Starta projekt och samarbeten

I det här avsnittet finns fakta, instruktioner och råd till dig som funderar på att starta ett internationellt samarbete. 

Innan du gör en ansökan eller börjar samverka, titta gärna igenom de olika punkterna nedan och reflektera över frågorna.  

Internationella samarbeten och val av partner 

Strategi och policy – syfte och mål  

Vad är ert syfte och mål med samarbetet: gäller det utbytesverksamhet, student- eller personalrekrytering, strategiskt partnerskap som involverar forskning eller något annat? Utgå från Högskolan Dalarnas strategi och institutionens internationella policy när du väljer samarbetspartner.

Utbildningens inriktning och kvalitet  

Partnerns utbildningsutbud kan likna din institutions eller komplettera det. Överensstämmer utbildningarnas nivå och kvalitet? Är det tilltänkta partneruniversitetet erkänt i hemlandet?  Stärker samarbetet vårt och motpartens varumärke? Har andra lärosäten erfarenheter av den potentiella partnern? 

Internationalisering på hemmaplan  

Vad kommer samarbetet att tillföra i respektive lärosätes befintliga utbildningar? Hur kan samarbetet bidra till det interkulturella klassrummet? Har båda parter tillräckligt med kurser på engelska för att möjliggöra ett samarbete?  

Intresse hos studenter och lärare  

Tycker studenter och lärare det är intressant att delta i aktiviteter och eventuell mobilitet med den tilltänkta samarbetspartnern? 

Administration och regelverk  

Hur mycket administrativt stöd kräver samarbetet? Fungerar ett samarbete med tanke på terminstider, undervisningsspråk och administration kring resultatintyg.

Finansiering  

Kräver samarbetet finansiering av institutionen eller studenter och lärare? Tar samarbetet mycket av lärarnas arbetstid?

Riskanalys  

Utvärdera vilka risker som ett samarbete medför för deltagande studenter och lärare i fråga om säkerhet och etiska aspekter. Finns det till exempel risk för diskriminering och trakasserier?

Ansvarsfull internationalisering - CASI projektet

Responsible internationalisation: Guidelines (pdf)

Förberedande besök

Ansök om medel för ett förberedande besök. Vid besöket kan du träffa era samarbetspartners för att planera projektet, diskutera det framtida samarbetet och skriva ansökan.

Löpande ansökan under året (utbyten.se)

Vanliga begrepp 

Internationella samarbetsavtal 

Ett formaliserat samarbete med en utländsk part som kan inkludera student- och personalmobilitet, forskningsprojekt, praktik, gemensamma program eller kurser och andra akademiska samarbeten. Reciprocitet ska vara utgångspunkten vid studentutbyten inom avtal och bör balanseras inom en femårsperiod.  

Inter-Institutional Agreement, IIA   

Samarbetsavtal inom Erasmus+. Observera att IIA bara krävs vid studentmobilitet för studier och undervisningsuppdrag, inte vid personalmobilitet och praktik. Inom EU signeras avtalen digitalt. Vid utomeuropeiska samarbeten tecknas avtal.

trasmus+ Programme Inter-institutional agreement (doc)

Högskoleövergripande utbytesavtal   

Ett avtal som är öppet för studenter, lärare och forskare vid samtliga institutioner. 

Institutionsspecifika utbytesavtal   

Ett avtal som är öppet för studenter, lärare och forskare vid den institution som har tecknat avtalet. 

Memorandum of Understanding (MoU)   

En enklare avsiktsförklaring och en ram för ett eventuellt samarbete. Om samarbetet utvecklas regleras detta i ett internationellt samarbetsavtal.  

Avtal för Double Degree 

Ett double- degree program betyder att du läser del av din utbildning vid ett annat lärosäte än ditt eget och sedan får två olika examina, ett från varje lärosäte.Dessa avtal är ämnesspecifika och arbetas oftast fram vid sidan av ett ordinarie utbytesavtal.  

Högskolan Dalarnas double degree-avtal

  • Università per Stranieri di Perugia, Italien. Afrikanska studier, signerat 20 augusti 2021
  • Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) Paris, Frankrike. Afrikanska studier, signerat 04 oktober 2018 
  • Alma mater studiorum, Università di Bologna, Italien. Afrikanska studier, signerat 09 september 2009
  • University of Oulu, Finland. Afrikanska studier/lärarutbildning, signerat 13 juli 2007
  • Università di Cagliari, Italien. Afrikanska studier, signerat 14 augusti 2023

Avtal för Joint degree   

Avtalet bygger på ett integrerat utbildningsprogram som utvecklas och genomförs av minst två lärosäten i ett eller flera länder. Studenten får en gemensam examen från alla lärosätena som är delaktiga i programmet. Utbildningen kan även leda till separata examina.  

3+1-avtal eller 2+2-avtal   

Studenter läser delar av sin utbildning i sitt hemland och delar vid ett utländskt partneruniversitet. Det leder till dubbla examina för studenterna. Vanligtvis är dessa studenter avgiftsskyldiga. 

Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang, Kina 3+1 avtal

IIT Mandi, Indien. Data/it

Tips!

Förbered presentationer av Högskolan och din utbildning vid besök från partneruniversitet eller besök utomlands.

Om du ska träffa studenter kan du beställa tryck av vår internationella flyer

Senast granskad:
Kontakt
Internationaliserings-samordnare
Senast granskad: