Ansökan om examenstillstånd

Här får du veta mer om hur processen går till för ansökningar om nya huvudområden, examenstillstånd och examensrätter.

Examenstillståndsutskottet (XU) har som huvuduppgift att bereda ansökningar om nya huvudområden, bereda ansökningar till UKÄ om examenstillstånd för masterexamen och om examensrätt på forskarnivå, samt föreslå beslut till UFN eller lämna yttrande till rektor avseende ansökning till UKÄ. Ledamöter i XU utses av UFN i samband med att en ansökan ska beredas. I XU ingår alltid dekan och prodekan.

Ansökningsförfarande

Huvudområde

Efter inkommen ansökan om inrättande av huvudområde håller XU en hearing med företrädare för ansökan, där utskottets synpunkter på ansökan framförs. Avsikten är att ansökan ska uppfylla uppställda krav på ansökan som beslutsunderlag. Ansökan revideras därefter av ansvariga, eventuellt i fortsatt dialog med XU tills utskottet godkänner att ansökan går vidare till UFN för beslut om det gäller kandidatnivå, eller till extern granskning om det gäller avancerad nivå.

Examenstillstånd avancerad nivå

När ansökan gäller examenstillstånd på avancerad nivå krävs extern granskning. XU beslutar då om två granskare på förslag av sökande samt bjuder in dessa. Den externa granskningen sker genom ett platsbesök, där UFN via XU är uppdragsgivare och där sökande är värdar för arrangemanget. Granskarna får under platsbesöket möta representanter från XU, de ansvariga för ansökan, lärare, studenter och ledning samt bekanta sig med utbildningsmiljön. Granskarna författar individuella kortfattade yttranden med hjälp av en särskild blankett.

Examensrätt på forskarnivå

När ansökan gäller forskarutbildningsämne inom forskarutbildningsområde där Högskolan Dalarna har examensrätt krävs extern granskning. XU beslutar då om minst två granskare på förslag av sökande, samt bjuder in dessa. Den externa granskningen sker genom ett platsbesök, där UFN via XU är uppdragsgivare och där sökande är värdar för arrangemanget. Granskarna får under platsbesöket möta representanter från XU, de ansvariga för ansökan, lärare, studenter och ledning samt bekanta sig med utbildningsmiljön. Granskarna författar individuella kortfattade yttranden med hjälp av en särskild blankett.

Beslutande

XU föreslår beslut till UFN genom ett gemensamt kortfattat yttrande som biläggs UFN tillsammans med ansökan, och när det gäller huvudområde på avancerad nivå och forskarutbildningsämne inom forskarutbildningsområde där Högskolan Dalarna har examensrätt, de externa sakkunnigyttrandena.

Senast granskad:
Senast granskad: