Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-01-13

Svenska som andraspråk: Examensarbete för magisterexamen (SS3011)

V3DVW (VT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Backman, J. (2015). Rapporter och uppsatser Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Cohen, L., Manion, L., & Morisson, K. (2011). Research Methods in Education London: Routledge.
  Bok / Antologi
 • Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Övrig litteratur söks och väljs individuellt av varje student utifrån uppsatsens ämne i samarbete med handledaren..
  Text
 • Eventuellt material om högst 100 sidor kan tillkomma och tillhandahålls av läraren.
  Text

Referenslitteratur

 • Språkrådet. (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
  Myndighetspublikation
 • Svenska språknämnden. (2016). Språkriktighetsboken. Stockholm: NE Nationalencyklopedin.
  Myndighetspublikation