Kursplan

Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: 1900-talets litteratur i Spanien och Spanskamerika

Kurskod
SP2022
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2018-02-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-02-12.

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i spanskspråkig litteratur samt en förmåga att analysera litterära texter ur olika perspektiv. Den studerande lär sig att tillämpa grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp i egna analyser av litterära texter.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över, värdera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar och texttolkningar, samt förmedla artiklarnas innehåll och sina egna reflektioner både muntligt och skriftligt på ett välargumenterat sätt
  • analysera spanskspråkig modern litteratur både ur historisk och litterär synvinkel
  • relatera det litterära verket till sitt respektive estetiska, sociokulturella och politiska sammanhang samt påvisa såväl kännetecknande drag av som avvikelser från epokens litterära praxis.

Innehåll

Kursen fokuserar på 1900-talets viktigaste litterära uttryck i Spanien och Spanskamerika. Huvudstudieobjektet utgörs av ett urval texter som representerar litteraturens tre stora uttrycksformer under detta århundrade: prosa, dikt och drama. Vidare studeras litteraturvetenskapliga begrepp som ligger till grund för litterär analys av dessa texter. Genom de litterära verken behandlas, ur ett historiskt perspektiv, betydande händelser för Spaniens och Spanskamerikas samhällen. I anslutning till texterna studeras relevant litteraturkritik och litteraturhistoria.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av ett antal individuella inlämningsuppgifter samt fortlöpande examination i seminarieform.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarier och forum där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Spanska II, 30 hp på grundnivå, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive kursen Spanska II: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 6 hp

Övrigt

Ersätter SP2012.