Ansökan om Innovationsstöd

Uppsala Universitet Innovation (UUI) har i uppdrag att stödja såväl Högskolan Dalarna som Högskolan i Gävle med utveckling av innovationsfrämjande insatser.

Det finns så kallade innovationskontorsmedel att ansöka om, som Högskolan Dalarna får från Regeringskansliet via UUI och som är avsedda att komplettera UUIs insatser för att utveckla innovationsverksamheten vid högskolan.

Syftet med innovationssstödet är att gynna ökade kunskaper om innovation och stimulera kontakter mellan HDa och omvärlden utifrån mål och ambitioner som är gynnsamma för innovation. Stödet kan även användas för tvärvetenskapliga grupperingar som önskar ökad förståelse, kunskaper inom eller utveckla projekt som innefattar innovation.

Stödet är avsett att komplettera UUIs erbjudande. Ta gärna kontakt med vår kontaktperson Nhils Forslund hos UUI för samtal om vad de kan bidra med. Hans mejladress är nhils.forslund@uu.se. Mer information om UUI: Innovationsstöd från Uppsala Universitet Innovation - Högskolan Dalarna (du.se).

 

Innovationsbegreppet

Anställda vid Högskolan Dalarna (till en omfattning av lägst 50 %) kan ansöka om dessa medel. Medlen kan användas för kostnader som till exempel till löner, resor, logi, lokalkostnader, tjänster och utrustning. Ansökningar kan göras löpande och lämnas till Avdelningen för stöd i utbildning och forskning. Maxbelopp som kan beviljas är 40 000 kr.

 

För referenser om vad innovationsbegreppet kan innehålla hänvisas till Oslo manualen. Det handlar om något som väsentligt förnyar/förbättrar produktinnovationer (varor, tjänster), processinnovationer (förbättrade sådana för en eller flera funktioner), marknadsmässiga definitioner (design, paketering, affärsmodeller), organisationsinnovation (nya verksamhets- och organisationsmodeller). Övriga innovationsdefinitioner.

Kriterier för ansökan 

  1. Potential för innovation/resultat: Hur ansökt stöd ökar potential för innovation (förbättring av produkter, tjänster eller processer) och relateras till befintliga lösningar. 
  2. Genomförbarhet och budget: Bedömning av genomförbarhet inom angiven projekttid och budget.
  3. Potential och nytta: Värde för lärosätet och eventuella samhällsaktörer (samhällsnytta). Hur når lösningen marknaden/hur löser ambitionerna i ansökan behov i samhället?
  4. Potential för fortsatt samarbete efter avslut (avser när externa aktörer involveras): Möjligheter till fortsatt utveckling. Potential för framtida finansiering och uppdrag.

Ansökan

Aktiviteten bör påbörjas inom två månader från delgivning av beslut och avslutas inom fyra månader från startdatum. Underlag avseende kostnader hanteras av Ulrika Eriksson, uer@du.se. En kortare beskrivning av aktiviteter och resultat sänds i samband med aktivitetens avslut till Karin Leksell, klk@du.se. 

Beslut 

Beslut om ansökningar hanteras av avdelningen för stöd i utbildning och forskning. Ansökningar kan göras löpande. 

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: