Behandling av personuppgifter vid lärosätet

Här finns information om hur vi på Högskolan Dalarna hanterar personuppgifter, som vi behöver för att fullgöra våra skyldigheter mot till exempel studenter, samverkande parter, leverantörer, besökare och anställda. Vi följer dataskyddsförordningen och anpassar våra rutiner kontinuerligt.

Högskolan Dalarna behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet som innebär att vi skall bedriva utbildning och genomföra forskning samt samverkan med det omgivande samhället. Högskolan Dalarna är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom vår verksamhet.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vid Högskolan Dalarna finns det olika anledningar till att vi behandlar dina personuppgifter. De vanligaste anledningarna är att du är student, forskare, deltagare i en studie, anställd, deltagare i en konferens eller annat evenemang, om du söker en anställning, eller om du av annan anledning har kontaktat eller samarbetar med högskolan.

Den mesta av denna information får vi oftast direkt från dig. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, exempelvis Skatteverket eller Centrala studiestödsnämnden. Varför detta eventuellt görs informerar vi om i det enskilda fallet.

De personuppgifter vi behandlar är ofta något av det nedanstående:

 • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post. Personnummer behandlas när det behövs för att säkert kunna fastställa din identitet eller för att samordna dina uppgifter mellan system för att säkerställa enhetlighet i informationen om dig.
 • Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera.
 • Personuppgifter som inhämtats inom ramen för deltagande i en forskningsstudie.
 • Information om studieresultat och annan information om dina studier vid Högskolan Dalarna.
 • Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor (”cookies”).
 • Information vid deltagande i konferenser eller kurser.
 • Personuppgifter som behövs för anställningen eller om du söker en befattning hos oss.

Rättslig grund för behandlingen

All behandling av personuppgifter inom Högskolan Dalarna ska utföras som en del av vårt uppdrag. Behandlingen skall ha en rättslig grund. I förhållande till studenter är det ofta som ett led i myndighetsutövning och i forskningsverksamheten som ett allmänt intresse. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet får behandlas.

Mer detaljerad information om hur just dina personuppgifter behandlas kan du som student eller enskild få genom att ansöka om ett registerutdrag. Du kan också kontakta Högskolan Dalarnas dataskyddsombud.

Vem kan ta del av personuppgifterna?

Förutom medarbetare på högskolan kan andra myndigheter i vissa fall ta del av uppgifterna. Även externa leverantörer av IT-system kan ibland ha åtkomst till dina personuppgifter. I dessa fall ska avtal säkerställa en korrekt och laglig behandling. Vid en eventuell överföring utanför EU/EES ska dessutom en adekvat skyddsnivå vara säkerställd.

Högskolan är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att personuppgifter i allmänna handlingar ska kunna lämnas ut på begäran, efter en sekretessprövning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

 • Om du till exempel är anställd behandlar vi dina personuppgifter så länge det behövs för att administrera anställningsförhållandet.
 • Om du är student behandlar vi dina personuppgifter så länge du är student vid Högskolan Dalarna.
 • Om du är deltagare i en studie behandlar vi dina personuppgifter så länge som det behövs för att säkerställa forskningens kvalitet.

Vad gäller allmänna handlingar hanteras personuppgifter i dessa i enlighet med vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter. I många fall innebär detta att dina personuppgifter kan komma att förstöras efter en kort tid eller bevaras för all framtid i våra arkivsystem (examensbevis).

Vilka är dina rättigheter?

 • Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och få tillgång till uppgifterna.
 • Du har du rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.
 • Du kan i vissa fall begära att personuppgifterna raderas, att behandlingen begränsas eller att personuppgifterna flyttas (dataportabilitet).
 • Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Du kan i vissa fall även invända mot annan behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att invända mot automatiserat beslutsfattande och profilering i den mån det förekommer.
 • Du har rätt att återkalla ett eventuellt samtycke.
 • Om du anser att vi bryter mot reglerna för behandling av personuppgifter kan du framföra klagomål till Integritetsmyndigheten (IMY). De kan då välja att göra tillsyn hos oss.
  Integritetsmyndighetens webbplats (imy.se)
 • Om du anser att du lidit skada av att vi inte uppfyllt reglerna för behandling av personuppgifter kan du begära skadestånd.

Skyddade personuppgifter

Studenters skyddade personuppgifter hanteras av högskolans Ladok-funktion enligt särskilda rutiner. Har du frågor om rutinerna, kontakta ladok@du.se.

Studiedokumentationsystemet Ladok

Kontakta oss

Har du frågor om högskolans behandling av personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud se kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarig

Högskolan Dalarna
Organisationsnummer: 202100-2908
Adress: 791 88 Falun
E-post: registrator@du.se
Telefon: 023-77 80 00

Dataskyddsfrågor

Dataskyddsgruppen svarar på frågor.
E-post: registrator@du.se

Dataskyddsombud

Frida Sjökvist, AkrivIT
E-post: frida.sjokvist@arkivit.se
Telefonnummer: 072-204 50 03

Senast granskad: