Inriktning klar för högskolans satsning på framtidens teknikutbildningar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan tar nästa steg för att utveckla utbildningar inom framtidens teknologier genom utvecklingsprojektet Teknik 500. Institutionsledningen för information och teknik har fattat beslut att utveckla fem nya utbildningar inom teknikområdet.
Futuristisk bild med högteknologisk telefon.
Pixabay

In English below

– Det här är en kraftansamling på områden där behovet av spetskompetens är stort för att klara framtidens utmaningar, säger Patrick Kenger, prefekt.

Det är en är tydlig akademisk investering när fem nya utbildningar på sikt kommer att etableras med följande inriktningar; Artificiell intelligens (AI), Hyperautomation, Assisterande teknik, Processingenjör och Digitala tjänster. Beslutet handlar om både en kort- och långsiktig förändring av utbildningsportföljen för att öka intresse och attraktivitet gällande de tekniska utbildningarna, skapa en närmare forskningsanknytning och tydligare adressera nuvarande och framtida omvärldsutmaningar för att attrahera ännu fler studenter till våra utbildningar.

Utbildningsprogram omvandlas

Utbildningsprogrammet Hållbara Energisystem omvandlas till ett hybridprogram då flexibilitet blir allt viktigare för att möta framtidens utbildningsbehov. Programmet kommer att bli en viktig del i utvecklingen av teknikprogrammens pedagogiska plattform genom att utveckla den hybrida utbildningsformen. Dessutom genomförs utfasning av utbildningsprogrammen Maskinteknik: Produkt- och konstruktionsutveckling – högskoleingenjörsprogram, samt Utveckling av E-tjänster.

Nuvarande utbildningsportfölj har analyserats ur en rad aspekter, allt från studentunderlag, studentnöjdhet, uttagna examina, helårsprestation, forskningsanknytning, samhällsrelevans, ekonomiska resultat och förutsättningar, samt hur vi skapar bättre förutsättningar och möjligheter för studenternas till förbättrad och ökad prestation. Andra aspekter har varit på vilket sätt kan högskolan skapa, förbättra eller tydliggöra flexibilitet genom utveckling av det nätbaserade lärandet, möjligheten till samläsning mellan olika utbildningar samt olika examensmöjligheter.

Nästa steg för projektet

Utvecklingsarbetet i Teknik 500 går nu in i ett nytt skede. Inriktningen som fastställts med de nya utbildningarna går nu in i en designfas där innehållet i kurser kommer utformas. Parallellt kommer också det pedagogiska utvecklingsarbetet intensifieras genom institutionens utbildningsutskott och finnas med som grundpelare i de nya utbildningarna.

Fakta om utvecklingsprojektet Teknik 500

Teknik 500 baseras på ett uppdrag från rektor att genomföra en översyn av högskolans teknikutbildningar samt ge förslag på dess utveckling och har pågått sedan början av 2020. Målet är 500 programnybörjare på sikt, vilket är en fördubbling jämfört med 2018. Projektet genomförs som tre delprocesser, varav den första, översyn av utbildningsportfölj nu är avslutad.

En viktig del i arbetet har varit att ta hänsyn till vad som kännetecknar Högskolan Dalarna, vad vi idag är riktigt bra på och hur vi ska växa oss starka i framtiden så att vi långsiktigt är uthålliga och konkurrenskraftiga vilket är centrala frågor i linje med högskolans strategi. Under projektets gång har löpande informationsinsatser skett för såväl rektor, styrelse, chefer, personal och studenter samt att både riskanalys och en intern remissomgång genomfördes före beslutet fattades.

Läs mer i Delrapport process 1 – utveckling av framtida utbildningsprofiler inom teknikområdet. 

Dalarna University ready to invest in technology and engineering programmes of the future

The University will develop new programmes in the field of technology and engineering to meet the needs of society today and in the future. As part of its Teknik 500 development project, the management team of the School of Information and Engineering has decided to establish five new programmes.

– This is a pulling together of resources in a field where the need for excellence is significant if the challenges of the future are to be met, says Patrick Kenger, Head of School. The decision to establish five new programmes is a clear academic commitment on the part of the University. The specialisations will be Artificial Intelligence (AI), Hyperautomation, Assistive Technology, Process Engineer and Digital Services. This is a decision that will mean both short-term and long-term changes to what programmes the University offers. The intention is that these new programmes will lead to an increased interest in the University’s technology and engineering programmes and the establishment of a closer connection to research, and that the programmes will better address current and future external challenges so as to attract more students. 

Adaptation of programme

The Sustainable Energy Systems programme is being adapted into a hybrid programme to provide increased flexibility and meet the education needs of the future. The programme will be an important feature in the development of technology and engineering education as a result of this new hybrid educational format. Meanwhile, the two programmes Product Design and Development – Engineering and Development of e-Services will be phased out.

Several aspects of the programmes currently offered by the University have been analysed. Among these aspects are student satisfaction, number of graduates, student retention, research-related activities, social relevance, financial viability and financial means. The analysis also included a look at what the University can do to help students improve their academic performance. Other aspects include looking at how the University can create and improve flexibility and make this more apparent through the development of net-based learning, and also make it possible for students to take courses from different programmes and attain alternative degrees.

The next step

The development of Teknik 500 is now entering the next stage, which is that of course design and course content. Parallel to this, work on the educational aspects of the programme will now intensify with help from the school’s education committee. The results of this work will form the basis of the new programmes.

Teknik 500: the facts

Teknik 500 resulted from an official request from the Vice-Chancellor to review the University’s technology and engineering programmes and then propose ways to develop these. Work in this area has been ongoing since early 2020. The long-term goal is for there to be 500 new programme students, double the number than when compared with 2018. The project has three stages, the first of which was to review the current programme choice at the University. This has now been done.

An important part of the work has been to recognise what it is that characterises Dalarna University, what we are really good at, and how we will grow strong into the future so that we are sustainable and competitive in the long term. These are central issues that are in line with the University's strategy. Throughout the project, the Vice-Chancellor, Governing Board, managers, staff and students have all been kept informed, and a risk analysis was carried out, as was an internal referral round, before the decision was made.

Read more in the Interim Report Process 1 – Development of Future Educational Profiles in the Field of Technology and Engineering.

Kontakt/Contact
Tobias Mårtensson
Verksamhetsutvecklare, projektledare Teknik 500
Senast granskad:
Senast granskad: