Arbetet för att uppnå strategimålen fortsätter som en del i högskolans vardag

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Projektet att implementera strategin har varit en katalysator för att högskolans strategi ska levandegöras. Nu avslutas projektet som formats av engagemang i hela organisationen.

I december 2019 beslutade högskolestyrelsen om högskolans strategi med syftet att stärka vår roll som ett ansvarstagande och framåtblickande lärosäte. Strategin bygger på vårt uppdrag, vår vision och vår värdegrund. Strategimålen är att skapa sammanhållna akademiska miljöer där forskning, utbildning och samverkan hänger tätt samman, värna våra tre identifierade signum och fortsätta utvecklingen av sju specifika kvalitetsaspekter. ​I början av 2020 påbörjades sedan ett projekt för att initiera implementeringen av strategin – ett arbete som berört hela organisationen på olika sätt.

–  Det goda arbete som implementeringen av strategin inneburit under 2020 och 2021 har varit omfattande för all personal. Världen runt om oss har samtidigt förändrats genom pandemin och trots det har vi tillsammans påbörjat förbättringarna som gör att lärosätet är redo att fortsätta utvecklas, säger rektor Martin Norsell.

Själva projektet att implementera strategin har syftat till att vara en katalysator för att strategin ska levandegöras. Nu avslutas projektet och det fortsatta arbetet med implementeringen kommer fortlöpa som en del av den ordinarie verksamheten.  

Viktiga beslut formade av engagemang

Under projektets gång har det fattats en mängd beslut av betydelse för högskolans fortsatta utveckling. Ett av de mest betydande är arbetet att identifiera sammanhållna akademiska miljöer som sedan utgjorde grunden till våra institutioner. Ett annat är att förutsättningar för att öka det kollegiala inflytandet bland annat genom kollegialt valda ledamöter i institutionernas ledningsråd och via den nya rollen proprefekt. I alla delprojekten kopplade till implementeringen av strategin har viktiga beslut för högskolans framtid tagits, som alla syftar till att skapa förutsättningar att uppnå strategimålen.

Några exempel:  

  • Den verksamhetscykel som funnits för forskning och utbildning har förtydligats och de olika delarna i processen, till exempel långtidsplanering av budget och strategisk planering av verksamhetska kopplas ihop. Andra justeringar kommer att vara ökat fokus på analys och något mindre fokus på planering liksom ökat stöd till verksamheten att ta fram och hjälpa till att tolka statistik för att analysen ska kunna ske så nära verksamheten som möjligt.
  • Högskolan Dalarna som lärosäte har vuxit snabbt, det har gjort att det nu finns ett behov av att synkronisera och förtydliga de roller som finns för att få en bra arbetsmiljö för alla. Akademiska roller har prioriterats och en större översyn pågår. Arbetet bedrivs genom workshops, seminarier och genom att tydliggöra roller kopplat till bland annat arbetsordningar, beslutsrätter och delegationsordning. De akademiska rollerna planeras vara genomarbetade och redo för beslut vid årsskiftet 2021/22.
  • Högskolans värdegrund vilar på begreppen öppenhet, mod och ansvar. Som statlig myndighet ska vi alltid förhålla oss även till den statliga värdegrunden. Ett arbete har genomförts där den statliga värdegrunden har tolkats via våra värdeord och där kunskapen om den statliga värdegrunden har ökat. HR-avdelningen fortsätter samt intensifierar det påbörjade arbetet kring kultur, värdegrund och roller och dess påverkan på samtliga medarbetare under hösten 2021.
  • En övergripande organisationsförändring av verksamhetsstödet beslutades av högskolestyrelsen och genomfördes samtidigt som institutionerna bildades 1 januari 2021. I och med förändringen så är stödet numera samlat under en högskoledirektör, sedan slutet av 2020. Ett samlat stöd förväntas ha bättre förutsättningar att ha kunskap och kännedom om institutionernas behov genom goda samarbeten och dialogytor mellan institutioner och verksamhetsstöd, och därigenom kunna arbeta mer proaktivt snarare än reaktivt. Beslut har också tagits om att förstärka forskningsstödet liksom om justeringar av en del inre strukturer inom verksamhetsstödet. Dessa beslut kommer att börja verkställas under hösten 2021.

Utvärdering under projektet har gett resultat

Projektet som har initierats och ägts av högskolans ledning har syftat till att skapa förutsättningar att uppnå strategimålen. Arbetsgången har kontinuerligt anpassats efter de signaler som har kommit från medarbetare, kollegiala ledare och linjechefer.
– Det hade aldrig varit möjligt att genomföra projektet utan det stora engagemang som vi har i organisationen och som har visats genom remissvar, muntliga och skriftliga kommentarer och synpunkter, som har lyfts på stormöten, veckoträffar, öppna formulär via intranätet samt via mail, teams och i viss mån fysiska möten. Vi kan alla känna stolthet över det arbete som gjorts hittills, som ger oss förutsättningar att uppnå målen i strategin, säger Sofia Reyier Österling, en av projektledarna för implementeringen av strategin.

Arbetet med implementeringen av strategin har utvärderats kontinuerligt och tre aspekter som har identifierats som ett resultat av arbetet är:

  • Vi pratar mer med varandra inom organisationen och ökar därmed kunskapen om varandras arbete och uppdrag.
  • Dialogarenor har vuxit fram och fler har identifierats som kan utvecklas vidare
  • Vi har nu skapat förutsättningar för oss själva att börja diskutera innehållet och ”hur:et” i hur vi ska fortsätta utveckla våra sammanhållna akademiska miljöer och vår akademiska kvalitet.

– Under augusti och september pågår också intervjuer med bland annat delprojektens arbetsgrupper och fackliga representanter för att samla framgångsfaktorer och lärdomar att ta med inför liknande projekt framöver. Dessutom har mycket framkommit i de remissrundor som gjorts och de temamöten, öppna träffar, workshops och frågestunder som har genomförts, säger Sofia Reyier Österling.

Ett steg närmare visionen

Projektledningen och processtödet inom implementera strategi-projektet kommer under den närmsta tiden att återgå till sina ordinarie roller, men finnas som stöd för organisationen vid behov. Sofia Reyier Österling återgår till sin ordinarie tjänst som forsknings- och utbildningsstrateg, Stina Eklund fortsätter sitt arbete som avdelningschef för Avdelningen för studentservice och Lisa Eliasson som agerat processtöd återgår till arbetet som förvaltningsledare IT och projektledare.   

– Att implementera vår strategi är fortsatt ett stort och viktigt arbete och det är egentligen nu som det verkliga arbetet att uppnå strategimålen kan börja. Vi är ett lärosäte med mycket att vara stolta över och med stor potential och fantastiska medarbetare. Nu fasas projektet ut men strategin ska vara lika levande ändå. Det är arbetet vi gör i vardagen som ger oss förutsättningar att uppnå målen i strategin och på så vis närma oss vår vision, konstaterar Sofia Reyier Österling.

Strategins målbild 2020-2026

Baserat på uppdrag, vision och värdegrund är syftet med Högskolans strategi att stärka vår roll som ett ansvarstagande och framåtblickande lärosäte.

Genom att ytterligare utveckla den akademiska kvaliteten inom forskning och utbildning ska Högskolans attraktivitet och konkurrenskraft öka.

Det ska vi uppnå genom att:

Senast granskad:
Senast granskad: