Budget och bokslut

Planeringen av vår verksamhet och budget görs utifrån de mål som har beslutats av högskolestyrelsen.

De mål som högskolestyrelsen sätter upp grundar sig på regeringens årliga regleringsbrev, vår forsknings- och utbildningsstrategi och vår vision.

Regeringens regleringsbrev för Högskolan Dalarna anger även storleken på budgetanslaget.

Verksamhetsplanering- och budgetarbetet sköts av avdelningen för stöd till ledning och styrning tillsammans med avdelningen för ekonomi och upphandling. Mer informaton på sidan om verksamhetscykeln.

Planering, ansvar och roller

Högskolan Dalarnas budgetplanering har i huvudsak tre steg:

 • Nämnder, råd och det gemensamma verksamhetsstödet tar fram förslag på verksamhetsplan och budget.
 • Högskolestyrelsen beslutar hur den övergripande verksamhetsplanen och resursfördelningen ska se ut.
 • Rektor ger varje institution ett verksamhetsuppdrag och besked om budgetens storlek.

Begreppsförklaringar

 • Studentpeng: belopp som högskolan får i ersättning per student per 60 hp.
 • Helårsstudent (HST, hås): en student som registreras på 60 hp (eller två studenter med 30 hp var, etc).
 • Helårsprestation (HPR, håp): en student som blir godkänd på 60 hp.
 • Högskolan får ett visst belopp per HST, plus ungefär lika mycket till per HPR. Tillsammans är detta studentpengen.
 • Takbelopp: den maximala ersättning som en högskola kan få per år.
 • Överproduktion: producerade studentpengar över takbeloppet (innebär inget betalt nuvarande år, men en buffert som kan vara bra inför nästa år). 
 • Underproduktion: mellanskillnaden om högskolans produktion inte når upp till takbeloppet (innebär återbetalningskrav nuvarande år, om det inte finns en buffert från tidigare överproduktion). 
 • Sparade prestationer: tidigare års överproduktion som sparas till nästa år.
 • Anslagssparande: takbelopp som sparas till nästa år eftersom det inte kunde utnyttjas p.g.a. underproduktion.
Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för ekonomi och upphandling
Senast granskad: