Dekanerna informerar – mars 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) har sammanställt inkomna remisser och arbetar nu bland annat med utvärdering av regler för kurs- och utbildningsplaner. Dekanerna påminner om vikten av att rösta i de kommande valen.
Två personer (Anna Annerberg och Carl Olsmats) sitter vid ett bord.
Anna Annerberg, prodekan och Carl Olsmats, dekan. Linnea Forsberg

På gång

Remissvaren sammanställda och publicerade

Remissen om ”Kvalitetskrav för utbildning, regler för ämne och kvalitetsansvarsfunktioner” som Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN, genomfört har nu sammanställts. Gensvaret var stort och sammantaget inkom 47 svar. Genom dessa framkom att det sågs som positivt att frågor om ansvarsfunktioner lyfts eftersom det råder otydlighet i nuläget. Det efterfrågades även flexibilitet och värnande av institutionernas autonomi.

Sammanställningen av remissvar har presenterats som underlag för det arbete som pågått under vintern med att se över den interna organisationen av institutionerna och arbetet med funktioner fortsätter, liksom arbetet med att fastställa vad ämne ska innebära på Högskolan Dalarna. Mer information på sidorna:

Sammanställning av remissvar

Inkomna remissvar, 2023

Utvärdering av Regler för kurs- och utbildningsplaner

Sedan i februari pågår ett arbete med att utvärdera dokument och processer som berör hanteringen av kurs- och utbildningsplaner. Beslut om nya regler togs i december 2022 och nu har prodekan att utreda vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Intervjuer har genomförts med ett flertal inblandade medarbetare, bland annat de olika institutionernas BKU.

Vi efterlyser nu erfarenheter och synpunkter från dig som inte redan intervjuats eller getts möjlighet att uttrycka dina åsikter. Kontakta Anna Annerberg, om du vill göra din röst hörd i denna fråga. Rapporten från utvärderingen sammanställs i vecka 13, så vecka 12 är sista vecka att delta.

FUN har uppdaterat ytterligare dokument

Forskarutbildningsnämnden, FUN, fortsätter uppdateringen av regel- och policydokument. Främst har dokumenten anpassats efter den nya organisationen, men mindre justeringar har också gjorts. Regler för examination på forskarnivå innehåller nu även information om vilka mindre förändringar som kan göras efter att FUN godkänt licentiatseminarium/disputation.

Regler för examination på forskarnivå (tillgängliggörs inom kort)

Regler för anordnande av disputation och licentiatseminarium i nätbaserad form

Nya docenter gratuleras

UFN beslutade på mötet den 15 mars att anta Johan Borg till oavlönad docentur i medicinsk vetenskap och Alexis Rydell till oavlönad docentur i arbetsvetenskap. Vi gratulerar dem båda till goda insatser!

Kontakt
Universitetslektor pedagogik
Senast granskad:
Senast granskad: