet tillåter för utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare. Innan högskolan meddelar sådana föreskrifter ska UHR ges tillfälle att yttra sig över högskolans förslag.

Mer information om andra krav finns på UHR:s hemsida

Behörighetsbedömning

Det är alltid högskolans lokala antagning som bedömer grundläggande behörighet. Bedömningen av den särskilda behörigheten kan vi ibland behöva hjälp med.

Om vi behöver samråda med er kring särskild behörighet så skickar vi en fråga via mejl. Vi vill att ni svarar i samma mejl om ni tycker att den sökande är behörig, obehörig eller behörig med villkor. Ni kan alltid ta hjälp av Nya-webben i bedömningen, där finns information om vad de sökt, den sökandes meriter och uppladdade dokument.  

Behörig med villkor betyder att den sökande måste uppfylla vissa krav för att vara behörig till utbildningen. En student som läser en behörighetsgivande kurs under pågående termin är behörig med villkor. Om ni gör bedömningen att den sökande är behörig med villkor måste ni ange vilken/vilka kurser som den sökande ska klara för att uppfylla behörighetskravet.

Om ni tycker att den sökande är obehörig är det viktigt att ni anger vad som saknas och skriver en motivering. Det underlättar om den sökande ställer frågor till oss eller vid en eventuell överklagan. 

Det är viktigt att komma ihåg att vi bara samråder i bedömning av den särskilda behörigheten. Det är antagningshandläggare som fattar beslut om antagning. Det är därför viktigt att inte lova någon sökande som har kontakt direkt med er att den är behörig eller kommer att bli antagen. Den sökande kan vara grundläggande obehörig, ha för lågt meritvärde, ha prioriterat för många kurser högre eller liknande som gör att den inte blir antagen.

Urval

När det finns fler behöriga sökande till en kurs eller ett program än det finns utbildningsplatser, ska ett urval göras. Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter.

Högskolans antagningsordning beskriver hur urval ska ske.

Urval till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Om urval krävs ska minst en tredjedel av platserna ska fördelas till sökande utifrån betyg och minst en tredjedel utifrån sökandes resultat från högskoleprovet. Den sista tredjedelen kan vara alternativt urval. Högskolan Dalarna tillämpar en platsfördelning som är 67 % på betyg och 33 % på högskoleprovsresultat.

Urval - av högskolan bestämda urvalsgrunder

Högskolan får bestämma andra urvalsgrunder på högst en tredjedel av platserna. Urvalsgrunden ska bestå av sakliga omständigheter som är av betydelse för utbildningen.
Detta ger möjlighet att tillämpa alternativa urvalsmetoder vid sidan om gymnasiebetyg och högskoleprovsresultat och avser andra särskilda prov, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen eller andra för utbildningen sakliga omständigheter. Syftet kan dels vara att främja och bredda rekryteringen till Högskolan Dalarna ur ett socialt eller etniskt perspektiv, dels att ta hänsyn till kunskap, förmågor eller arbetslivserfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen.

Alternativt urval kan användas som urvalskriterium i högre utsträckning än vad som anges ovan. Innan högskolan meddelar föreskrifter enligt första stycket ska UHR ges tillfälle att yttra sig över högskolans förslag.

Mer information om alternativt urval finns på UHR:s hemsida.

Urval till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare

Den sökande konkurrerar med antal avklarade högskolepoäng i intervallet 1–165. De urvalsgrundande poängen ska vara avklarade senast sista anmälningsdag. Poäng från fristående kurser jämställs med poäng från kurser inom utbildningsprogram. Ingen skillnad görs mellan poäng från Högskolan Dalarna och poäng från annat lärosäte.

Urval - av högskolan bestämda urvalsgrunder

Högskolan får bestämma andra urvalsgrunder och vilken platsfördelning som ska göras. Urvalsgrunden ska bestå av sakliga omständigheter som är av betydelse för utbildningen. Detta ger möjlighet att tillämpa alternativa urvalsmetoder vid sidan av akademiska poäng och avser andra särskilda prov, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen eller andra för utbildningen sakliga omständigheter. Syftet kan dels vara att främja och bredda rekryteringen till Högskolan Dalarna ur ett socialt eller etniskt perspektiv, dels att ta hänsyn till kunskap, förmågor eller arbetslivserfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen.

Urval till utbildning på avancerad nivå

Den sökande konkurrerar med antal avklarade högskolepoäng i intervallet 30–285. De urvalsgrundande poängen ska vara avklarade senast sista anmälningsdag. Poäng från fristående kurser jämställs med poäng från kurser inom utbildningsprogram. Ingen skillnad görs mellan poäng från Högskolan Dalarna och poäng från annat lärosäte.

Urval - av högskolan bestämda urvalsgrunder

Högskolan får bestämma andra urvalsgrunder och vilken platsfördelning som ska göras. Urvalsgrunden ska bestå av sakliga omständigheter som är av betydelse för utbildningen. Detta ger möjlighet att tillämpa alternativa urvalsmetoder vid sidan av akademiska poäng och avser andra särskilda prov, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen eller andra för utbildningen sakliga omständigheter. Syftet kan dels vara att främja och bredda rekryteringen till Högskolan Dalarna ur ett socialt eller etniskt perspektiv, dels att ta hänsyn till kunskap, förmågor eller arbetslivserfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen.

Kurser inom program

Till kurser inom utbildningsprogram sker inget urval eftersom behöriga programstudenter har platsgaranti till programmets kurser. Förutsättningen är att studenten har gjort en anmälan till kurserna i tid, uppfyller förkunskapskraven till kursen samt senast sista svarsdag tackat ja till erbjuden utbildningsplats.

Antagningen beslutar om alternativt urval

Alternativa urvalsgrunder beslutas av antagningshandläggare och ska avse specifik utbildning under en viss antagningsomgång. Beslut ska fattas i så god tid, att information om urvalsgrunderna kan presenteras på webben innan utbildningstillfället annonseras. Du ansöker hos antagningen via support@du.se om du vill använda dig av alternativt urval till din utbildning.

 

Senast granskad:
Kontakt

Få hjälp med frågor om behörigheter, behörighetsbedömning och urval av våra antagningshandläggare

Du som undervisar kan få hjälp med pedagogiska och tekniska frågor som rör undervisning

Stöd med digitala pedagogiska verktyg

Om du, eller ni i ert arbetslag, behöver stöd med att använda Högskolan Dalarnas digitala pedagogiska verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Diskutera pedagogiska och didaktiska frågor

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program.

Skicka ett mejl till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera. 

 

Senast granskad: