Forskarutbildningen Mikrodataanalys

Här får du som doktorand och handledare stöd och vägledning i forskarutbildningen.

Forskarutbildningsämnet mikrodataanalys

Mikrodataanalys är ett flervetenskapligt kunskapsområde som handlar om insamlande, modellering, sammanställning och uttolkning av stora datamängder, samt bakomliggande algoritmer, metoder och tekniker. Mikrodataanalys omfattar flera samverkande delområden såsom artificiell intelligens, beslutsstödsystem, hushållning med begränsade resurser, datamodellering, försöksplanering, fokusgrupper, geografiska informationssystem, visualisering, mättekniker, optimering, prognoser, simulering och statistisk slutledning. Ämnet är normativt och syftar till data-drivna beslut och handlingar.

Mål för utbildningen

 • Första delen är insamling av data som kräver kunskap i och om olika mättekniker, men också försöksplanering.
 • Den andra och tredje delen är datafångst, -bearbetning och -lagring som kräver färdigheter i avancerade databasmetoder, men också förståelse för betydelsen av metadata.
 • Den fjärde delen är analys oftast i form av matematisk modellering av data som kräver färdighet i statistisk modellering, prognosmetoder, simuleringstekniker, visualisering och data¬mining.
 • Den femte delen är beslutsfattande och handling som kräver förståelse av tekniker som benchmarking och kontrafaktisk analys, men också om ekonomiskt beslutsfattande och om informationsspridning inom organisationer.

Forskarutbildningen i mikrodataanalys vänder sig till den student som vill skaffa sig färdigheter i processens alla delar och djup färdighet i någon del.

Antagning som doktorand

Du kan söka till en doktorandtjänst på olika sätt.

 1. Under vårterminen rekryteras doktorander för start under hösten. Dessa tjänster annonseras under
  Lediga tjänster på högskolans webbplats.
 2. Det kan också finnas doktorandtjänster inom specifika forskningsprojekt som är möjliga att söka året om. Dessa tjänster annonseras under

Lediga tjänster på högskolans webbplats

Blankett: Ansökan om antagning (pdf)

Anställning som doktorand 

Det finns en tydlig tidsram för hur länge du kan ha din anställning som doktorand. Doktorandanställningen är en tidsbegränsad anställning som regleras i Högskoleförordningens femte kapitel. Den sammanlagda anställningstiden är fyra års heltid för studier som leder till doktorsexamen och två år för en licentiatexamen.

Högskoleförordning (1993:100) Svensk författningssamling 1993:1993:100 t.o.m. SFS 2023:34 – Riksdagen

Ta del av praktiska tips som är en vägledning för dig som är anställd som doktorand vid högskolan.

Anställning som doktorand

Allmän och individuell studieplan (ASP)

Forskarutbildningens krav, upplägg och examination styrs utav den allmänna studieplanen. Som tillägg till den har varje doktorand en egen individuell studieplan som fastställs av prefekt senast 3 månader efter startdatum för forskarstudierna. Den individuella studieplanen omfattar en forskningsplan för licentiatuppsatsen eller avhandlingsarbetet, planerad handledning för det kommande året, tänkta kurser under forskarutbildningen och planerad aktivitetsgrad för hela forskarutbildningen.

Allmän studieplan mikrodataanalys (gäller för antagna efter 2019-03-07)

Allmän studieplan mikrodataanalys 2013-05-08 (gäller antagna före 2019-03-07)

Anvisningar för Individuell studieplan (pdf)

Blankett: Individuell studieplan (pdf)
(OBS! Denna fil går inte att öppna i webbläsare. 1) Högerklicka och välj "spara länk som" för att spara filen i din dator. 2) Öppna sedan filen i Acrobat Reader från den plats du sparade filen.)

Obligatoriska och valbara kurser

Doktorsexamen består av en kursdel som omfattar 60 hp, varav 30 är obligatoriska. Som obligatoriska kurser i mikrodataanalys räknas (ASP 2019-03-07):

 • Datainsamling och datakvalitet, 5 hp
 • Komplexitet och operationsanalytiska metoder för forskarstuderande, 7,5 hp
 • Statistisk- och maskinlärning, 10 hp
 • Ledarskapets ekonomi för forskarstuderande, 7,5 hp

Licentiatexamen består av en kursdel som omfattar 45 hp, varav 30 är obligatoriska. Som obligatoriska kurser i mikrodataanalys räknas (ASP 2019-03-19):

 • Datainsamling och datakvalitet, 5 hp
 • Komplexitet och operationsanalytiska metoder för forskarstuderande, 7,5 hp
 • Statistisk- och maskininlärning, 10 hp
 • Ledarskapets ekonomi för forskarstuderande, 7,5 hp

Doktorander som undervisar och inte tidigare inhämtat likvärdiga pedagogiska kunskaper bör genomgå en pedagogisk grundkurs om 7,5 hp som kan vara del av doktorandens forskarutbildning.

Obligatoriska kurser söks då kursen öppnats för anmälan. Anmälningsblankett skickas ut till samtliga doktorander när det är aktuellt.

Utöver obligatoriska kurser krävs inom ämnet, eller av betydelse för forskningsområdet, kurser omfattande 30 hp för doktorsexamen alternativt 15 hp för licentiatexamen. Doktoranden väljer kurserna tillsammans med huvudhandledare. Om en kurs läses utanför Högskolan Dalarna eller kurs på grund eller avancerad nivå vid Högskolan Dalarna, ska den tillgodoräknas.

Blankett: Ansökan om tillgodoräknande (pdf)

Licentiatseminarium och disputation

Forskarutbildningen avslutas med ett licentiatseminarium eller en disputation. Licentiatexamen kan också avläggas som en deletapp i utbildningen mot doktorsexamen.

Licentiatuppsatsen som omfattar 75 hp, ska utformas som ett par vetenskapliga artiklar med en kort sammanfattning som tjänar som en introduktion till avhandlingsämnet.

Doktorsavhandlingen, som omfattar 180 hp, ska utformas som ett antal vetenskapliga artiklar med en sammanfattning (sammanläggningsavhandling). Doktorsavhandlingen består normalt av fyra vetenskapliga arbeten som seminariebehandlas fortlöpande. Det är dock den vetenskapliga kvaliteten och doktorandens självständiga bidrag till kunskapsutvecklingen som bedöms, inte antalet artiklar i avhandlingen.

Avhandling och uppsats ska i normalfallet vara författad på engelska.

Blankett: Anmälan och beslut om licentiatseminarium

Blankett: Anmälan och beslut om disputation

Stöd under forskarutbildningen

Forskarutbildningen omfattar fyra år på heltid för en doktorsexamen och två år på heltid för en licentiatexamen. Under den tiden kan mycket hända då det är projekt som ska drivas och samarbeten som ska fungera bra. Till stöd för doktorander och handledare finns en doktorandhandbok som är till för doktorander och handledare i mikrodataanalys. Vid institutionen finns också ett samarbetsverktyg för doktorander och handledare som kan användas som ett stöd i handledningen.

Huvudhandledarskap liksom biträdande handledarskap kan skifta under doktorandtiden. En doktorand som begär det ska få byta handledare, kontakta studierektor.

Samarbetsverktyg doktorand och handledare Svenska (pdf)

Senast granskad:
Kontakter
Mia Xiaoyun Zhao
Docent
Studierektor Mikrodataanalys
Forskarutbildningssamordnare
Senast granskad: