Övertid och mertid

Lagar och lokala avtal bestämmer hur mycket du får arbeta utöver ordinarie arbetstid.

Din chef kan i vissa fall begära att du ska arbeta utöver din ordinarie arbetstid. Andra gånger kan en tillfälligt hög arbetsbelastning innebära att du behöver arbeta mer än vanligt.

Tänk på att övertid alltid ska vara beordrad i förväg – chefen avgör om övertiden är nödvändig.

Antalet övertidstimmar är begränsat

Teknisk och administrativ personal

 • Du som arbetar heltid får arbeta högst 50 timmar övertid per månad och högst 150 timmar på ett år.
 • Du som arbetar deltid får arbeta högst 200 timmar mertid (tiden upp till heltid) och övertid under ett år, varav mertiden får vara maximalt 175 timmar.
 • Du som har delpension får arbeta högst 25 timmar mertid/övertid per kalenderår.
 • Du som är är partiellt sjukskriven, partiellt ledig med stöd av lag eller för vård av barn får inte arbeta mertid/övertid.

Undervisande och forskande personal

 • Du som arbetar heltid får arbeta högst 150 timmar på ett år.
 • Du som arbetar deltid får arbeta högst 200 timmar mertid (tiden upp till heltid) och övertid under ett år, varav mertiden får vara maximalt 175 timmar.
 • Du som har delpension får arbeta högst 25 timmar mertid/övertid per kalenderår.
 • Du som är är partiellt sjukskriven, partiellt ledig med stöd av lag eller för vård av barn får inte arbeta mertid/övertid.

Olika typer av övertid

Teknisk och administrativ personal

Enkel övertid

 • Vardagar klockan 17.00–22.00

Kvalificerad övertid

 • Måndag–torsdag efter klockan 22.00
 • Fredag efter klockan 19.00
 • Lördag och söndag
 • Måndag klockan 00.00-07.00

Ersättning för mer- och övertid

Du kan få ditt arbete på övertid ersatt i form av ledighet eller pengar.

Teknisk och administrativ personal

Kvalificerad övertid ger dubbel ersättning. Enkel övertid ger ersättning motsvarande en och en halv gång den arbetade övertiden. 

Undervisande och forskande personal

Övertid ersätts med 1/94 av den individuella månadslönen per timme för de första 100 klocktimmarna samt med 1/140 av den individuella månadslönen per timme för den övertid som överstiger 100 klocktimmar. Ersättningen inkluderar semesterlön och semestertillägg. 

Kompensationsledighet medges med 1,5 ledig timme per arbetad övertidstimme för de 100 första timmarna samt för de efterföljande övertidstimmarna med 1 ledig timme per arbetad övertidstimme. 

Mer än deltid blir mertid

Även du som arbetar deltid kan bli ombedd att arbeta mer än vanligt. Den extratid du då arbetar kallas mertid. Arbetar du mer än heltid blir det övertid.

Ersättningen för mertid kan du ta ut i ledighet eller pengar.

Teknisk och administrativ personal

En timme mertid motsvarar en timmes ledighet eller en ordinarie timlön. 

Undervisande och forskande personal

Mertid ersätts med 1/165 av den individuella månadslönen per timme och inkluderar semesterlön och semestertillägg. Kompensationsledighet vid mertid medges med 1 ledig timme per arbetad mertidstimme.

Kompensationsledighet

När du har arbetat mertid eller övertid kan du ersättas för den ökade arbetstiden genom att ta ut den som kompensationsledigt, under förutsättning att chefen bedömer det möjligt med hänsyn till verksamheten.

Teknisk och administrativ personal

Ledigheten ansöks i blanketten "Uttag av komensationsledigthet TA-personal" till höger på denna sida. Blanketten lämnar du till din närmaste chef för attest.

Undervisande och forskande personal

Mertid och övertid stäms av och regleras när kalenderåret är slut. Kompensationsledighet ges om du önskar det och chefen bedömer det möjligt med hänsyn till verksamheten. Tid för kompensationsledigheten kommer att bokas i Retendo och innebär att du ska arbeta motsvarande timmar mindre under kommande kalenderår.

Senast granskad: