SAML2 WebSSO Service Definition

Autentisiering och attributöverföring av användare som har en elektronisk identitet på Högskolan Dalarna.

In English

Generell beskrivning av SAML2 WebSSO

Tjänsten innefattar autentisiering av användare som har en elektronisk identitet på Högskolan Dalarna, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren. Tjänsteutgivaren/högskolan är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policy och övriga regler och riktlinjer som fastställts av SWAMID.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter som fastställts av Högskolan Dalarna, i enlighet med svensk lagstiftning.

Tjänsten och dess begränsningar

Högskolan Dalarna garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med Högskolan Dalarnas krav och förväntningar. Högskolan Dalarna följer SWAMIDs rekommendationer för utlämning av attribut, baserad på entitetskategorier. Högskolan Dalarna förbehåller sig att i kommunikation med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut, oavsett vad som rekommenderas av SWAMID gällande den entitetskategori som tjänsteutgivaren har placerats i.

Servicedesk och supportfrågor

För frågor och felanmälan gällande Högskolan Dalarna och dess SAML2 WebSSO-tjänst: support@du.se


General description of SAML2 WebSSO

The service provides authentication of users which have an electronic idenitity at Högskolan Dalarna, together with release of attributes pertaining to the authenticated user. The provider of the service/centre of learning is a member of SWAMID, the Swedish identity federation for Research and higher education. The service has been deployed in accordance with SWAMID’s policy and encompassing rules and guidelines which have been laid down by SWAMID.

Policy for personal integrity

The service adheres to the policy for the handling of personal data which has been published by Högskolan Dalarna

The service and limitations of service

Högskolan Dalarna undertakes to guarantee the availability of the service in accordance with Högskolan Dalarna’s requirements and expectations. Högskolan Dalarna follows SWAMID’s recommendations for release of attributes based upon entity categories. Högskolan Dalarna reserves the right to change the actually released attributes, having communicated such with a service provider, regardless of the recommendations from SWAMID concerning the entity category the service provider has been placed in.

Service and support

Questions and faults regarding Högskolan Dalarna and it’s SAML2 WebSSO service: support@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: