Text och bild

Här är några saker du bör tänka på när du skriver, fotar och filmar eller när du beställer text och bild av andra.

Klarspråk

Språket i all offentlig verksamhet ska vara ”vårdat, enkelt och begripligt”. Det kallas klarspråk och är i grunden en demokratifråga: alla har rätt att förstå det myndigheterna skriver, utan ha särskilda förkunskaper.

Även när du skriver till en specifik målgrupp ska du använda klarspråk. Anpassa nivån till gruppens kunskaper och situation. När texten fungerar och når fram kan du vara säker på att du har använt klarspråk.

Tänk på det här:

  • Vem skriver du för och vad vill du uppnå?
  • Skriv för läsaren, inte för någon annan. Sätt dig in i läsarens situation. 
  • Välj relevant innehåll för läsaren. Stryk resten.
  • Förklara allt som behöver förklaras.
  • Undvik långa och invecklade meningar.
  • Använd ett aktivt språk – skriv vem som gör något, inte att ”det görs”.
  • Använd modern och enkel svenska. Se över ordval.
  • Innan en text går ut till många, låt en kollega provläsa.

På Språkrådets webbplats hittar du svaren på många språkfrågor. Här finns också webbutbildningen "Att skriva bättre".

Språkgranskning och översättning

För språkgranskning av engelska texter eller hjälp med översättning från svenska till engelska kontaktar du Academic Language Services på englishtexts@du.se.

Texter som publiceras på du.se språkgranskas alltid av avdelningen för kommunikation.

Som myndighet är vi skyldiga att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Bild

De bilder och det bildspråk som vi använder ska alltid följa vår grafiska profil. Till bilder ska Alt-texter användas i alla fall det är möjligt. Bildtexter kan gärna användas för att förstärka ett budskap. Vi använder inte frilagda bilder.

Bilder för internt bruk samt för användning i högskolans digitala kanaler hittar du i mediagalleriet.

Högskolan Dalarnas mediagalleri (extern webbsida)

Det är bra om du läser igenom Bildanvisningar för mediagalleriet innan du sätter igång.

Bildanvisningar för mediagalleriet

Har du frågor om bilder och bildval, kontakta avdelningen för kommunikation.

Nyhetsbilder och bilder för pressutskick

Vill du få en händelse, ett möte eller en situation dokumenterad? Eller är du forskare och vill komplettera ett pressutskick med en bild? Vänd dig till avdelningen för kommunikation som förmedlar kontakten med en fotograf eller filmare. Tänk på att vara ute i god tid, helst ett par veckor i förväg.

Fotografering vid nyanställning

Porträttfotografering vid nyanställning kan beställas hos Anders Gårdestig via telefon 023-77 83 77 eller mejl aga@du.se

När din bild är klar kommer du att få den skickad till dig med ett e-postmeddelande.

Du ansvarar själv för ditt foto och att det är godkänt att publicera på vår webbplats. Det innebär att det är du som skickar den till avdelningen för kommunikation för att få den upplagd på din profilsida.

Upphovsrätt

Den som har skapat ett konstnärligt verk äger alltid den ideella rätten till sitt verk och har därför rätt att bli omnämnd i anslutning till verket.

Personuppgiftshantering

Bilder och filmer av personer räknas som personuppgifter. Uppgifterna ska därför hanteras enligt dataskyddsförordningen, ofta kallad GDPR. 

Bilder med personuppgifter baserat på allmänintresse

Om vi som myndighet kommunicerar vårt åliggande eller uppdrag så som att utbilda, forska, samverka med omgivande samhälle, informera om högskolans verksamhet och verka för att forskningsresultat kommer allmänheten till nytta, kan vi basera personuppgiftshanteringen på allmänt intresse. Då behövs inget ytterligare samtycke. Bilder på exempelvis rektor, prefekter, högre chefer, forskare och lärare brukar omfattas av allmänintresse.

Bilder med personuppgifter baserat på samtycke

För identifierbara medverkande personer på bilder, där den rättsliga grunden inte kan baseras på allmänintresse, behöver personen skriftligen lämna sitt samtycke till publicering. Samtycket inhämtas via högskolans aktuella samtyckesblankett, som finns framtagen på svenska samt engelska. Samtyckesblankett samt bild ska skickas till avdelningen för kommunikation för lagring. Bilder på barn ska i regel undvikas. Om undantagsfall görs ska en vårdnadshavare skriva på blanketten om barnet är under 13 år.

Samtyckesblanketten kopplas till bild vid lagring. Ett samtycke är tidsbegränsat till fem eller tio år. Den avbildade personen, eller ett barns vårdnadshavare, kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke enligt GDPR och vi kan därmed inte längre använda bilderna (se rutin för återkallande av samtycke).

Bilder baserade på samtycken bör undvikas i presentationsmaterial eller i fristående dokument, spara inte sådana bilder på din dator eller på högskolans servrar. Bilder baserade på samtycke ska enbart finnas lagrade i mediebanken eller andra kända källor som administreras av avdelningen för kommunikation.

Bilder för annonsering eller i andra liknande sammanhang där en bild kopplas tydligt till en specifik verksamhet, där en eller ett par personer är i fokus och bilden antas få väldigt stor exponering kan personerna på bilden i vissa fall behöva ge ett utökat godkännande till just den typen av användning.

Bilder på personer baserade på samtycken bör även undvikas i större utsträckning i sociala medier baserat på EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy Shield-avtalet, vilket innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA.

Mer information om ogiltigförklarandet finns att läsa på integritetsmyndighetens hemsida.

Rutin vid återkallande av samtycke

Skicka begäran om återkallande av samtycke vidare till avdelningen för kommunikation. Personen som skickat in begäran om återkallande informeras om vilka åtgärder som vidtagits.

Övelåtelseavtal gällande nyttjanderätt av bilder

Om högskolan mottar bildmaterial från externa källor, behöver vi säkerställa vår nyttjanderätt via ett överlåtelseavtal gällande nyttjanderätt av bilder. Avtalet finns framtaget på svenska samt engelska. Avtalet samt bild ska skickas till avdelningen för kommunikation för lagring.

Senast granskad: