Vi ska utbilda framtidens forskare i resurseffektiv byggd miljö

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu är det klart! Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beviljat oss examensrätt i resurseffektiv byggd miljö. Det betyder att en ny forskarutbildning kan starta under 2022.
Högskolans byggnad i Borlänge

In English below

– Att få detta forskarutbildningstillstånd är väldigt positivt och ett stort erkännande av vår styrka och anseende som högskola och vår forskning. Detta kommer ha stor betydelse för regionen och svara upp mot en nationell angelägenhet för att möta framtida samhällsutmaningar. Våra utbildningars forskningsförankring och högskolans kompetensförsörjning förstärks ytterligare. Vi kan erbjuda studenterna en komplett studieväg från grundnivå till forskarnivå inom flera av våra utbildningar samt attrahera fler doktorander att forska inom våra akademiska miljöer, säger Martin Norsell, rektor.  

Branschnära forskning som står sig stark  

Högskolan befinner sig i en spännande utvecklingsfas med fokus på att föra utbildning och forskning närmare varandra. Forskning och utbildning inom energiområdet har funnits vid Högskolan Dalarna sedan mitten av 1980-talet. Den nya utbildningen är i högsta grad relevant och angelägen för tiden vi lever i, med klimatmål och trygg tillgång till energi. En stor del av forskningen inom energiområdet är tillämpad, praktiknära och lösningsorienterad och sker ofta i samverkan med andra samhällsaktörer. Planen är att studenterna ska kunna påbörja sin forskarutbildning under 2022.  

Fyra forskarutbildningar 

Den röda tråden i vår strategi är att etablera sammanhållna akademiska miljöer med st

arka band mellan forskning och utbildning. Det betyder att där förutsättningar finns, ska vi utveckla kompletta akademiska miljöer som omfattar utbildningar på grund, avancerad och forskarnivå. Med fyra forskarutbildningar inom hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik, mikrodataanalys, pedagogiskt arbete och resurseffektiv byggd miljö är vi på god väg.  

Högskolan Dalarna startar forskarutbildning i resurseffektiv byggd miljö  

 

New Doctoral Programme at Dalarna University in Resource-Efficient Built Environments

It has now been confirmed! The Swedish Higher Education Authority (UKÄ) has granted Dalarna University degree-awarding powers in the field of resource-efficient built environments. This means that a new doctoral programme can start in 2022.

–  The fact we have obtained the right to award doctoral degrees in this field is very positive and is also

recognition of both our research as well as our strength and reputation as a university. This will be of great importance to the region and responds to a national commitment to meet the societal challenges of the future. The firm relation between our research and programmes and the University’s ability to supply professional competence is further strengthened as a result. We can offer students a complete study path, from undergraduate to doctoral level, in several fields of education and can also attract more doctoral students to do research in our various academic environments, says Martin Norsell, Vice-Chancellor.

Solid Industry-Related Research

Dalarna University is in an exciting phase of development that includes focus on tightening the current link between education and research. Since the mid-1980s, the University has offered research and education at the doctoral level. This new programme is highly relevant and important for the times we live in, with climate goals and secure access to energy in mind. A large element of research in resource-efficient built environments is applied, practical and solution-oriented, and often takes place in collaboration with stakeholders external to the University. The plan is for students to the new doctoral programme to commence their studies in 2022. 

Four Doctoral Programmes

The central theme in our strategy is to establish cohesive academic environments that have strong links between research and education. This means that where possible, we will develop complete academic environments that can offer undergraduate, master’s and doctoral programmes. With our doctoral programmes in health and welfare with focus on evidence-based practice, microdata analysis, educational work and now resource-efficient built environments, we are well on our way.

New Doctoral Programme at Dalarna University in Resource-Efficient Built Environments (du.se)

 

Kontakt/Contact
Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik
Senast granskad:
Senast granskad: