Kursstart och registrering

Alla studenter hanterar själva registrering, återbud och avbrott på sin utbildning. Registrering är en förutsättning för att studenten ska ha rätt att delta i undervisning och få tillgång till bland annat lärplattform. Registrering är också det som genererar ersättning till högskolan.

Registrering

Alla studenter ska registrera sig själva på den utbildningen de vill läsa, de tar då sin plats i anspråk. De registrerar sig själva via Ladok för studenter. Studenter måste vara registrerade för att få delta i undervisning och få tillgång till våra system, som Canvas. De behöver också vara registrerade för att vara berättigade till studiemedel från CSN. Att studenten är registrerad är också det som genererar ersättning för högskolan.

Möjligheten för studenter att registrera sig själva öppnar alltid måndagen två veckor före kursstartsveckan och är öppen till och med söndagen före kursstartsveckan.

Studenter som av någon anledning inte registrerat sig i tid behöver kontakta support@du.se för att få hjälp med att registrera sig. Om de kan bli registrerade i efterhand beror bland annat på om det finns reserver till kursen.

Studenter som blir antagnasent och inte kan registrera sig själv måste kontakta support@du.se för att bli registrerade av studieadministrationen.

Registreringsuppföljning

Högskolan har i uppdrag att följa upp registrerade studenter, bland annat för att försöka motverka att studenter är registrerade på utbildningar som de inte avser att genomföra. Rutinen kallas också ibland för treveckorskontrollen.

Uppföljningen skickas ut till studenter fyra gånger per termin via e-post. Första utskicket görs två veckor efter kursstart och upprepas var femte vecka.

Avbrott

Studenter registrerar själva avbrott på kurser och program de inte vill läsa. Avbrott gör de via Ladok för studenter.

Gör studenten avbrott inom tre veckor från kursstart så tas registreringen bort helt och hållet. Studenten kan därmed söka och konkurrera om en plats igen. Studenten räknas också bort från de studenter som högskolan får ersättning för.

Gör studenten avbrottet senare än tre veckor efter kursstart står avbrottet kvar i Ladok, och studenten behöver ansöka om omregistrering, om den vid ett senare tillfälle vill avsluta kursen.

Återbud

En student som innan registrering vet att den inte vill läsa utbildningen den är antagen på gör själv ett återbud. Återbud görs fram till och med söndagen före kursstart via antagning.se. Efter utbildningens start lämnar studenterna in återbud via Ladok för studenter.

Omregistrering

Dessa regler gäller för alla omregistreringar som sker under vårterminen 2024.

Studenter som inte slutfört en utbildning de tidigare varit registrerade på har möjlighet att omregistrera sig. Omregistrering kan inte göras på nedlagda utbildningar.

För att läsa om kursen i sin helhet så kan studenten söka om full omregistrering. Full omregistrering söker studenten via antagning.se. Omregistrering sker då bara om det finns plats på kursen som studenten sökt.

Saknar studenten bara ett examinerande moment finns möjlighet att söka om examinationsomregistrering. Studenten får då rätt att delta enbart på kursens examinerande delar.

Information om hur studenter söker omexamination finns på studentwebben.

Nya omregistreringsregler från höstterminen 2024

Från och med höstterminen 2024 gäller nya regler för registrering, inklusive omregistrering.

Om sökande inte har tagit högskolepoäng på kursen som den tidigare varit registrerad på och inte har några dokumenterade försök rapporterade i Ladok, finns möjlighet att söka kursen igen (omregistrering) genom att göra ny anmälan på antagning.se/universityadmissions.se. Ansökan behandlas som en sen anmälan. Antagning och omregistrering sker i mån av plats.

Om sökande har tagit högskolepoäng på kursen som den tidigare varit registrerad på eller på annat sätt har dokumenterade försök rapporterade i Ladok, finns möjlighet att söka omregistrering enligt instruktioner på högskolans webbplats. Omregistrering sker i mån av plats.

Omregistrering på en kurs kan endast göras under förutsättning att kursen ges.

Studenter som vill söka omregistrering på examensarbeteskurser och VFU-kurser sker alltid i dialog.

 

Senast granskad:

Kontakt

Utbildningsstöd
Senast granskad: