Initiativ till stöd för Ukraina

Här finns en del av de initiativ till stöd för ukrainska forskare som hittills publicerats

Stöd för ukrainska forskare - i Sverige

Erasmusmedel kan i vissa fall stipendiera ukrainska studenter och personal information(web)

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)

Har avsatt  30 miljoner kronor för disputerade ukrainska forskare att bedriva sin forskning vid ett lärosäte i Sverige.

  • Forskaren ska ha anlänt till Sverige under 2022.
  • Forskare ska vara anställd av ett svenskt universitet eller forskningsinstitut under projekttiden. Olika anställningsformer är tillåtna – tillfälliga som permanent, enligt SSF.
  • En forskare kan maximalt ansöka om tre miljoner.
  • Ansökan ska skrivas på engelska och kan lämnas in under hela 2022.
  • Projektet ska som senast inleds under 2023.
  • Ett projekt kan som längst löpa tre år.
  • Bidraget ska i första hand gå till lön för den anställde, men eventuellt överskott kan också användas för, till exempel resor, konferenser eller till förbrukningsmaterial. En overheadkostnad på 35 procent på de direkta kostnaderna är tillåtet.
  • Forskningen ska bedrivas inom SSF:s områden: naturvetenskap, teknik och medicin.

Bidragsbeslutet fattas inom en månad efter inkommen ansökan.

Utlysningen kan laddas ned via denna länk: Microsoft Word - ukr22_en (strategiska.se)

Kontaktperson: Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65

För ytterligare information, se: SSF stödjer ukrainska forskare med 30 miljoner kronor! (www.strategiska.se)

KK-stiftelsen

Stödjer ukrainska forskare med 50 miljoner 

Wallenbergstiftelsen

 

Baltic University Programme (BUP): Baltic Science Bridge


BUP associate secretariate vid Hamburg University for Applied Science har startat initiativet Baltic Science Bridge. Syftet med initiativet är att ge ukrainska forskare som inte längre kan verka i hemlandet på grund av kriget möjlighet att bo och forska i ett annat land i Östersjöregionen.

För ytterligare information, se Information regarding the war in Ukraine - The Baltic University Programme - 

 
Länkar till liknande initiativ i Europa

Allmänt


Science for Ukraine är en frivilligorganisation av forskare och studenter som samlar information om stöd som erbjuds forskare och studenter från Ukraina. På deras hemsida återfinner man information om olika former av stöd från lärosäten och forskningsinstitut: Science for Ukraine - About

UkraineTakeShelter.com är en oberoende plattform för att länka samman ukrainska medborgare som flytt hemlandet med boende.  För mer information, se: Ukraine Take Shelter

Polen
Polska vetenskapsakademin (PAS) erbjuder stöd till ukrainska forskare som tvingats fly hemlandet efter den ryska invasionen. För mer information, se: https://institution.pan.pl/index.php/755-visits-of-ukrainian-scientists-to-pas

Tjeckien
The Neuron Science Endowment Fund stödjer ukrainska forskare som söker internationellt skydd i Tjeckien till följd av den ryska invasionen av Ukraina. För mer information, se: Vítejte | NF Neuron | NF Neuron

VSB – Technical University of Ostrava har samlat information om det stöd som erbjuds forskare och studenter från Ukraina. För mer information, se: Helping our students and staff and others affected by the conflict in Ukraine - VSB-TUO

Frankrike
PAUSE, det franska stödprogrammet riktat till forskare som flytt hemlandet, har öppnat upp för ett särskilt initiativ riktat till ukrainska forskare. För mer information, se: PAUSE, Programme d'aide à l'Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil (National Program for the urgent aid and reception of scientists in exile) | Campus France och PAUSE – Solidarité Ukraine - Programme national PAUSE - Collège de France (college-de-france.fr)

Tyskland
Philipp Schwartz Initiative for researchers at risk Philipp Schwartz Initiative - Alexander von Humboldt-Stiftung (humboldt-foundation.de) vid Alexander von Humboldt Stiftung ger forskare som måste fly sitt hemland möjligheten att fortsätta sitt arbete vid tyskt universitet eller forskningsinstitution. Deadline för att nominera ukrainska forskare har mot bakgrund av det ryska invasionen förlängts till den 18 mars. För mer information om den processen, se PSI_Special_provisions_Ukraine_25_Feb._2022.pdf (humboldt-foundation.de)

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) DFG, German Research Foundation stöder genom sitt Walter Benjamin programme forskare som tvingats fly sitt hemland. För mer information, se DFG, German Research Foundation - Walter Benjamin Programme

VolkswagenStiftung är den största privat forskningssitiftelsen i Tyskland Foundation | VolkswagenStiftung. Ukrainska doktorander, postdoc och forskare som flytt till Tyskland efter den ryska invasionen kan söka stöd för forskning i Tyskland för 6-12 månader. För mer information se: Funding for Refugee Scholars and Scientists from Ukraine | VolkswagenStiftung

 

Forskargruppen Polycentricity and Plurality of Premodern Christianities (POLY) vid Goethe University Frankfurt har utlyst fem stipendier till ukrainska historiker som flytt på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Stipendierna, som riktar sig till post-doc i medeltida och tidmodern tid med fokus på religiös pluralitet, är på 3000 € per månad och är inledningsvis begränsat till fyra månader. Läser mer om stipendierna här: 113675309.pdf (uni-frankfurt.de)

 

Gerda Henkel Foundation bildades 1976 och stödjer forskning inom det humanistiska- och samhällsvetenskapliga områdena. Stiftelsen har nu satt av 2 miljoner € till stöd för ukrainska forskare som flytt hemlandet till följd av Rysslands invasion. 1 miljon går till Philipp Schwartz Initiative for researchers at risk vid Alexandet von Humboldt Stiftung, upp till 500 000 € till NGO:n MitOst e.V och 500 000 € till forskare från Ukraina, Ryssland eller Belarus, som lämnat sina respektive hemländer på grund av invasionen, och i första hand som har eller tidigare har haft stipendier från Gerda Henkel Foundation. För mer information, se: Press Release | Gerda Henkel Foundation (gerda-henkel-stiftung.de)

 

MitOST e.V är en Berlinbaserad NGO som koordinerar humanitärt stöd till Ukraina. För mer information, se: https://www.mitost.org/ukraine

Österrike
Österrikiska vetenskapsakademin (ÖWA) OeAW signals solidarity with Ukraine erbjuder stöd till, i vart fall, 25 ukrainska forskare som flytt hemlandet efter den ryska invasionen inom ramen för utbytesprogrammet Joint Excellence in Science and Humanities. För mer information, se: OeAW emergency call for researchers from Ukraine starts och https://www.oeaw.ac.at/en/news/oeaw-signals-solidarity-with-ukraine

Schweiz
Den nationella forskningsstiftelsen har gett 1 miljon via SAR för att stödja ukrainska forskare som flytt hemlandet efter den ryska invasionen. För mer information, se: Support measures for scientists from Ukraine (snf.ch)

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: