Budget och bokslut

Planeringen av vår verksamhet och budget görs utifrån de mål som har beslutats av högskolestyrelsen.

De mål som högskolestyrelsen sätter upp grundar sig på regeringens årliga regleringsbrev, vår forsknings- och utbildningsstrategi och vår vision.

Regeringens regleringsbrev för Högskolan Dalarna anger även storleken på budgetanslaget.

Planering, ansvar och roller

Högskolan Dalarnas budgetplanering har i huvudsak tre steg:

  • Nämnder, råd och det gemensamma verksamhetsstödet tar fram förslag på verksamhetsplan och budget.
  • Högskolestyrelsen beslutar hur den övergripande verksamhetsplanen och resursfördelningen ska se ut.
  • Rektor ger varje institution ett verksamhetsuppdrag och besked om budgetens storlek.

Tidplan för verksamhets- och budgetplanering 2021

20 juni

Nämnder, råd och det gemensamma verksamhetsstödet får ett planerings- och budgetanvisningar för 2022. Underlaget sammanställs av ekonomiavdelningen.

13 augusti

Sista dag för nämnder, råd och det gemensamma verksamhetsstödet att lämna in sina verksamhetsplaner till ekonomiavdelningen.

25–26 augusti

Verksamhetsdialoger mellan planeringsgruppen, högskoledirektör och berörda avdelningar. Här ligger fokus bland på förändringar, till exempel utökade uppdrag.

5–6 september

Verksamhets- och budgetdialoger hålls. Deltar gör planeringsgruppen, högskoledirektör och berörda avdelningar.

10 december (omkring)

Den preliminära verksamhetsplanen och budgeten förhandlas enligt MBL (lag om medbestämmande i arbetslivet).

20 december (omkring)

Efter eventuella justeringar fastställer högskolestyrelsen både verksamhetsplan och budget för nästa år. Rektor ger sedan varje institution ett formellt verksamhetsuppdrag och besked om budget.

Senast granskad:
Senast granskad: