Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-23

Säker hälso- och sjukvård samt vård och omsorg - komplexa system och förbättringskunskap (AVV26K)

H3BUK (HT22, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Edberg, A., Ehrenberg, A., Wijk, H., & Öhlén, J. (Red.). (2021). Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden (2 uppl.). Studentlitteratur. ISBN: 9789144136240
  Läsanvisning:Kapitel 4A, 4B, 5A och 5B
  Bok / Antologi
 • Edström, A., Svensson, C., & Olsson, J. (2008). Att mäta för att veta : praktiska råd och tips om mätning och uppföljning i samband med utvecklings- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården (2 uppl.). Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.
  Bok / Antologi
 • Ekstedt, M. (2019). Teoretiska perspektiv på patientsäkerhet. I M. Ekstedt, & M. Flink (Red.), Hemsjukvård: olika perspektiv på trygg och säker vård ( ss. 25-50). Liber.
  Läsanvisning:Detta bokkapitel kommer tillhandhållas via kursen.
  Kapitel i bok (antologi)
 • NHS England and NHS Improvement. (u.å.). Quality, Service Improvement and Redesign Tools: A model for measuring quality care [Broschyr].
  Text
 • Socialstyrelsen. (2020). Agera för säker vård. Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024.
  Myndighetspublikation
 • Tonnquist, B. (2020). Projektledning från grunden (1 uppl.). Stockholm: Sanoma utbildning. ISBN: 9789152360095
  Bok / Antologi
  Alternativ litteratur
  • Tonnquist, B. (2021). Projektledning (8 uppl.). Stockholm: Sanoma utbildning. ISBN: 9789152360804
   Bok / Antologi
 • Vaughn, V. M., Saint, S., Krein, S. L., et al. (2018). Characteristics of healthcare organisations struggling to improve quality: results from a systematic review of qualitative studies. BMJ Quality & Safety, 28(1), 74-84. DOI: 10.1136/bmjqs-2017-007573
  Tidskriftsartikel
 • Zegers, M., Hesselink, G., Geense, W., et al. (2016). Evidence-based interventions to reduce adverse events in hospitals: a systematic review of systematic reviews. BMJ Open, 6(9), 1-14. DOI: 10.1136/bmjopen-2016-012555
  Tidskriftsartikel
 • Ödegård, S. (Red.). (2013). Patientsäkerhet : teori och praktik (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147106448
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

 • Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) (HSLF-FS 2017:41). Inspektionen för vård och omsorg.
  Text
 • Patientlag (SFS 2014:821). Socialdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821.
  Text
 • Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659). Socialdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659.
  Text
 • Region Skåne. (5 oktober 2021). Verktyg och mallar. https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kvalitetsutveckling/for-deltagare/.
  Text
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Socialstyrelsen.
  Text
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40). Socialstyrelsen.
  Text