Betyg på kurs

Lärare sätter betyg i alla kurser. Det kan gälla hela kursen, ett moment eller en delkurs.

Enligt Högskoleförordningen 6kap 18§ ska betyg “sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskriver något annat. Högskolan får föreskriva vilket betygssystem som ska användas.”

När en kurs är avslutad ska ett betyg rapporteras i Ladok. Om kursen delats upp i moment/moduler, ska betyg sättas på både genomgångna kursmoment, samt ett sammanfattande betyg för kursen. Kurs/kursmoment betraktas som genomgånget om studenten har genomfört minst en examination inom kursen/kursmomentet. Om studenten har deltagit i någon examination, men inte fullgjort alla kursfordringar, ska ett underkänt kursbetyg rapporteras, även om den examination studenten deltagit i är godkänd. Har studenten inte deltagit i någon examination ska inget betyg rapporteras. Om ett underkänt betyg har rapporterats ska nytt kursbetyg (underkänt eller godkänt) sättas först när studenten har genomfört samtliga icke godkända examinationer igen. För momentindelad kurs gäller att betyg på hel kurs sätts först när alla moment är godkända

I Ladok finns två roller för undervisande personal, examinator och rättande lärare. Examinator läggs till per kurs (kurskod) och måste föregås av ett institutionsbeslut. Rättande lärare kan också läggas till per kurs, vilket underlättar betygsrapportering då den aktuella kursen syns direkt på startsidan. Kontakta support@du.se för att bli tillagd på en kurs i Ladok som antingen examinator eller rättande lärare.

Rapportera betyg på kurs

Ladok är helt webbaserat och mobilanpassat. Du loggar in i Ladok med din vanliga högskoleanvändare. 

 1. Gå till start.ladok.se.
 2. Välj inloggning via Dalarna University.
 3.  Om du har aktuella ärenden finns de på startsidan. Du kan även här söka efter studenter eller kurser. Alternativt går du till aktuell flik.

  Skärmdump för Ladoks startsida enligt steg 3

 1. Om du sökt efter en kurs får du alla tillgängliga utbildningstillfällen för den. Välj rätt tillfälle genom att klicka på namnet på kursen.

  Skämpdump över ett exempel på steg 4 i Ladok
 1. Välj aktuellt kursmoment genom att klicka på antingen namnet eller på registrerat examinationstillfälle (till exempel tentamen 2022-11-30).
 2. Registrera betyg på aktuella studenter.
 3. Ange datum för examination.
 4. Välj “Resultat på kurs”.
 5. Kontrollera att det ser korrekt ut på delmomenten.
 6. Rapportera kursbetyg på aktuella studenter.
 7. Ange datum för kursbetyg.
 8. Klarmarkera för attestering.

Om du vill få en personlig genomgång av Ladok kontakta ladok@du.se. Det går även att boka för till exempel ämnesmöten eller liknande.

Rättelse och omprövning

Rättelse av betygsbeslut kan ske av examinator direkt om beslutet är uppenbart felaktigt och kan ändras snabbt och enkelt utan att betyget sänks. Rättelse och omprövning av betyg regleras i Högskolan Dalarnas styrdokument.

Regler för klagomål omprövning och överklagan (pdf)

Rättelse och omprövning av ett betygsbeslut på studentens begäran ska skickas in på särskild blankett tillsammans med en kopia av tentamen eller inlämningsuppgiften som studenten vill få rättad eller omprövad. På blanketten måste studenten tydligt beskriva varför och på vilket sätt betyget är felaktigt.

Rättsliga förutsättningar

I Förvaltningslag (2017:900) står följande:

Rättelse av skrivfel och liknande

36 § Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.

När en myndighet ska ändra ett beslut

38 § En myndighet ska ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

I Högskoleförordning (1993:100), 6 kap, står följande angående rättelse och omprövning av betyg:

Rättelse av betyg

23 § Ett beslut enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) om rättelse av skrivfel och liknande i fråga om ett betyg ska fattas av en examinator. Förordning (2018:957).

Omprövning av betyg

24 § Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. Förordning (2006:1053).

Din roll som examinator

Beslut om att ändra ett betyg kan bara fattas av kursens examinator. Det finns ingen tidsfrist för begäran om omprövning. En omprövning av betygsbeslut ska bedömas med hänsyn till då gällande betygskriterier eller förväntade studieresultat.

När du som examinator gör en omprövning gör du inte någon helt ny bedömning av tentamen eller inlämningsuppgiften i sin helhet. Omprövning görs enbart för den delen studenten begärt.

Följande exempel är vanligtvis inte tillräckliga motiveringar för en ändring av betygsbeslut:

 • Jag tycker att jag ska få lika många poäng som hen för att vi har svarat ungefär likadant.
 • Kan du se om jag kan få lite fler poäng eftersom jag ligger nära gränsen för ett högre betyg. (Gränsfallsbedömning görs innan resultat anslås.)
 • Jag tycker att jag borde få ett till poäng på fråga XX.
 • Kan du titta på min tentamen igen?
Senast granskad:
Kontakt

Få support i digitala undervisningsverktyg av våra IKT-pedagoger

Du som undervisar kan få hjälp med pedagogiska och tekniska frågor som rör undervisning

Stöd med digitala pedagogiska verktyg

Om du, eller ni i ert arbetslag, behöver stöd med att använda Högskolan Dalarnas digitala pedagogiska verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Diskutera pedagogiska och didaktiska frågor

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program.

Skicka ett mejl till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera. 

 

Senast granskad: