Internutbildningar

Här hittar du information om och länkar till internutbildningar och kurser.

Kommande internutbildningar

28 Feb
09:00

På vilket sätt ger vår värdegrund riktning i vardagen? I denna utbildning får du en introduktion till den statliga såväl som den akademiska värdegrunden.

14 Mar
09:00

Välkommen till en utbildning där vi tar avstamp i det arbetsmiljöansvar du som chef har och hur du systematiskt bör arbeta med arbetsmiljön. Vi pratar lagkrav, riskbedömning, tillbud och organisatorisk- ...

19 Mar
09:00

Hur arbetar högskolan med kompetensförsörjning som strategisk fråga och hur arbetar vi för att rekrytera den skickligaste för varje position?

27 Mar
13:00

I denna utbildning får du som chef kunskap om vanliga löne- och ersättningsfrågor som du förväntas hantera och rutiner som ska säkra att alla medarbetare får rätt lön i rätt tid.

22 Apr
09:00

I denna utbildning får du kunskap om det arbetsrättsliga regelverk, genom lag och avtal, som du som chef behöver känna till.

 

Till vissa av utbildningarna/kurserna kan du anmäla dig direkt. Det är sådana utbildningar/kurser (de närmast kommande) du ser under rubriken ”Kommande internutbildningar” på den här sidan.

Högskolepedagogiska workshoppar

Söker inspiration för att utveckla din undervisning? Under vårterminen 2023 har du möjlighet att delta i en eller flera workshoppar kring aktuella högskolepedagogiska teman.

Det främsta syftet med workshopparna är att du som inte har så lång undervisningserfarenhet ska öka din grundläggande kunskap om din roll som lärare. Du kommer ta del av praktiska verktyg och praktiskt agerande, samt ges utrymme att reflektera över lärarrollen både utifrån dig själv och i förhållande till de studenter du ska möta. Du kommer att introduceras till ett tänkande kring högskolepedagogiska frågor som kommer att öka din förmåga att fatta beslut i undervisningen som gagnar alla studenters lärande. Därtill får du möjlighet att möta nya kollegor.

Undervisningsformen i workshopparna är interaktiv och bygger på aktivt deltagande. Med stöd i teori och forskningsresultat kommer du att få möjlighet att analysera, diskutera och utveckla din undervisning inom det egna ämnesområdet. Du kommer också att få möjlighet att dela med dig av dina och ta del av andras erfarenheter.

Workshopparna arrangeras av Avdelningen för stöd i utbildning och forskning, som har i uppdrag att utveckla den högskolepedagogiska verksamheten så att den bidrar till ett livslångt lärande för högskolans lärare och att en reflekterande undervisningskultur upprätthålls och utvecklas på Högskolan Dalarna.

Seminarieserie: Att skriva pedagogisk portfölj 

Avdelningen för stöd i utbildning och forskning bjuder in till en seminarieserie i tre delar, som framför allt vänder sig till de medarbetare som har pedagogiska arbetsuppgifter och vill skriva sin pedagogiska portfölj. Seriens syfte är att ge råd och tips till dig som ska använda sin pedagogiska portfölj för att prövas i den pedagogiska meriteringsstegen vid Högskolan Dalarna eller för att söka befordran eller tjänst.

Utgångspunkten är att du successivt skriver de olika delarna i din pedagogiska portfölj mellan seminarieträffarna. Texterna diskuteras under kollegiala former vid seminarierna och konstruktiv återkoppling ges av deltagarna samt Lena Dafgård, som kommer att leda seminarierna. Även om du inte planerar att skriva en portfölj just nu, är du välkommen till det första seminariet för att få information om vad en pedagogisk portfölj är och hur du kan samla dokumentation för att senare skriva din pedagogiska portfölj. 

Seminarium 2 och 3 som kommer att erbjudas under vårterminen, bygger till stor del på diskussioner av deltagarnas texter, vilket förutsätter du har skrivit din text till seminariet. Seminarierna bygger på varandra och deltagande i det andra seminariet, förutsätter därför att du varit med på det första seminariet.

Senast granskad:
Senast granskad: