Erfarenheter visar vägen framåt för strategiarbetet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Slutrapporten för projektet Implementering av Högskolan Dalarnas strategi 2020 – 2026 lyfter lärdomar för det fortsatta arbetet att uppnå strategimålen. Rapporten är ett underlag för det fortsatta arbetet, där ett viktigt steg är institutionernas strategiarbete och ledningens kommande strategidag.

I december 2019 beslutade högskolestyrelsen om Högskolan Dalarnas strategi. För att skapa förutsättningar att uppfylla strategimålen startades projektet Implementera strategin och projektets aktiva del sträckte sig mellan januari 2020 och juni 2021.  

Kontinuerligt under projektets genomförande har utvärdering skett. I samband med att den aktiva delen avslutades genomfördes också intervjuer med delprojektledare- och deltagare. Projektledarnas och projektägarens reflektioner är sammanfattade i en slutrapport 
– Projektet har medverkat till att förtroende mellan olika delar av organisationen har förbättrats. Det är nu viktigt att vi bibehåller kunskapsutbytet och samtalen med varandra inom organisationen när projektet är avslutat och att det kan fungera som ett avstamp inför det strategiarbete som nu pågår upp på institutionerna, säger projektledarna för implementeringen Stina Eklund och Sofia Reyier Österling, samstämmigt. 

”Strategidag” och pågående arbete på institutionerna 

Under våren träffas institutionernas ledningsråd för att arbeta igenom respektive institutions planer för att uppnå strategimålen utifrån institutionens nuläge, förutsättningar och mål. I maj kommer sedan prefekter och proprefekter tillsammans med rektorsfunktionen och nämndens representanter träffas för en strategidag för att gemensamt synka planerna framåt.  
– Den förändring som vi påbörjade 2020 i och med att strategin beslutades har lett till transparenta strukturer och att vi har vridit och vänt på det mesta. Nu har vi nått till punkten där vi konkret har möjlighet att identifiera vad som krävs för att utveckla våra sex sammanhållna akademiska miljöer, där strategidagen är en viktig startpunkt, säger de tre vicerektorerna via Jonas Tosteby, vicerektor utbildning.  

Strategins målbild 2020-2026
Baserat på uppdrag, vision och värdegrund är syftet med Högskolans strategi att stärka vår roll som ett ansvarstagande och framåtblickande lärosäte.

Genom att ytterligare utveckla den akademiska kvaliteten inom forskning och utbildning ska högskolans attraktivitet och konkurrenskraft öka.

Det ska vi uppnå genom att:

Kontakt

Forsknings- och utbildningsstrateg
Senast granskad:
Senast granskad: