Kursplan

Examensarbete för magisterexamen i pedagogiskt arbete

Kurskod
PG3065
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Pedagogiskt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1E
Fastställd
Fastställd 2017-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

 • visa fördjupad kunskap om valt område med relevans för pedagogisk praktik inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
 • formulera en vetenskaplig problemställning samt syfte och forskningsfrågor relaterat till tidigare forskning inom valt forskningsområde
 • presentera och kritiskt granska forskning relaterat till det egna arbetets problem- och syftesformulering
 • välja, motivera och tillämpa lämpliga teorier och metoder utifrån det egna arbetets problem- och syftesformulering
 • bearbeta och analysera insamlat material utifrån teoretiska perspektiv och i enlighet med vetenskaplig praxis
 • visa fördjupad kunskap om god forskningssed genom skriftligt presenterade forskningsetiska överväganden relaterat till den egna studien
 • skriftligt och muntligt tydliggöra det egna arbetets resultat och argumentera för dess betydelse för utbildningsvetenskaplig forskning och pedagogisk praktik
 • diskutera skriftligt och muntligt förtjänster och begränsningar i det egna arbetet relaterat till utbildningsvetenskaplig forskning och pedagogisk praktik
 • presentera sitt arbete i en vetenskaplig uppsats som är välstrukturerad, med korrekt akribi och författad på en klar, vetenskaplig prosa
 • kritiskt och konstruktivt granska, värdera och diskutera det egna arbetet och andras arbeten.

Innehåll

Under kursen planerar och genomför den studerande självständigt och i samråd med handledare en undersökning av vetenskaplig karaktär med relevans för pedagogisk praktik. I detta arbete ingår att formulera och motivera en problem- och syftesformulering samt forskningsfrågor för undersökningen, vilka relateras till forskning inom ett valt område inom utbildningsvetenskap. Vidare ingår att välja, motivera och tillämpa lämpliga teorier och metoder för studien samt att presentera undersökningen skriftligt i en vetenskapligt upplagd uppsats. I kursen ingår också att försvara sitt examensarbete och att opponera på ett annat arbete under ett ventileringsseminarium.

Examinationsformer

Ett självständigt genomfört arbete som presenteras skriftligt i en vetenskaplig uppsats som försvaras på ett ventileringsseminarium samt genom opponering på annan students arbete i ventileringsseminarium.

Arbetsformer

Kursen har en inledande föreläsning. Därefter bedrivs examensarbetet som ett självständigt arbete under handledning. Handledning kan ske såväl enskilt som i grupp. Kursen innehåller också ett ventileringsseminarium där studenterna lägger fram och försvarar sitt arbete samt opponerar på en annan students arbete.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

 • Examensarbete, 15 hp

Förkunskapskrav

 • Lärarexamen om minst 180 hp, eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Kursen ingår i Magisterprogram i pedagogiskt arbete.

Summary in English

The chief aim of the course is that the student develop a greater ability to independently conduct a scientific study with relevance for pedagogical praxis. They will then present this work both orally and in writing, and critically evaluate their own research and the research of others.