Att vara statligt anställd

Som statligt anställd arbetar du i medborgarnas tjänst.

Vår verksamhet utgår från de lagar och förordningar som regering och riksdag beslutat om.

Varje statlig myndighet arbetar utifrån ett årligt regleringsbrev. Här anger regeringen de uppdrag som vi ska utföra och hur finansieringen ser ut.

Högskolan Dalarna styrs främst av högskolelagen och högskoleförordningen. Som arbetsgivare styrs vår verksamhet också av andra lagar, till exempel arbetsmiljölagen.

Värdegrund

För hela den statliga sektorn finns en gemensam värdegrund som utgår ifrån lagar och förordningar. 

Värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer:

  • Demokrati: All offentlig makt utgår från folket.
  • Legalitet: Den offentliga makten utövas under lagarna.
  • Objektivitet, saklighet och likabehandling: Alla är lika inför lagen. Myndigheter och domstolar ska behandla alla lika.
  • Fri åsiktsbildning: Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.
  • Respekt: Den offentliga makten ska utövas med respekt för människors frihet och lika värde.
  • Effektivitet och service: Verksamheten ska bedrivas så billigt och med så hög kvalitet som möjligt med givna resurser.

Offentlighetsprincipen

I statlig förvaltning gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänhet och media har rätt att ta del av allmänna handlingar, med undantag för sekretessbelagda uppgifter.

Du kan exempelvis bli ombedd att lämna ut din digitala korrespondens i en viss fråga.

Bisyssla

Med en bisyssla menas i princip allt arbete som du ägnar dig åt vid sidan av din anställning, till exempel uppdrag åt en annan arbetsgivare eller styrelsearbete i en idrottsförening.

Viktigt att veta om bisysslor:

  • Huvudregeln är att du själv bestämmer över din fritid och att bisysslor är tillåtna. Undantaget är bisysslor som är förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande.
  • Du som undervisar är skyldig att lämna uppgifter om bisyssla, oavsett om du har en eller inte. Uppgiften ska lämnas i Primula när du blir anställd och därefter en gång om året eller om uppgiften ändras.
  • Du som inte undervisar är skyldig att lämna uppgift om bisyssla när chefen begär det.

Utbildningar för statligt anställda

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter

Den här utbildningen ger en första orientering i vad jämställdhetsintegrering är. Den visar också hur jämställdhetsintegrering kan förbättra kvaliteten i det arbete som varje dag sker på myndigheter, i regioner och kommuner. Utbildnigen finns på Jämställdhetsmyndighetens hemsida.

Webbutbildning, Jämställdhetsmyndigheten (jamy.se)

Grunderna i statlig styrning

Utbildningen tar upp grunderna i statlig styrning och ekonomistyrning. Den vänder sig i första hand till dig som är nyanställd i staten, men även om du har arbetat några år kan du ha nytta av utbildningen. Utbildningen är en förberedande kurs för kursen Grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering. Utbildningen tar cirka 90 minuter och finns på Ekonomistyrningsverkets hemsida

Webbutbildning, Ekonomistyrningsverket (esv.se)

Om BESTA-koder

Alla anställda får en BESTA-kod när de anställs hos Högskolan Dalarna. BESTA-koder är ett sätt att gruppera befattningar inom staten. BESTA-koden innehåller information om det område du arbetar inom och en nivåbeskrivning av dina arbetsuppgifter.  

Det är dina faktiska arbetsuppgifter som ligger till grund för vilken nivå du har i din BESTA-kod. Hänsyn tas inte till andra faktorer så som skicklighet, resultat, titel eller utbildningsbakgrund. Nivån i BESTA-koden motsvarar inte en specifik lön. Lönen utgörs av många olika faktorer, så som arbetets innehåll, svårighetsgrad och rekryteringsläge. Lönen varierar såväl inom respektive arbetsområde som mellan nivåer i andra arbetsområden.

Det är inte ovanligt att dina arbetsuppgifter förändras med tiden och att din BESTA-kod kan komma att ändras. Inför varje lönerevision genomför Högskolan Dalarna en övergripande översyn av BESTA-koder tillsammans med arbetstagarorganisationerna. 

Senast granskad: