Uppdaterad intern process för forskningsansökningar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu är den uppdaterade interna processen för externa forskningsansökningar på plats. Processen är nu tydligare, mer användarvänlig och uppföljningsbar, för både forskare och institutionsledningar.

Sedan 2018 ska samtliga ansökningar om extern forskningsfinansiering vid Högskolan Dalarna gå igenom en intern process där de kvalitetssäkrasgodkänns och beslutas internt före inskickande till forskningsfinansiär.

Under 2021 har arbete pågått med att uppdatera denna process, utifrån högskolans nya organisation och delegationsordning. Som ett led i högskolans övergripande digitaliseringsarbete har även beslutsunderlaget – PM inför beslut om inskickande av forskningsansökan till finansiär – omarbetats till ett digitalt formulär och kopplats till mötes- och beslutshanteringssystemet BeHDa.

Sammantaget blir processen tydligare, mer användarvänlig och uppföljningsbar, för både forskare och institutionsledningar. Arbetet med att vidareutveckla det digitala formuläret ytterligare fortsätter.

Stöd till huvudsökande forskare

Till stöd för huvudsökande forskare (projektledaren vid HDa) finns nu följande på medarbetarwebben under Forskningsstöd - Extern forskningsfinansiering

  • Regler för ansökningar om extern forskningsfinansiering vid Högskolan Dalarna – processbeskrivning där utgångspunkter, arbetsgång, roller och ansvar definieras
  • Checklista – en vägledning i arbetet
  • PM inför beslut om inskickande av extern forskningsansökan – digitalt formulär som fylls i och skickas in för beslut.   

Kontakt

Frågor kring processen besvaras av
Strateg för extern forskningsfinansiering
Frågor om det digitala formuläret PM inför beslut
Senast granskad:
Senast granskad: