Granskning för att säkerställa hög kvalitet i utbildning och forskning

Under 2024 genomför Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en granskning av Högskolan Dalarnas kvalitetssäkringsarbete för utbildning och forskning. Processen är en del av det kontinuerliga arbetet för att säkerställa hög kvalitet i utbildning och forskning vid svenska lärosäten.
Foto från Campus Falun med Högskolan Dalarnas logotyp. Ett blomstrande träd är i förgrunden.
Linnea Hinz

UKÄ:s granskning sammanfaller med högskolans arbete med att vidareutveckla kvalitetssystemet efter genomförda organisationsförändringar och förändringar i styrning.

Ett första steg i processen är att högskolan har upprättat och skickat in en självvärdering av högskolans kvalitetssystem till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för granskning.

Ett antal styrkor, utmaningar samt pågående arbeten har identifierats i självvärderingen, som nu kommer granskas av en bedömningsgrupp utsedd av UKÄ. Ett exempel på en övergripande styrka hos kvalitetssystemet är att grundprinciperna har varit stabila sedan 2017, även under organisatoriska förändringar. Ett exempel på utmaning är att strukturer och systemstöd för forskning och forskarutbildning fortsatt behöver utvecklas.

Pågående arbeten

Högskolans organisation har utvecklats relativt snabbt de senaste åren, vilket innebär att styr- och arbetssätt fortfarande behöver tid för att stabiliseras. En del justeringar pågår fortfarande, drivna av förbättringar av just kvalitetssystemet.

För att säkerställa att arbetssätt är förankrade genomförs informations- och utbildningsinsatser, primärt riktade mot institutionernas medarbetare och ledning.

Kommande steg i processen

Kommande vecka lämnas en studentinlaga, upprättad av studenter/doktorander, till UKÄ.

Självvärderingen granskas av en bedömargrupp, utsedd av UKÄ. Bedömargruppen kommer under juni månad även få en muntlig presentation av kvalitetssystemet.

Utifrån självvärderingen, studentinlagan, den muntliga presentationen och UKÄ:s samlade information om Högskolan Dalarna föreslår bedömargruppen fördjupningsområden till UKÄ, som beslutar om maximalt tre fördjupningsområden i slutet av augusti. Inom två veckor ska material kopplat till fördjupningsområdena då tas fram.

I november genomför bedömargruppen platsbesök för intervjuer som komplettering till inlämnad information.

I början av 2025 kommer Högskolan Dalarna få besked från UKÄ om kvalitetssäkringsarbetet bedöms som Godkänt kvalitetssäkringsarbete, Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll eller Ifrågasatt kvalitetsäkringsarbete.

Utbildning och forskning bedöms separat. För de lärosäten som får omdömet Godkänt kvalitetssäkringsarbete genomförs en dialog om de rekommendationer och utvecklingsområden som bedömargruppen beskrivit i yttrandet ungefär ett år efter beslut. För de lärosäten som får omdömet Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll eller Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete gör UKÄ en uppföljning efter två år med fokus på de bedömningsgrunder som i granskningen inte bedömdes som tillfredsställande. 

Med reservation för ändringar.

Bakgrund

Under 2024 granskas Högskolan Dalarnas kvalitetssystem. Senast en granskning gjordes var 2017, då UKÄ bedömde att högskolan vid tillfället hade ett godkänt kvalitetssäkringsarbete. Sedan dess har kraven som granskningen utgår från kontinuerligt utvecklats, bland annat ingår numera även forskning.

Kontakt
Sofia Reyier Österling
Forsknings- och utbildningsstrateg
Jonas Tosteby
Vicerektor Utbildning
Senast granskad:
Senast granskad: